© 2018 by Randiga Huset

 

Kallelse till extra kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantingsgatan 40, nb i Stockholm

Tid: 24 mars 2020 klockan 

Enligt Randiga Husets stadgar ska stadgeändring ske antingen medtvå tredjedels majoritet vid ordinarie kongress eller med enkel majoritet id två på varandra följande kongresser varav en ska vara ordinarie.

 

Ärenden

 

1. Extra kongressens upprop och fastställande av röstlängd

2. Fråga om extra kongressen blivit behörigt utlyst

3. Godkännande av dagordning

4. Val av presidium

5. Val av två justeringsmän

6. Genomgång och antagande av nya stadgar

7. Förklara punkt 6 omedelbart justerad.

8. Extra kongressens avslutande

Hjärtligt välkommen!

Stockholm den 6 februari 2020

Styrelsen

Kallelse till kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantingsgatan 40, nb i Stockholm

Tid: 24 mars 2020 klockan 18.00

ÄRENDEN VID KONGRESS

1. Kongressens upprop och fastställande av röstlängd  
2. Fråga om kongressen blivit behörigt utlyst
3. Val av presidium
4. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare
5. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
6. Revisorernas berättelse
7. Fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av resultatet
8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för föregående verksamhetsperiods förvaltning 
9. Fastställande av verksamhetsriktlinjer för kommande verksamhetsperiod
10. Val av förbundsordförande
11. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i förbundsstyrelsen.
12. Val av förbundskassör
13. Val av ordinarie ledamöter och suppleanter till förbundsstyrelsen
14. Fastställande av arvode för förbundsstyrelsen
15. Val av revisorer, varav minst en auktoriserad revisor, samt revisorssuppleant
16. Fastställande av antalet ledamöter i valberedning
17. Val av valberedning och sammankallande
18. Fastställande av medlemsavgift
19. Ärenden som förelagts kongressen av styrelsen. Stadgerevision
20. Ärenden som väckts genom motioner
21. Kongressens avslutande

 

Vad är minnen?

October 9, 2018

I Randiga Husets arbete ingår det att på olika sätt hjälpa människor att komma ihåg och vårda minnet av den som avlidit. Det är en viktig del av den process som vi går igenom vid sorg. Vi sörjer det gemensamma förflutna och hedrar de avlidnas liv och vi söker tröst i den gemenskap och de traditioner vi haft förmånen att dela tillsammans. Under våra liv skapar vi tillsammans med vår omgivning en slags minnesbank som vi kan hitta tillbaka till när en förälder, ett barn, ett syskon eller annan närstående dör. Minnesbanken består av det vi delat med den människa som nu avlidit. 

 

Vad är det som gör att frånvaron av den avlidne känns så smärtsam? Förutom den kärlek och saknad vi känner, de familjehistorier de var en del av, den mat de lagade, den musik de valdebatt lyssna på, är det bland annat det hål som uppstår när det inte längre skapas några nya minnen i förhållande till personen ifråga. Många beskriver det som om att en del av oss själva också dör. Det finns ingen fortsättning kvar tycks det. Det var kanske bara den personen som avlidit som visste vissa saker om oss, det var just den personen som vi delade vissa viktiga saker med. Vi minns det förflutna och samtidigt har vi så sakteliga förhoppningar om en framtid som vi inte riktigt vet hur den kommer att se ut. Vi är inte längre hela och det tar tid att skapa den hela personen igen. Olika lång tid beroende på vilka vi är och vad vi varit med om i livet.

 

Vad skickar det för signaler till oss som är kvar? Vad innebär det egentligen att säga att en mamma, en pappa, en syster, en bror, en maka/make, en sambo eller ett barn lever kvar inom oss genom minnena? Naturligtvis olika saker för olika människor.  En konsekvens som vi kanske sällan tänker på är att en del av oss kommer att leva vidare inom dem som en dag kommer att stå där med sina minnen av oss. Frågan vi här och nu redan kan ställa oss är vad är det som kommer att leva vidare i dina närstående av dig, som du är idag? Vad lämnar vi för spår efter oss? Är vi nöjda med det vi ser eller vill vi ändra på något medan vi kan?

 

Många som har förlorat närstående, vare sig det är barn eller vuxna, får efter dödsfallet känslan av att de borde ha sagt eller gjort något som de av någon anledning inte tänkte eller kom på när det fortfarande fanns en möjlighet. Vi kan inte ändra på det som redan har hänt men vi har möjligheten att förändra vårt förhållningssätt framåt i tiden. Vi kan förändra det som vi tycker behöver ändras, vi kan ha de viktiga samtalen som vi kanske ångrar eller saknar att vi inte hade med de som dött. Vi har själva makten att skapa en gemensam minnesbank som de som står oss nära kan ha tillgång till, den dag de befinner sig i den efterlevandes situation. 

Istället för att rusa fram i tillvaron kanske vi behöver stanna upp lite nu och då i tankarna och fundera på vad som är viktigt för just mig att jag lämnar efter mig. Vad vill jag att mina närmaste ska ha för minne av mig den dag jag dör?

 

Med omtanke

Monica 

Please reload

Featured Posts

Välkommen till Randiga Husets Blogg LIVSVIKTIGT. En kunskapsblogg som handlar om livet i utsatta livssituationer ur ett barn och ungdomsperspektiv.

LIVSVIKTIGT

November 1, 2016

1/1
Please reload

Recent Posts

August 13, 2019

February 13, 2019

January 30, 2019

December 6, 2018

October 9, 2018

Please reload

Archive