© 2018 by Randiga Huset

Kallelse till extra kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantings

Tid: 24 mars 2020 klockan 

Enligt Randiga Husets stadgar ska stadgeändring ske antingen medtvå tredjedels majoritet vid ordinarie kongress eller med enkel majoritet id två på varandra följande kongresser varav en ska vara ordinarie.

 

Ärenden

 

1. Extra kongressens upprop och fastställande av röstlängd

2. Fråga om extra kongressen blivit behörigt utlyst

3. Godkännande av dagordning

4. Val av presidium

5. Val av två justeringsmän

6. Genomgång och antagande av nya stadgar

7. Förklara punkt 6 omedelbart justerad.

8. Extra kongressens avslutande

Hjärtligt välkommen!

Stockholm den 6 februari 2020

Styrelsen

Kallelse till kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantingsgatan 40, nb i Stockholm

Tid: 24 mars 2020 klockan 18.00

ÄRENDEN VID KONGRESS

1. Kongressens upprop och fastställande av röstlängd  
2. Fråga om kongressen blivit behörigt utlyst
3. Val av presidium
4. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare
5. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
6. Revisorernas berättelse
7. Fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av resultatet
8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för föregående verksamhetsperiods förvaltning 
9. Fastställande av verksamhetsriktlinjer för kommande verksamhetsperiod
10. Val av förbundsordförande
11. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i förbundsstyrelsen.
12. Val av förbundskassör
13. Val av ordinarie ledamöter och suppleanter till förbundsstyrelsen
14. Fastställande av arvode för förbundsstyrelsen
15. Val av revisorer, varav minst en auktoriserad revisor, samt revisorssuppleant
16. Fastställande av antalet ledamöter i valberedning
17. Val av valberedning och sammankallande
18. Fastställande av medlemsavgift
19. Ärenden som förelagts kongressen av styrelsen. Stadgerevision
20. Ärenden som väckts genom motioner
21. Kongressens avslutande

 

Prata med barn i sorg

May 8, 2018

Döden är tabu i vårt samhälle och något vi helst undviker att prata om. Ännu svårare blir det för omgivningen när barn drabbas. 
Jag sitter med en nyutkommen bok framför mig. ”Prata med barn om sorg” skriven av Eva Gerger, en handbok om hur man kan prata med barn i sorg. Orden är Evas. Vi har haft ett möte på förmiddagen och pratat om boken och våra erfarenheter i möten med barn. 

 

I slutet på boken har Eva samlat några barns egna röster. Hon har en dag suttit med åtta barn i åldern sex - femton år för att fråga hur de uppfattar sin situation, både under förälderns sjukdomstid och efter dödsfallet. Alla barnen som hon samlat lever med syskon och har förlorat sin mamma eller pappa.

Eva undrar om det är viktigt att som barn få veta allt när en förälder blir sjuk. Svaret blir ett rungande jaa. Det betyder alltså från början!

Barnens reflektioner speglar att de måste få tid att vänja sig vid tanken. Det verkar som om det är bättre ju tidigare de får veta. 

Eva undrar också vad de tycker att de vuxna ska tänka på, vad är viktigast? Svaret är att prata med barnen och att prata mycket.

Lite längre fram i samtalet undrar Eva om man blir arg när en förälder dör och alla barnen håller med om att det blir man. En del föreslår en boxningskudde som lösning.

En av flickorna i sällskapet undrar om det är konstigt att ta foto på sin döda förälder. Flera av barnen berättar att de tagit kort och ett av barnen visar upp sina bilder.

En annan fråga som kommer upp är om barnen är rädda att glömma den döda föräldern. På den svarar alla ja och att det är svårt att komma ihåg rösten. 

 

Boken är lättläst och innehåller många tankar för oss vuxna att begrunda. Vi på Randiga Huset kan varmt rekommendera den. 

 

 

Please reload

Featured Posts

Välkommen till Randiga Husets Blogg LIVSVIKTIGT. En kunskapsblogg som handlar om livet i utsatta livssituationer ur ett barn och ungdomsperspektiv.

LIVSVIKTIGT

November 1, 2016

1/1
Please reload

Recent Posts

August 13, 2019

February 13, 2019

January 30, 2019

December 6, 2018

October 9, 2018

Please reload

Archive