© 2018 by Randiga Huset

Kallelse till extra kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantings

Tid: 24 mars 2020 klockan 

Enligt Randiga Husets stadgar ska stadgeändring ske antingen medtvå tredjedels majoritet vid ordinarie kongress eller med enkel majoritet id två på varandra följande kongresser varav en ska vara ordinarie.

 

Ärenden

 

1. Extra kongressens upprop och fastställande av röstlängd

2. Fråga om extra kongressen blivit behörigt utlyst

3. Godkännande av dagordning

4. Val av presidium

5. Val av två justeringsmän

6. Genomgång och antagande av nya stadgar

7. Förklara punkt 6 omedelbart justerad.

8. Extra kongressens avslutande

Hjärtligt välkommen!

Stockholm den 6 februari 2020

Styrelsen

Kallelse till kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantingsgatan 40, nb i Stockholm

Tid: 24 mars 2020 klockan 18.00

ÄRENDEN VID KONGRESS

1. Kongressens upprop och fastställande av röstlängd  
2. Fråga om kongressen blivit behörigt utlyst
3. Val av presidium
4. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare
5. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
6. Revisorernas berättelse
7. Fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av resultatet
8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för föregående verksamhetsperiods förvaltning 
9. Fastställande av verksamhetsriktlinjer för kommande verksamhetsperiod
10. Val av förbundsordförande
11. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i förbundsstyrelsen.
12. Val av förbundskassör
13. Val av ordinarie ledamöter och suppleanter till förbundsstyrelsen
14. Fastställande av arvode för förbundsstyrelsen
15. Val av revisorer, varav minst en auktoriserad revisor, samt revisorssuppleant
16. Fastställande av antalet ledamöter i valberedning
17. Val av valberedning och sammankallande
18. Fastställande av medlemsavgift
19. Ärenden som förelagts kongressen av styrelsen. Stadgerevision
20. Ärenden som väckts genom motioner
21. Kongressens avslutande

 

Suicidprevention i praktiken

September 26, 2018

Just nu pågår flera kampanjer för att belysa problematiken kring självmord och hur vi i Sverige ska få ner självmordstalen. Idag har Randiga Huset deltagit i ett arbete på Folkhälsomyndigheten som fått ett uppdrag att skapa en webbaserad utbildning för ledare inom den ideella sektorn som möter ungdomar. Samtalet berörde bl a hur stigma kring psykisk ohälsa och suicid ska kunna minska.

 Suicidrisk anses vara bland det svåraste att hantera inom vården. Eftersom självmordstankar nästan alltid beror på ett psykiskt lidande som upplevs outhärdligt och opåverkbart för patienten, är det avgörande att omgivningen förmedlar att tillståndet och lidandet går att behandla och förändra.

Ullakarin Nyberg, psykiater har nyligen kommit ut med en bok som ger kunskap om de psykiatriska tillstånd som utgör riskfaktorer för självmord. Den innehåller konkreta råd om bemötande och behandling. Författaren visar via många fallexempel och berättelser hur suicidalitet kan yttra sig på olika sätt, samt vilka åtgärder som kan förhindra självmord. 

Härom dagen lyssnade jag till en 10 år gamma pojke, som absolut inte ville prata om att hans mamma hade avlidit. Han tyckte att det var pinsamt att ha en död mamma. Endast utvalda kompisar kände till att hans mamma hade dött. Det var efter lång tids sjukdom.

 

Randiga Husets fundering efter dagens samtal är: Om det är svårt att prata om att en förälder avlidit efter lång tids sjukdom, hur svårt ska det då inte vara att bryta stigmat efter självmord. Vi hoppas att den utbildning som Folkhälsomyndigheten skapar blir så bra att vi vågar börja prata om döden.

 

Med värme

Personalen i Randiga Huset

 

 

 

 

Please reload

Featured Posts

Välkommen till Randiga Husets Blogg LIVSVIKTIGT. En kunskapsblogg som handlar om livet i utsatta livssituationer ur ett barn och ungdomsperspektiv.

LIVSVIKTIGT

November 1, 2016

1/1
Please reload

Recent Posts

August 13, 2019

February 13, 2019

January 30, 2019

December 6, 2018

October 9, 2018

Please reload

Archive