© 2018 by Randiga Huset

Kallelse till extra kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantings

Tid: 24 mars 2020 klockan 

Enligt Randiga Husets stadgar ska stadgeändring ske antingen medtvå tredjedels majoritet vid ordinarie kongress eller med enkel majoritet id två på varandra följande kongresser varav en ska vara ordinarie.

 

Ärenden

 

1. Extra kongressens upprop och fastställande av röstlängd

2. Fråga om extra kongressen blivit behörigt utlyst

3. Godkännande av dagordning

4. Val av presidium

5. Val av två justeringsmän

6. Genomgång och antagande av nya stadgar

7. Förklara punkt 6 omedelbart justerad.

8. Extra kongressens avslutande

Hjärtligt välkommen!

Stockholm den 6 februari 2020

Styrelsen

Kallelse till kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantingsgatan 40, nb i Stockholm

Tid: 24 mars 2020 klockan 18.00

ÄRENDEN VID KONGRESS

1. Kongressens upprop och fastställande av röstlängd  
2. Fråga om kongressen blivit behörigt utlyst
3. Val av presidium
4. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare
5. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
6. Revisorernas berättelse
7. Fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av resultatet
8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för föregående verksamhetsperiods förvaltning 
9. Fastställande av verksamhetsriktlinjer för kommande verksamhetsperiod
10. Val av förbundsordförande
11. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i förbundsstyrelsen.
12. Val av förbundskassör
13. Val av ordinarie ledamöter och suppleanter till förbundsstyrelsen
14. Fastställande av arvode för förbundsstyrelsen
15. Val av revisorer, varav minst en auktoriserad revisor, samt revisorssuppleant
16. Fastställande av antalet ledamöter i valberedning
17. Val av valberedning och sammankallande
18. Fastställande av medlemsavgift
19. Ärenden som förelagts kongressen av styrelsen. Stadgerevision
20. Ärenden som väckts genom motioner
21. Kongressens avslutande

 

"Vad ska jag tänka på" av Matilda Anvell, Josefin Anvell och Susanne Brannebo Anvell.

July 31, 2018

Det har är en bok som är tänkt att lugna barns oroliga snurrande tankar när de tvingas hantera livet efter att ha drabbats av någonting svårt. Ofta kommer tankar och oro

 

på kvällen när det är dags att sova. Att då få fundera en stund på hur det vore att uppfinna en magisk hatt eller bygga en levande TV kan sstilla hjärnans snurriga tänkande för en stund.

 

Bokens författare- Matilda, Josefin och Susanne- vet av egen erfarenhet att tankehjälpen kan behövas. När Matilda och Josefin var 6 och 8 år gamla blev deras pappa sjuk. Han levde i 18 månader efter sjukdomsbeskedet. Att ena dagen leva i en "helt vanlig vardag" för att i nästa befinna sig i en skrämmande sådan där pappa var obotligt sjuk var för familjen obeskrivligt hemskt och helt obegripligt. PÅ kvällen när det var dags att sova frågade Matilda ofta "Vad ska jag tänka på mamma?" Inspirationsmeningarna blev till en mysig rutin i allt det svåra. De oroliga små barnens hjärnor stillades så att de kunde somna.

 

Boken är tänkt att ge inspiration och glädje i det svåra samt hjälpa andra i liknande situation. 

Please reload

Featured Posts

Välkommen till Randiga Husets Blogg LIVSVIKTIGT. En kunskapsblogg som handlar om livet i utsatta livssituationer ur ett barn och ungdomsperspektiv.

LIVSVIKTIGT

November 1, 2016

1/1
Please reload

Recent Posts

August 13, 2019

February 13, 2019

January 30, 2019

December 6, 2018

October 9, 2018

Please reload

Archive