© 2018 by Randiga Huset

Kallelse till extra kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantings

Tid: 24 mars 2020 klockan 

Enligt Randiga Husets stadgar ska stadgeändring ske antingen medtvå tredjedels majoritet vid ordinarie kongress eller med enkel majoritet id två på varandra följande kongresser varav en ska vara ordinarie.

 

Ärenden

 

1. Extra kongressens upprop och fastställande av röstlängd

2. Fråga om extra kongressen blivit behörigt utlyst

3. Godkännande av dagordning

4. Val av presidium

5. Val av två justeringsmän

6. Genomgång och antagande av nya stadgar

7. Förklara punkt 6 omedelbart justerad.

8. Extra kongressens avslutande

Hjärtligt välkommen!

Stockholm den 6 februari 2020

Styrelsen

Kallelse till kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantingsgatan 40, nb i Stockholm

Tid: 24 mars 2020 klockan 18.00

ÄRENDEN VID KONGRESS

1. Kongressens upprop och fastställande av röstlängd  
2. Fråga om kongressen blivit behörigt utlyst
3. Val av presidium
4. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare
5. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
6. Revisorernas berättelse
7. Fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av resultatet
8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för föregående verksamhetsperiods förvaltning 
9. Fastställande av verksamhetsriktlinjer för kommande verksamhetsperiod
10. Val av förbundsordförande
11. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i förbundsstyrelsen.
12. Val av förbundskassör
13. Val av ordinarie ledamöter och suppleanter till förbundsstyrelsen
14. Fastställande av arvode för förbundsstyrelsen
15. Val av revisorer, varav minst en auktoriserad revisor, samt revisorssuppleant
16. Fastställande av antalet ledamöter i valberedning
17. Val av valberedning och sammankallande
18. Fastställande av medlemsavgift
19. Ärenden som förelagts kongressen av styrelsen. Stadgerevision
20. Ärenden som väckts genom motioner
21. Kongressens avslutande

 

OM OSS

Om Randiga Huset

Randiga Huset är en ideel verksamhet med syftet att ge stöd till barn och familjer som har eller kommer att förlora en viktig person i dödsfall. Utöver stödverksamheten arbetar Randiga Huset med utbildning och fortbildning inom kommuner, landsting och privat sektor för att öka kunskapen om barns sorg och deras behov. Du behöver ingen remiss.

 

Vår historia

Det hela startade som ett projekt – “Familj i sorg” – som pågick åren 2006-2009. Huvudsyftet var att hitta en modell för att förbättra kommunikationen mellan förälder och barn i familjer där man förlorat pappa eller mamma. Vi mötte cirka 100 barn och ungdomar i åldrarna 5-25 tillsammans med deras kvarvarande föräldrar. De fick samtliga möjlighet att gå i stödgrupp. Projektet finansierades av Arvsfonden.

​Med utgångspunkt i Rädda barnens riktlinjer och utbildning för barn i sorg utvecklade vi en modell för “Familj i sorg”. Den och andra utbildningar och erfarenheter som vi som jobbar i Randiga Huset har, är grunden för vårt arbete i Randiga Huset. Vill du ta del av vårt rapport om projektet, hör av dig till info@randigahuset.se

​Randiga Huset startade 2011 i Stockholm, och finns nu även i Göteborg. Begränsad verksamhet finns även i Sundsvall.

 

 

RANDIGA HUSETS VISION:

När ett barn eller ung förlorar en förälder eller ett syskon ska alla sörjande ha tillgång till kvalitativt bra stöd och information som står i förhållande till deras individuella behov.