© 2018 by Randiga Huset

 

Kallelse till extra kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantingsgatan 40, nb i Stockholm

Tid: 24 mars 2020 klockan 

Enligt Randiga Husets stadgar ska stadgeändring ske antingen medtvå tredjedels majoritet vid ordinarie kongress eller med enkel majoritet id två på varandra följande kongresser varav en ska vara ordinarie.

 

Ärenden

 

1. Extra kongressens upprop och fastställande av röstlängd

2. Fråga om extra kongressen blivit behörigt utlyst

3. Godkännande av dagordning

4. Val av presidium

5. Val av två justeringsmän

6. Genomgång och antagande av nya stadgar

7. Förklara punkt 6 omedelbart justerad.

8. Extra kongressens avslutande

Hjärtligt välkommen!

Stockholm den 6 februari 2020

Styrelsen

Kallelse till kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantingsgatan 40, nb i Stockholm

Tid: 24 mars 2020 klockan 18.00

ÄRENDEN VID KONGRESS

1. Kongressens upprop och fastställande av röstlängd  
2. Fråga om kongressen blivit behörigt utlyst
3. Val av presidium
4. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare
5. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
6. Revisorernas berättelse
7. Fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av resultatet
8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för föregående verksamhetsperiods förvaltning 
9. Fastställande av verksamhetsriktlinjer för kommande verksamhetsperiod
10. Val av förbundsordförande
11. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i förbundsstyrelsen.
12. Val av förbundskassör
13. Val av ordinarie ledamöter och suppleanter till förbundsstyrelsen
14. Fastställande av arvode för förbundsstyrelsen
15. Val av revisorer, varav minst en auktoriserad revisor, samt revisorssuppleant
16. Fastställande av antalet ledamöter i valberedning
17. Val av valberedning och sammankallande
18. Fastställande av medlemsavgift
19. Ärenden som förelagts kongressen av styrelsen. Stadgerevision
20. Ärenden som väckts genom motioner
21. Kongressens avslutande

 

STÖD I SVERIGE

För att underlätta för sörjande barn, ungdomar och familjer att hitta stöd, oavsett var i landet man bor, har Randiga Huset valt att samla information om det stöd vi känner till.

 

Ni som har verksamhet som erbjuder stöd till barn, ungdomar, familjer i sorg, maila oss gärna på info@randigahuset.se och berätta om er verksamhet.

 

Alingsås

Svenska kyrkan i samarbete med kommunen 

Marie Sylvén, Svenska Kyrkan Alingsås

Tfn 0322-669118

https://www.svenskakyrkan.se/alingsas/barn-i-sorg

 

Gävle
Stöd för familjer i sorg
Anhörigcentrum
Tel. 026 - 17 23 23

 

Helsingborg

Familjehuset Helsingborg

www.familjehusethelsingborg.se
Tel. 042 - 10 65 21

Tel. 042 - 10 75 51


Jönköping
Vårsol familjecenter
Tel: 036 - 17 32 72


Göteborg
Bräcke Diakoni
Kontaktperson: Helena Jonsson

Tel. 031 502 519, 0732 70 70 60

Linköping
Barntraumateamet
Barn- och  ungdomspsykiatriska kliniken
Universitetssjukhuset i Linköping
Tel: 010 103 71 14
Telefontid Må - fredag 08.00 - 16.30

Lund

Föreningen Sunnanäng

www.sunnanang.se

Finns anmälningformulär på hemsidan 

Kungälv

Kungälvs sjukhus tillsammans med sjukhuskyrkan

Eva Olofsson

barnombud, Kungälvs sjukhus 

Tfn 0303-98075, 0700-822104

Marie Pervik

socionom, leg. psykoterapeut, Sjukhuskyrkan Kungälv

Tfn 0303-377046 

https://www.svenskakyrkan.se/kungalv/sorgegrupp-for-barn


Norrköping
Barntraumateamet
Barn- och  ungdomspsykiatriska kliniken
Vrinnevisjukhushuset
Tel: 010 105 93 52
Telefontid Må - fredag 08.00 - 16.30


Sundsvall
Familjeverksamheten Skeppet
Kontakt: Kristina Renard-Hård

Tel 070-1916152

kristina.renard-hard@sundsvall.seUmeå
Familj och sorg
tel. 090 - 785 13 00
kontakt@familjochsorg.se
Formulär att fylla i

Örebro
Primärvårdens samtalsmottagning
Kontakta vårdcentral
https://www.regionorebrolan.se/sv/Halsa-och-vard/Om-du-behover-vard/For-dig-som-ar-ung/Primarvardens-samtalsmottagning/