© 2018 by Randiga Huset

 

Kallelse till extra kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantingsgatan 40, nb i Stockholm

Tid: 24 mars 2020 klockan 

Enligt Randiga Husets stadgar ska stadgeändring ske antingen medtvå tredjedels majoritet vid ordinarie kongress eller med enkel majoritet id två på varandra följande kongresser varav en ska vara ordinarie.

 

Ärenden

 

1. Extra kongressens upprop och fastställande av röstlängd

2. Fråga om extra kongressen blivit behörigt utlyst

3. Godkännande av dagordning

4. Val av presidium

5. Val av två justeringsmän

6. Genomgång och antagande av nya stadgar

7. Förklara punkt 6 omedelbart justerad.

8. Extra kongressens avslutande

Hjärtligt välkommen!

Stockholm den 6 februari 2020

Styrelsen

Kallelse till kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantingsgatan 40, nb i Stockholm

Tid: 24 mars 2020 klockan 18.00

ÄRENDEN VID KONGRESS

1. Kongressens upprop och fastställande av röstlängd  
2. Fråga om kongressen blivit behörigt utlyst
3. Val av presidium
4. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare
5. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
6. Revisorernas berättelse
7. Fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av resultatet
8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för föregående verksamhetsperiods förvaltning 
9. Fastställande av verksamhetsriktlinjer för kommande verksamhetsperiod
10. Val av förbundsordförande
11. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i förbundsstyrelsen.
12. Val av förbundskassör
13. Val av ordinarie ledamöter och suppleanter till förbundsstyrelsen
14. Fastställande av arvode för förbundsstyrelsen
15. Val av revisorer, varav minst en auktoriserad revisor, samt revisorssuppleant
16. Fastställande av antalet ledamöter i valberedning
17. Val av valberedning och sammankallande
18. Fastställande av medlemsavgift
19. Ärenden som förelagts kongressen av styrelsen. Stadgerevision
20. Ärenden som väckts genom motioner
21. Kongressens avslutande

 

ÖVRIGA TELEFONNUMMER

Du når Randiga Huset på 0774 40 00 05 eller på info@randigahuset.se

Här listar vi några andra organisationer du kan kontakta för hjälp.

BRIS
Telefon 116 111 för barn och unga

 0771-50 50 50 kl. 9.00 - 12.00 för vuxna om barn

 

Jourhavande medmänniska

Telefon: 08-702 16 80

Jourhavande präst
Telefon: 112


 

MIND Föräldrartelefonen

Telefon: 020-85 20 00, 

kl 10.00-15.00 samt torsdag 19.00-21.00

Rädda Barnens föräldratelefon
Telefon: 020-786 786

Röda korsets telefonjour
Telefon: 0771-900 800

Sjukvårdsrådgivningen
Telefon: 08-320 100 eller 1177

Stockholms läns psykiatriska akutmottagning (Länsakuten St Göran)
Telefon: 08-123 492 00


 

De som svarar i telefonjour har tystnadsplikt.

Vet du någon som behöver hjälp? Dela artikeln!
”Viktigast av allt: att omgivningen finns till hands.”
 • Facebook App Icon
 • Twitter App Icon
 • Google+ App Icon

När någon i ens närhet blir allvarligt sjuk eller dör kan frågorna vara många. Vi har samlat några korta råd kan göra stor skillnad.
Vi kallar dem LIVSVIKTIGT:

 

 • L  Lyssna till barnets tankar och berättelse.

 • I   Inkludera barnet.

 • V  Var ärlig.

 • S  Skapa struktur.

 • V  Våga fråga.

 • I   Inge trygghet.

 • K  Kreativitet är ett viktigt verktyg.

 • T  Ta hand om dig.

 • I   Inge hopp.

 • G  Ge barnet mandat att berätta sin historia.

 • T  Ta hjälp!

 

» Här finns en mer utförlig beskrivning av L-I-V-S-V-I-K-T-I-G-T