© 2018 by Randiga Huset

Kallelse till extra kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantings

Tid: 24 mars 2020 klockan 

Enligt Randiga Husets stadgar ska stadgeändring ske antingen medtvå tredjedels majoritet vid ordinarie kongress eller med enkel majoritet id två på varandra följande kongresser varav en ska vara ordinarie.

 

Ärenden

 

1. Extra kongressens upprop och fastställande av röstlängd

2. Fråga om extra kongressen blivit behörigt utlyst

3. Godkännande av dagordning

4. Val av presidium

5. Val av två justeringsmän

6. Genomgång och antagande av nya stadgar

7. Förklara punkt 6 omedelbart justerad.

8. Extra kongressens avslutande

Hjärtligt välkommen!

Stockholm den 6 februari 2020

Styrelsen

Kallelse till kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantingsgatan 40, nb i Stockholm

Tid: 24 mars 2020 klockan 18.00

ÄRENDEN VID KONGRESS

1. Kongressens upprop och fastställande av röstlängd  
2. Fråga om kongressen blivit behörigt utlyst
3. Val av presidium
4. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare
5. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
6. Revisorernas berättelse
7. Fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av resultatet
8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för föregående verksamhetsperiods förvaltning 
9. Fastställande av verksamhetsriktlinjer för kommande verksamhetsperiod
10. Val av förbundsordförande
11. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i förbundsstyrelsen.
12. Val av förbundskassör
13. Val av ordinarie ledamöter och suppleanter till förbundsstyrelsen
14. Fastställande av arvode för förbundsstyrelsen
15. Val av revisorer, varav minst en auktoriserad revisor, samt revisorssuppleant
16. Fastställande av antalet ledamöter i valberedning
17. Val av valberedning och sammankallande
18. Fastställande av medlemsavgift
19. Ärenden som förelagts kongressen av styrelsen. Stadgerevision
20. Ärenden som väckts genom motioner
21. Kongressens avslutande

 

STÖD

Randiga Huset erbjuder olika former av stöd till familjer.
Vi börjar oftast med ett enskilt samtal med föräldern för att få en beskrivning av vad som hänt i just den familjen samt vilket stöd de eventuellt redan har fått. Vi berättar då om hur Randiga Huset kan hjälpa till.
Om familjen lever med en obotligt sjuk person tar vi emot i enskilda samtal. Har förlusten redan inträffat och det har gått längre tid än sex månader efter förlusten, kan man ställa sig i kö för att få delta i en stödgrupp. Stödgrupperna är åldersindelade.
Vi är väldigt måna om att familjen ska få någon form av stöd så snabbt som möjligt. Om det ännu inte gått sex månader kan vi erbjuda enskilda samtal och/eller deltagande i mötesplatser för att familjen inte ska stå helt utan stöd i sin sorg. Mötesplatserna kan du delta i även om du går i stödgrupp.

Information med anledning av Coronaviruset

Randiga Huset följer regeringens beslut och Folkhälsomyndighetens rekommendationer i frågan om Coronaviruset.

Nya kontakter: Vi har öppet för telefon- och mailkontakt samt samtal i virtuell form.

Under perioden 17 mars - 14 april ställer vi in studiebesök, utbildning och föreläsningar. Detta som ett led i åtgärder för att minska smittspridningen av Coronaviruset. Vi följer utvecklingen och kommer igång med programverksamheten så snart situationen tillåter.