© 2018 by Randiga Huset

 

Kallelse till extra kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantingsgatan 40, nb i Stockholm

Tid: 24 mars 2020 klockan 

Enligt Randiga Husets stadgar ska stadgeändring ske antingen medtvå tredjedels majoritet vid ordinarie kongress eller med enkel majoritet id två på varandra följande kongresser varav en ska vara ordinarie.

 

Ärenden

 

1. Extra kongressens upprop och fastställande av röstlängd

2. Fråga om extra kongressen blivit behörigt utlyst

3. Godkännande av dagordning

4. Val av presidium

5. Val av två justeringsmän

6. Genomgång och antagande av nya stadgar

7. Förklara punkt 6 omedelbart justerad.

8. Extra kongressens avslutande

Hjärtligt välkommen!

Stockholm den 6 februari 2020

Styrelsen

Kallelse till kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantingsgatan 40, nb i Stockholm

Tid: 24 mars 2020 klockan 18.00

ÄRENDEN VID KONGRESS

1. Kongressens upprop och fastställande av röstlängd  
2. Fråga om kongressen blivit behörigt utlyst
3. Val av presidium
4. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare
5. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
6. Revisorernas berättelse
7. Fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av resultatet
8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för föregående verksamhetsperiods förvaltning 
9. Fastställande av verksamhetsriktlinjer för kommande verksamhetsperiod
10. Val av förbundsordförande
11. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i förbundsstyrelsen.
12. Val av förbundskassör
13. Val av ordinarie ledamöter och suppleanter till förbundsstyrelsen
14. Fastställande av arvode för förbundsstyrelsen
15. Val av revisorer, varav minst en auktoriserad revisor, samt revisorssuppleant
16. Fastställande av antalet ledamöter i valberedning
17. Val av valberedning och sammankallande
18. Fastställande av medlemsavgift
19. Ärenden som förelagts kongressen av styrelsen. Stadgerevision
20. Ärenden som väckts genom motioner
21. Kongressens avslutande

 

STORT TACK TILL

Att arbeta i en ideell organisation är speciellt. En obalans mellan tillgång och efterfrågan är vår vardag. Därför är det så värdefullt att få möta alla människor, företag, stiftelser och organisationer som vill ge av sin tid och sin kunskap och/eller resurser. Ni är en viktig del i att möjliggöra vår verksamhet. Tack vare er generositet kan vi erbjuda randiga barn och deras familjer en trygg plats att komma till.   

Arken hotel & Art Garden Spa Göteborg

Astra Zeneca

Baluba
Berendsen

Betapedagog

CDON

Chilla Gorilla
Dahls Bageri AB
GFT GöteborgsFjärrtransporter AB

Göteborgs Stad

Göteborgsoperan

GymGrossisten

hemma kommunikationsbyrå

Hotell Örgryte
IF Försäkringar 
Kinnarps

Lars Hiertas Minnesfond

LFB Lindome Flyttningsbyrå

MTG TV

MTG Radio
Mölnlycke El och Antenn AB

Nordic Green Design

Olofs och Caroline Wijks stiftelse
Patrik på Majorna Gitarr

Reach for Change
Rekomo
Robert Dicksons Stiftelse

Roschier

Råda Rum

7 of a Kind

Skandia - idéer för livet

SPP - klart du kan!
Skrivhälsan AB_Författarkortleken

Socialstyrelsen

Sorgbandet Infinity

Stiftelsen MEST

Stockholms stad
Stiftelsen Svenska Hjärtan

Swartling produktion AB

Tele2

Universeum

YouMe Agency

Åhlens Stiftelse

Det går inte att ha en tacksida utan att rikta ett stort tack till alla våra fantastiska volontärer som på olika sätt bidrar till att göra vårt arbete möjligt. Ert engagemang och ert stöd betyder så mycket för Randiga Huset och för de familjer vi möter tillsammans. Vi är väldigt tacksamma att ni valt att stödja just vår verksamhet.
 

Vill ni också stödja vår verksamhet? Skicka ett mail till annika.kjeller@randigahuset.se eller slå oss en signal på 0774-40 00 05.