© 2018 by Randiga Huset

Kallelse till extra kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantings

Tid: 24 mars 2020 klockan 

Enligt Randiga Husets stadgar ska stadgeändring ske antingen medtvå tredjedels majoritet vid ordinarie kongress eller med enkel majoritet id två på varandra följande kongresser varav en ska vara ordinarie.

 

Ärenden

 

1. Extra kongressens upprop och fastställande av röstlängd

2. Fråga om extra kongressen blivit behörigt utlyst

3. Godkännande av dagordning

4. Val av presidium

5. Val av två justeringsmän

6. Genomgång och antagande av nya stadgar

7. Förklara punkt 6 omedelbart justerad.

8. Extra kongressens avslutande

Hjärtligt välkommen!

Stockholm den 6 februari 2020

Styrelsen

Kallelse till kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantingsgatan 40, nb i Stockholm

Tid: 24 mars 2020 klockan 18.00

ÄRENDEN VID KONGRESS

1. Kongressens upprop och fastställande av röstlängd  
2. Fråga om kongressen blivit behörigt utlyst
3. Val av presidium
4. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare
5. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
6. Revisorernas berättelse
7. Fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av resultatet
8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för föregående verksamhetsperiods förvaltning 
9. Fastställande av verksamhetsriktlinjer för kommande verksamhetsperiod
10. Val av förbundsordförande
11. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i förbundsstyrelsen.
12. Val av förbundskassör
13. Val av ordinarie ledamöter och suppleanter till förbundsstyrelsen
14. Fastställande av arvode för förbundsstyrelsen
15. Val av revisorer, varav minst en auktoriserad revisor, samt revisorssuppleant
16. Fastställande av antalet ledamöter i valberedning
17. Val av valberedning och sammankallande
18. Fastställande av medlemsavgift
19. Ärenden som förelagts kongressen av styrelsen. Stadgerevision
20. Ärenden som väckts genom motioner
21. Kongressens avslutande

 

När modet att våga är större än rädslan att göra fel

March 13, 2018

 

 

Vi lever i en lösningsfokuserad kultur där vi med ord och handling skapar skillnad. I många situationer är det egenskaper som kan ge tak över huvudet, en tryggare vardag, mat på bordet. Det värmer i hjärtat att läsa om alla de initiativ runt om i landet som skapar förutsättningar för en ny, tryggare framtid för dem som levt i otrygghet.
 

Men så finns det också de tillfällen när orden fattas oss och varje handling känns otillräcklig. I mötet med familjen som tagit emot ett dödsbud, mamman som har ett par månader kvar att leva, barnet som blir ensamt kvar…
 

I vårt arbete är det vardag att möta den som har det svårt. Vi får ta emot många förtroenden och dela tankar om liv, död, meningslöshet och hopp. Många modiga möten med människor som kommer till oss berättar om ensamhet och tystnad.
 

Vi är nog många som känner igen oss i uttryck som ”Säg till om jag kan göra något” eller ”jag vet inte vad jag skall säga”. Det är fina, medmänskliga uttryck för en önskan att göra något. Att bidra till att göra en framtid möjlig när vilsenheten är stor. Men finns det tillfällen då vi möter en människa där vår förväntan på den egna insatsen, viljan att göra gott, kan skapa distans till den vi möter? När ingen lindring finns i varken ord eller handling och vår rädsla att ”göra fel” är större än vårt mod av våga.


Vad händer i mötet med en medmänniska om vi vågar närma oss livets utmaningar utan förväntningar på oss själva. Tänk om det är så, att det som den som är drabbad verkligen behöver inte omfattas av något som vi kan säga eller göra, utan av något som vi är. Att det är där vi måste börja när vi möter en människa som har det svårt. Med att vara. Att finnas där utan förväntan på oss själva att göra skillnad. Att det är själva närvaron som är det som gör skillnad.
 

Med omtanke
Randiga Huset

 

 

Please reload

Featured Posts

Välkommen till Randiga Husets Blogg LIVSVIKTIGT. En kunskapsblogg som handlar om livet i utsatta livssituationer ur ett barn och ungdomsperspektiv.

LIVSVIKTIGT

November 1, 2016

1/1
Please reload

Recent Posts

August 13, 2019

February 13, 2019

January 30, 2019

December 6, 2018

October 9, 2018

Please reload

Archive