© 2018 by Randiga Huset

Kallelse till extra kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantings

Tid: 24 mars 2020 klockan 

Enligt Randiga Husets stadgar ska stadgeändring ske antingen medtvå tredjedels majoritet vid ordinarie kongress eller med enkel majoritet id två på varandra följande kongresser varav en ska vara ordinarie.

 

Ärenden

 

1. Extra kongressens upprop och fastställande av röstlängd

2. Fråga om extra kongressen blivit behörigt utlyst

3. Godkännande av dagordning

4. Val av presidium

5. Val av två justeringsmän

6. Genomgång och antagande av nya stadgar

7. Förklara punkt 6 omedelbart justerad.

8. Extra kongressens avslutande

Hjärtligt välkommen!

Stockholm den 6 februari 2020

Styrelsen

Kallelse till kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantingsgatan 40, nb i Stockholm

Tid: 24 mars 2020 klockan 18.00

ÄRENDEN VID KONGRESS

1. Kongressens upprop och fastställande av röstlängd  
2. Fråga om kongressen blivit behörigt utlyst
3. Val av presidium
4. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare
5. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
6. Revisorernas berättelse
7. Fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av resultatet
8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för föregående verksamhetsperiods förvaltning 
9. Fastställande av verksamhetsriktlinjer för kommande verksamhetsperiod
10. Val av förbundsordförande
11. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i förbundsstyrelsen.
12. Val av förbundskassör
13. Val av ordinarie ledamöter och suppleanter till förbundsstyrelsen
14. Fastställande av arvode för förbundsstyrelsen
15. Val av revisorer, varav minst en auktoriserad revisor, samt revisorssuppleant
16. Fastställande av antalet ledamöter i valberedning
17. Val av valberedning och sammankallande
18. Fastställande av medlemsavgift
19. Ärenden som förelagts kongressen av styrelsen. Stadgerevision
20. Ärenden som väckts genom motioner
21. Kongressens avslutande

 

Hopp och råd till familjer som drabbats av förälders död

July 25, 2018

Bokrecension

"När en förälder plötsligt dör-att hjälpa barn genom trauma och sorg", skriven av Ken Chesterson

 

Målgrupp

Föräldrar och anhöriga kan läsa denna bok och använda den som uppslagsbok.  Den följer utveckling och beskriver vad barn kan uppleva i  olika åldrar. 

Yrkesverksamma som exempelvis psykologer, kuratorer, präster och begravningsentreprenörer hittar här mycket beprövad erfarenhet.

 

Bokens röda tråd är känslan av en trygg röst som högläser. En röst som med medmänsklig värme i texten skapar tillit och förmedlar hopp i en fullständig kaotisk situation.

Ken Chesterson delar med sig av sin rika erfarenhet som psykolog och psykoterapeut vid Barntraumateamet i Norrköping, alltid med barnens bästa för ögonen. Författaren skapar en dialog med läsaren  där det genomgående temat är vikten av kommunikation med barnet, oavsett ålder om hur dödsfallet inträffat. Vad gör man? Hur gör man? Varför ska man göra så? Frågorna får alla tydliga svar i boken.

 

När barnet blir lyssnat på och får sätta ord på sina tankar och känslor skapas en ordning i minnesbanken efter den som dött. Den ordningen underlättar längre fram för barnet att få bättre kontroll över sina upplevelser i samband med händelsen. Sorgereaktioner kan förekomma under många år och ta sig många olika uttryck i barnets olika åldrar.

 

Våga fråga barnen och låt de m bli inkluderade i familjens sorg. 

En bok om nödvändigheten att prata med och berätta för barn och ungdomar när en förälder dör.

 

 

Please reload

Featured Posts

Välkommen till Randiga Husets Blogg LIVSVIKTIGT. En kunskapsblogg som handlar om livet i utsatta livssituationer ur ett barn och ungdomsperspektiv.

LIVSVIKTIGT

November 1, 2016

1/1
Please reload

Recent Posts

August 13, 2019

February 13, 2019

January 30, 2019

December 6, 2018

October 9, 2018

Please reload

Archive