© 2018 by Randiga Huset

 

Kallelse till extra kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantingsgatan 40, nb i Stockholm

Tid: 24 mars 2020 klockan 

Enligt Randiga Husets stadgar ska stadgeändring ske antingen medtvå tredjedels majoritet vid ordinarie kongress eller med enkel majoritet id två på varandra följande kongresser varav en ska vara ordinarie.

 

Ärenden

 

1. Extra kongressens upprop och fastställande av röstlängd

2. Fråga om extra kongressen blivit behörigt utlyst

3. Godkännande av dagordning

4. Val av presidium

5. Val av två justeringsmän

6. Genomgång och antagande av nya stadgar

7. Förklara punkt 6 omedelbart justerad.

8. Extra kongressens avslutande

Hjärtligt välkommen!

Stockholm den 6 februari 2020

Styrelsen

Kallelse till kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantingsgatan 40, nb i Stockholm

Tid: 24 mars 2020 klockan 18.00

ÄRENDEN VID KONGRESS

1. Kongressens upprop och fastställande av röstlängd  
2. Fråga om kongressen blivit behörigt utlyst
3. Val av presidium
4. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare
5. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
6. Revisorernas berättelse
7. Fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av resultatet
8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för föregående verksamhetsperiods förvaltning 
9. Fastställande av verksamhetsriktlinjer för kommande verksamhetsperiod
10. Val av förbundsordförande
11. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i förbundsstyrelsen.
12. Val av förbundskassör
13. Val av ordinarie ledamöter och suppleanter till förbundsstyrelsen
14. Fastställande av arvode för förbundsstyrelsen
15. Val av revisorer, varav minst en auktoriserad revisor, samt revisorssuppleant
16. Fastställande av antalet ledamöter i valberedning
17. Val av valberedning och sammankallande
18. Fastställande av medlemsavgift
19. Ärenden som förelagts kongressen av styrelsen. Stadgerevision
20. Ärenden som väckts genom motioner
21. Kongressens avslutande

 

Välkommen till Randiga Husets webbshop

I vår webbshop hittar du  produkter och böcker som vi tror kan hjälpa till att underlätta i sorgen. Allt överskott från försäljningen går till vår stödverksamhet.

"För att hjälpa ett barn i sorg behöver man inte vara övermänniska, det räcker att man är medmänniska"

 

'Du är en viktig vuxen' är en handbok för pedagoger i förskola och skola som handlar om att stärka och stötta barn i svåra livssituationer. Materialet är framtaget av Randiga Huset på uppdrag av Socialstyrelsen och är en svensk anpassning av  'Om sorg', ett danskt material som framgångsrikt använts i över 90% av Danmarks förskolor och skolor.

 

"Vi kan inte alltid skydda barnen mot det onda men vi kan vara med dem när de möter det. Vi inte bara kan, vi skall vara med dem. Handboken är till mycket stor hjälp och nytta i detta viktiga arbete!"

Göran Gyllenswärd

leg. psykolog, leg. psykoterapeut

Senior advisor i Randiga Huset

FÖRFATTARE: Per Bøge och Jes Dige. Svensk bearbetning: Mia Berg och Monika Nyström. Fotograf: Mia Lewell.


UTGIVARE: Randiga Huset
Du är en viktig vuxen i förskolan, ISBN: 978-91-637-9821-4

Du är en viktig vuxen i skolan, ISBM: 978-91-637-9966-2


PRIS: 144,00:- inkl frakt