© 2018 by Randiga Huset

Kallelse till extra kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantings

Tid: 24 mars 2020 klockan 

Enligt Randiga Husets stadgar ska stadgeändring ske antingen medtvå tredjedels majoritet vid ordinarie kongress eller med enkel majoritet id två på varandra följande kongresser varav en ska vara ordinarie.

 

Ärenden

 

1. Extra kongressens upprop och fastställande av röstlängd

2. Fråga om extra kongressen blivit behörigt utlyst

3. Godkännande av dagordning

4. Val av presidium

5. Val av två justeringsmän

6. Genomgång och antagande av nya stadgar

7. Förklara punkt 6 omedelbart justerad.

8. Extra kongressens avslutande

Hjärtligt välkommen!

Stockholm den 6 februari 2020

Styrelsen

Kallelse till kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantingsgatan 40, nb i Stockholm

Tid: 24 mars 2020 klockan 18.00

ÄRENDEN VID KONGRESS

1. Kongressens upprop och fastställande av röstlängd  
2. Fråga om kongressen blivit behörigt utlyst
3. Val av presidium
4. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare
5. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
6. Revisorernas berättelse
7. Fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av resultatet
8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för föregående verksamhetsperiods förvaltning 
9. Fastställande av verksamhetsriktlinjer för kommande verksamhetsperiod
10. Val av förbundsordförande
11. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i förbundsstyrelsen.
12. Val av förbundskassör
13. Val av ordinarie ledamöter och suppleanter till förbundsstyrelsen
14. Fastställande av arvode för förbundsstyrelsen
15. Val av revisorer, varav minst en auktoriserad revisor, samt revisorssuppleant
16. Fastställande av antalet ledamöter i valberedning
17. Val av valberedning och sammankallande
18. Fastställande av medlemsavgift
19. Ärenden som förelagts kongressen av styrelsen. Stadgerevision
20. Ärenden som väckts genom motioner
21. Kongressens avslutande

 

Om sorg och saknad

July 4, 2018

Bokrecension ”I mitt hjärta finns du kvar” av Jennie Persson

 

Målgrupp

Barn 9-12 år

 

 

Jenni Persson beskriver med följande ord bokens innehåll så här:

”Vi får läsa om sorg och saknad, men också om tröst och hopp. En psykolog ger handfasta råd för den som sörjer och vägledning om hur man kan gå vidare, trots sin förlust. En läkare förklarar vad som händer i kroppen när man dör och en begravningsentreprenör berättar om hur den döda tas om hand fram till begravningen.”

 

I korta berättelser får vi höra från barn och ungdomar om hur det känns att ha sorg och saknad- både i djupare sorg som en förälders allvarliga sjukdom och död men också sorgen över en flytt eller flykten från ett hemland. Författaren har i intervjuer fått barnens egna ord och återberättat dem på ett vackert sätt i skriven text.

 

I berättelsen om Harry 12 år kan läsaren identifiera sig med att sorg tar tid. När mamma väl mår lite bättre efter sin sjukdom tillåter Harry sig att fundera över vad som kunde ha hänt, hon kunde ha dött. Tankarna blir för tunga och han känner sig ledsen väldigt ofta. Så ledsen att han inte orkar eller kan koncentrerar sig i skolan. 

Charlie 14 år beskriver att han inte kan gråta efter att hans pappa dog. Han tänker mycket på döden och vad den egentligen betyder. Sorgen finns med honom hela tiden men han vill inte att den ska få hindra honom att göra alla saker han vill göra i sitt liv.

Linn 13 år och Tilde 9 år beskriver känslorna i sorgen efter att storasyster Ebba var svårt sjuk och sedan dog. Tilde säger att hon inte tror att hon kommer att vara lika ledsen för alltid, att det har blivit lite bättre nu. Men hon kommer alltid att sakna Linn och det är jobbigt. Linn tycker om att besöka Ebbas grav för att prata men sin syster och bara vara för sig själv en stund.

 

Här kan barn och ungdomar känna igen sig och sina känslor och tända ett hopp till framtidstro.

 

Please reload

Featured Posts

Välkommen till Randiga Husets Blogg LIVSVIKTIGT. En kunskapsblogg som handlar om livet i utsatta livssituationer ur ett barn och ungdomsperspektiv.

LIVSVIKTIGT

November 1, 2016

1/1
Please reload

Recent Posts

August 13, 2019

February 13, 2019

January 30, 2019

December 6, 2018

October 9, 2018

Please reload

Archive