© 2018 by Randiga Huset

Kallelse till extra kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantings

Tid: 24 mars 2020 klockan 

Enligt Randiga Husets stadgar ska stadgeändring ske antingen medtvå tredjedels majoritet vid ordinarie kongress eller med enkel majoritet id två på varandra följande kongresser varav en ska vara ordinarie.

 

Ärenden

 

1. Extra kongressens upprop och fastställande av röstlängd

2. Fråga om extra kongressen blivit behörigt utlyst

3. Godkännande av dagordning

4. Val av presidium

5. Val av två justeringsmän

6. Genomgång och antagande av nya stadgar

7. Förklara punkt 6 omedelbart justerad.

8. Extra kongressens avslutande

Hjärtligt välkommen!

Stockholm den 6 februari 2020

Styrelsen

Kallelse till kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantingsgatan 40, nb i Stockholm

Tid: 24 mars 2020 klockan 18.00

ÄRENDEN VID KONGRESS

1. Kongressens upprop och fastställande av röstlängd  
2. Fråga om kongressen blivit behörigt utlyst
3. Val av presidium
4. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare
5. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
6. Revisorernas berättelse
7. Fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av resultatet
8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för föregående verksamhetsperiods förvaltning 
9. Fastställande av verksamhetsriktlinjer för kommande verksamhetsperiod
10. Val av förbundsordförande
11. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i förbundsstyrelsen.
12. Val av förbundskassör
13. Val av ordinarie ledamöter och suppleanter till förbundsstyrelsen
14. Fastställande av arvode för förbundsstyrelsen
15. Val av revisorer, varav minst en auktoriserad revisor, samt revisorssuppleant
16. Fastställande av antalet ledamöter i valberedning
17. Val av valberedning och sammankallande
18. Fastställande av medlemsavgift
19. Ärenden som förelagts kongressen av styrelsen. Stadgerevision
20. Ärenden som väckts genom motioner
21. Kongressens avslutande

 

När vi pratar, tänker och minns

June 26, 2018

 

Bokrecension ”En fjäril på min kofta” av Ann- Katrine Engström

 

Målgrupp

Barn i de yngre åldrarna

 

Lillasyster berättar om sin familj- om en mamma, pappa, storasyster och mellanbror. En mellanbror som inte syns men finns ändå. En dag precis innan han skulle födas slutade hans hjärta att slå. Mellanbror dog i mammas mage och alla grät och var ledsna. Lillasyster får berättat för sig av storasyster om mellanbror, att han alltid kommer att finnas. ”När vi pratar, tänker och minns- kan jag känna att min bror faktiskt finns”.

 

Det här är en bok om sorgen efter ett syskons död som riktar sig till de mindre barnen. Budskapet i boken är tydligt att det är när vi tillsammans minns och pratar om och till våra nära som dött som de finns kvar hos oss. Boken tar på ett enkelt och tydligt sätt upp saknad och känslorna i sorgen som ett litet barn kan relatera och nicka igenkännande till.

 

I Randig Husets verksamhet har vi flera exempel på hur små barn, under 3 år, lyssnar fascinerat till berättelsen med stora ögon och till och med ger en kommentar som

”Jag. Ledsen”.

Please reload

Featured Posts

Välkommen till Randiga Husets Blogg LIVSVIKTIGT. En kunskapsblogg som handlar om livet i utsatta livssituationer ur ett barn och ungdomsperspektiv.

LIVSVIKTIGT

November 1, 2016

1/1
Please reload

Recent Posts

August 13, 2019

February 13, 2019

January 30, 2019

December 6, 2018

October 9, 2018

Please reload

Archive