© 2018 by Randiga Huset

Kallelse till extra kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantings

Tid: 24 mars 2020 klockan 

Enligt Randiga Husets stadgar ska stadgeändring ske antingen medtvå tredjedels majoritet vid ordinarie kongress eller med enkel majoritet id två på varandra följande kongresser varav en ska vara ordinarie.

 

Ärenden

 

1. Extra kongressens upprop och fastställande av röstlängd

2. Fråga om extra kongressen blivit behörigt utlyst

3. Godkännande av dagordning

4. Val av presidium

5. Val av två justeringsmän

6. Genomgång och antagande av nya stadgar

7. Förklara punkt 6 omedelbart justerad.

8. Extra kongressens avslutande

Hjärtligt välkommen!

Stockholm den 6 februari 2020

Styrelsen

Kallelse till kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantingsgatan 40, nb i Stockholm

Tid: 24 mars 2020 klockan 18.00

ÄRENDEN VID KONGRESS

1. Kongressens upprop och fastställande av röstlängd  
2. Fråga om kongressen blivit behörigt utlyst
3. Val av presidium
4. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare
5. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
6. Revisorernas berättelse
7. Fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av resultatet
8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för föregående verksamhetsperiods förvaltning 
9. Fastställande av verksamhetsriktlinjer för kommande verksamhetsperiod
10. Val av förbundsordförande
11. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i förbundsstyrelsen.
12. Val av förbundskassör
13. Val av ordinarie ledamöter och suppleanter till förbundsstyrelsen
14. Fastställande av arvode för förbundsstyrelsen
15. Val av revisorer, varav minst en auktoriserad revisor, samt revisorssuppleant
16. Fastställande av antalet ledamöter i valberedning
17. Val av valberedning och sammankallande
18. Fastställande av medlemsavgift
19. Ärenden som förelagts kongressen av styrelsen. Stadgerevision
20. Ärenden som väckts genom motioner
21. Kongressens avslutande

 

Små barns upplevelse av sorg

June 5, 2018

 

Ofta får vi höra kommentaren att ”små barn kan väl inte sörja, de förstår ju inte vad
 som hänt”.
I åldern 1-2 år kan barnen oftast inte visa några sorgereaktioner. Men ändå känner de att 
någonting är fel.

Vid ett tillfälle satt några föräldrar och pratade.  De var nya för varandra och därför berättade var och en vad som hänt i deras familj. En mamma satt med sin 1-åriga dotter i famnen. De andra barnen var i ett annat rum och lekte. Barnet satt i knät med ryggen mot mammans bröst. Mamman började sin berättelse. Efter några minuter vände sig barnet om och lade sin lilla hand på mammans mun, som ville  hon säga ”mamma, berätta inte , jag känner att ditt hjärta bultar när du berättar om vad som hänt och jag blir rädd då.

Naturligtvis kan vi inte veta, barnet kunde ju inte berätta. Men vi har stark anledning att tro att det var så.. 

I början på 2000-talet skrev Elisabeth Cleve från Ericastiftelsen en bok som heter ”En stor och en liten är borta”. Den handlar om kristerapi med en pojke som var 2,5 år när han kom till Ericastiftelsen. 
Följande finns att läsa som presentation till boken.
Familjen har varit med om en trafikolycka där mamman och en bror avlidit. Victor, som pojken hete, gråter inte utan är ovanligt solig och glad. Elisabeth Cleve tar sig an Victor med kristerapi och träffar honom 15 gånger. I ord och bild skildras hur leken läker sorgen utifrån både den lille patientens och terapeutens perspektiv. Vi får på avstånd följa Victor tills han börjar skolan.

trots den tragiska orsaken till mötet mellan Victor och terapeuten är ger boken en skildring som inger både hopp och mod.

För er som lever i denna situation eller möter mindre barn  som varit med om förluster kan denna bok varmt rekommenderas.

Med omtanke från

Randiga Husets personal

Please reload

Featured Posts

Välkommen till Randiga Husets Blogg LIVSVIKTIGT. En kunskapsblogg som handlar om livet i utsatta livssituationer ur ett barn och ungdomsperspektiv.

LIVSVIKTIGT

November 1, 2016

1/1
Please reload

Recent Posts

August 13, 2019

February 13, 2019

January 30, 2019

December 6, 2018

October 9, 2018

Please reload

Archive