© 2018 by Randiga Huset

Kallelse till extra kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantings

Tid: 24 mars 2020 klockan 

Enligt Randiga Husets stadgar ska stadgeändring ske antingen medtvå tredjedels majoritet vid ordinarie kongress eller med enkel majoritet id två på varandra följande kongresser varav en ska vara ordinarie.

 

Ärenden

 

1. Extra kongressens upprop och fastställande av röstlängd

2. Fråga om extra kongressen blivit behörigt utlyst

3. Godkännande av dagordning

4. Val av presidium

5. Val av två justeringsmän

6. Genomgång och antagande av nya stadgar

7. Förklara punkt 6 omedelbart justerad.

8. Extra kongressens avslutande

Hjärtligt välkommen!

Stockholm den 6 februari 2020

Styrelsen

Kallelse till kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantingsgatan 40, nb i Stockholm

Tid: 24 mars 2020 klockan 18.00

ÄRENDEN VID KONGRESS

1. Kongressens upprop och fastställande av röstlängd  
2. Fråga om kongressen blivit behörigt utlyst
3. Val av presidium
4. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare
5. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
6. Revisorernas berättelse
7. Fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av resultatet
8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för föregående verksamhetsperiods förvaltning 
9. Fastställande av verksamhetsriktlinjer för kommande verksamhetsperiod
10. Val av förbundsordförande
11. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i förbundsstyrelsen.
12. Val av förbundskassör
13. Val av ordinarie ledamöter och suppleanter till förbundsstyrelsen
14. Fastställande av arvode för förbundsstyrelsen
15. Val av revisorer, varav minst en auktoriserad revisor, samt revisorssuppleant
16. Fastställande av antalet ledamöter i valberedning
17. Val av valberedning och sammankallande
18. Fastställande av medlemsavgift
19. Ärenden som förelagts kongressen av styrelsen. Stadgerevision
20. Ärenden som väckts genom motioner
21. Kongressens avslutande

 

Hur kan vi hantera starka känslor hos barn?

May 22, 2018

 

Det är väldigt viktigt att förklara för sörjande barn att deras starka känslor kommer att förändras och göra mindre ont med tiden.

Särskilt viktigt blir det när ett barn uttalar att de vill dö.

Lisa gick i samtalsgrupp. Hennes mamma hade tagit livet av sig. Vid ett tillfälle uttryckte hon att hon inte ville leva längre, hon ville göra som mamma, ta livet av sig. Pappan satt bredvid och hörde vad Lisa sa och vände sig till mig med rädsla i blicken.

När man för första gången hör ett barn uttrycka sig på det viset blir man naturligtvis väldigt, väldigt orolig. 

Jag bad pappan att få gå åt sidan med Lisa för att prata enskilt. Pappan kände sig lättad och Lisa och jag gick till ett angränsande rum där vi kunde prata ostört. Jag behövde få veta om det var så att hon vill dö så jag frågade henne om det var så att hon ville dö.  Nä, svarade hon med väldigt förvånad blick. Det är bara så jobbigt när mamma är död.

 

Vad var det som hände? 

Det var viktigt för mig att visa att jag hade hört vad Lisa sa. Då kunde vi prata om varför hon hade sagt att hon inte ville leva. Det var viktigt att få veta om hon hade självmordstankar. Det var kanske hennes sätt att uttrycka sin sorg.

När man sörjer kan känslorna göra så ont att man känner att man vill träffa den som avlidit. Därför är det viktigt att våga ställa frågor till barnet kring deras tankar om självmord. Eva Gerger tar även upp detta i sin bok Prata med barn om sorg.

Efter samtalet med Lisa kunde jag lugna pappan. Vi kom överens om att han skulle vara vaksam på  hur Lisa uttryckte sin sorg de närmaste dagarna. 

 

Naturligtvis lämnade händelsen mig inte i och med det lugnande samtalet, den var omskakande. Jag förhörde mig dagen efter om att mitt sätt att tolka händelsen var rätt eller om vi behövde vidta ytterligare åtgärder. Fick ett lugnande svar och kände att jag skulle kunna hantera en liknande upplevelse på samma sätt när det en annan gång skulle uppstå.

 

Detta hände för många år sedan och jag har sedan dess varit med om flera barn som uttryckt sig på liknande sätt. Det är alltid lika omskakande. Det är en tänkbar lösning för barnet som oftast inte menar det den säger men de befinner sig i en outhärdlig känsla och vill komma ifrån smärtan. 

Även om vi vet måste vi varje gång ta det på allvar och våga fråga!

 

Med värme

Monica hos

Randiga Huset

 

Please reload

Featured Posts

Välkommen till Randiga Husets Blogg LIVSVIKTIGT. En kunskapsblogg som handlar om livet i utsatta livssituationer ur ett barn och ungdomsperspektiv.

LIVSVIKTIGT

November 1, 2016

1/1
Please reload

Recent Posts

August 13, 2019

February 13, 2019

January 30, 2019

December 6, 2018

October 9, 2018

Please reload

Archive