Behöver du stöd?

Randiga Huset erbjuder olika former av stöd till barnfamiljer i sorg.

Kommande aktiviteter

Viktig information

För att kunna delta i våra mötesplatser, måste du ha deltagit på ett inviduellt stödsamtal hos oss. Börja med att ansöka om stöd.
Vi har flera olika typer av stödinsatser

Randiga Huset erbjuder stöd genom enskilda stödsamtal, mötesplatser och stödgrupper. Vill du ha hjälp att hitta vad som passar dig?

Barns sorg är randig. Ena stunden är barnet helt otröstligt för att i nästa stund leka och skratta till synes oberörd. Sorgens alla färger är ett tecken på att allt fungerar som det ska.

Men när du drabbats av sorg är det en utmaning att fortsätta prata om känslorna – att våga öppna dörrarna. Därför finns Randiga Huset. Vi är ett hus som tar hand om alla färgerna.

Behöver du eller ett barn i din närhet stöd?

Om du eller ett barn du känner är i sorg efter förlust av en familjemedlem finns Randiga Huset här för att hjälpa. Tveka inte att ta kontakt med oss - vi finns här för er, för att lyssna och erbjuda hjälp.

Barnen berättar

Här har vi sammanställt vanliga frågor som vi får om Randiga Husets verksamhet, och våra svar.

Vad gör Randiga Huset?

Randiga Huset är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation som ska främja stöd till barn, unga och vuxna som förlorat eller kommer att förlora förälder, syskon eller annan närstående person i dödsfall.

Randiga Huset ska ur ett jämställdhetsperspektiv bedriva utåtriktad verksamhet för att därigenom synliggöra och förbättra målgruppens villkor samt vara ett komplement till övriga organ inom kommun, regioner och övriga myndigheter och organisationer.

Randiga Huset ska:

  • utgå ifrån de principer som slagits fast i FN:s konvention om barnets rättigheter så att de fullt ut kommer till tillämpning även i sörjande barns och ungdomars liv.
  • främja efterlevande barns, ungas och vuxnas intressen genom att synliggöra deras situation och behov samt underlätta kommunikationen mellan sörjande sinsemellan och samhället i övrigt.
  • vara ett kompetens- och resurscentrum, som präglas av hög tillgänglighet och interaktivitet, i syfte att verka för att ändamålsenlig information, utbildning och fortbildning utformas och ges för att underlätta för barn, ungdomar och vuxna i sorg
  • skapa mötesplatser med stödverksamhet för sörjande barn, ungdomar och vuxna.
  • verka för att olika samhällsinstanser och näringsliv uppmärksammar, prioriterar och stöder sörjande barn, unga och vuxna i deras situation.
  • samla kunskap och öka förståelsen för de efterlevandes situation och behov för att främja en attitydförändring till sorg i samhället och söka påverka den allmänna opinionen inom området.
  • stödja befintliga och nya projekt, främja forskning inom relaterade områden samt genom samverkan stärka och utveckla nationella och internationella nätverk med erfarenhet och kunskap om sorg.
  • fungera som remissinstans, bistå med juridisk kunskap på området samt försöka påverka lagstiftning inom relaterade områden.
Vilka jobbar på Randiga Huset?

På Randiga Huset arbetar en handfull personer. Vi är en mix av människor med olika typer av erfarenheter och kunskaper inom området sorg. En del jobbar med att ge stöd och utbildning, andra jobbar med administrativa uppdrag. 

Vad erbjuder Randiga Huset?

Till barnfamiljer erbjuder Randiga Huset stöd i form av individuella samtal eller gruppverksamhet. Läs mer om stöd här

Till professionella erbjuder Randiga Huset utbildning och föreläsningar om barn I sorg. Läs mer om här

Kan jag som förälder få stöd i min sorg på Randiga Huset?

Ja, på Randiga Huset finns mötesplatser för föräldrar som har ett barn sorg. Läs mer om vårt stöd här.

Vem får gå till Randiga Huset?

Till Randiga Huset kan alla barnfamiljer, med ett barn 0-18 år, som har förlorat en familjemedlem vända sig. På Randiga Huset finns stöd för både barn och vuxna. 

Behöver man remiss till Randiga Huset?

Nej, det behövs ingen remiss för att få hjälp av Randiga Huset. Här kan du kontakta oss för att få hjälp.

Har du fler frågor?

Om du har fler frågor eller inte hittar det du söker här, besök gärna vår sida för vanliga frågor. Där hittar du ytterligare information och svar på många vanliga frågeställningar.