© 2018 by Randiga Huset

 

Kallelse till extra kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantingsgatan 40, nb i Stockholm

Tid: 24 mars 2020 klockan 

Enligt Randiga Husets stadgar ska stadgeändring ske antingen medtvå tredjedels majoritet vid ordinarie kongress eller med enkel majoritet id två på varandra följande kongresser varav en ska vara ordinarie.

 

Ärenden

 

1. Extra kongressens upprop och fastställande av röstlängd

2. Fråga om extra kongressen blivit behörigt utlyst

3. Godkännande av dagordning

4. Val av presidium

5. Val av två justeringsmän

6. Genomgång och antagande av nya stadgar

7. Förklara punkt 6 omedelbart justerad.

8. Extra kongressens avslutande

Hjärtligt välkommen!

Stockholm den 6 februari 2020

Styrelsen

Kallelse till kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantingsgatan 40, nb i Stockholm

Tid: 24 mars 2020 klockan 18.00

ÄRENDEN VID KONGRESS

1. Kongressens upprop och fastställande av röstlängd  
2. Fråga om kongressen blivit behörigt utlyst
3. Val av presidium
4. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare
5. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
6. Revisorernas berättelse
7. Fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av resultatet
8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för föregående verksamhetsperiods förvaltning 
9. Fastställande av verksamhetsriktlinjer för kommande verksamhetsperiod
10. Val av förbundsordförande
11. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i förbundsstyrelsen.
12. Val av förbundskassör
13. Val av ordinarie ledamöter och suppleanter till förbundsstyrelsen
14. Fastställande av arvode för förbundsstyrelsen
15. Val av revisorer, varav minst en auktoriserad revisor, samt revisorssuppleant
16. Fastställande av antalet ledamöter i valberedning
17. Val av valberedning och sammankallande
18. Fastställande av medlemsavgift
19. Ärenden som förelagts kongressen av styrelsen. Stadgerevision
20. Ärenden som väckts genom motioner
21. Kongressens avslutande

 

Är du ungdom och behöver stöd? Läs då det här!
 

Alla sörjer på olika sätt. Du kan känna alla möjliga typer att känslor eller inga alls. Vad du än känner och hur du bestämmer dig för att tackla känslorna är ok så länge som du inte skadar dig själv eller andra.

 

Det är normalt att känna så här:

Stumhet. Du får inte fram ett ljud när du egentligen vill säga något.

Ensamhet. Försök att vara med dina vänner. Du är inte en svikare mot familjen eller den som dött om du hellre är med dina vänner.

Oro. kanske oroar du dig för framtiden, dina mindre syskon eller din förälder. Du kanske till och med pratar med den döde om dina funderingar och din oro.

Ilska. Ibland vet du inte ens vad du är arg på men du är det.

Skuld och ånger. Det är mycket naturligt att tänka att du borde ha gjort mer eller att du skulle ha gjort annorlunda. Det var inte ditt fel och du kunde inte ha gjort någonting.

 

Tänk på:

Hur du än mår så är det så du mår! Du kan känna en mängd olika känslor. Det brukar hjälpa lite om du försöker lära dig känna igen dina känslor.

 

MER LÄSNING:

» Andra som upplevt samma sak. Lästips och länkar

 

Vet du någon som behöver hjälp? Dela artikeln!
”Hur du än mår så är det så du mår. Lär känna igen dina känslor så blir det lättare att hantera sorgen. ”
  • Facebook App Icon