© 2018 by Randiga Huset

Kallelse till extra kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantings

Tid: 24 mars 2020 klockan 

Enligt Randiga Husets stadgar ska stadgeändring ske antingen medtvå tredjedels majoritet vid ordinarie kongress eller med enkel majoritet id två på varandra följande kongresser varav en ska vara ordinarie.

 

Ärenden

 

1. Extra kongressens upprop och fastställande av röstlängd

2. Fråga om extra kongressen blivit behörigt utlyst

3. Godkännande av dagordning

4. Val av presidium

5. Val av två justeringsmän

6. Genomgång och antagande av nya stadgar

7. Förklara punkt 6 omedelbart justerad.

8. Extra kongressens avslutande

Hjärtligt välkommen!

Stockholm den 6 februari 2020

Styrelsen

Kallelse till kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantingsgatan 40, nb i Stockholm

Tid: 24 mars 2020 klockan 18.00

ÄRENDEN VID KONGRESS

1. Kongressens upprop och fastställande av röstlängd  
2. Fråga om kongressen blivit behörigt utlyst
3. Val av presidium
4. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare
5. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
6. Revisorernas berättelse
7. Fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av resultatet
8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för föregående verksamhetsperiods förvaltning 
9. Fastställande av verksamhetsriktlinjer för kommande verksamhetsperiod
10. Val av förbundsordförande
11. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i förbundsstyrelsen.
12. Val av förbundskassör
13. Val av ordinarie ledamöter och suppleanter till förbundsstyrelsen
14. Fastställande av arvode för förbundsstyrelsen
15. Val av revisorer, varav minst en auktoriserad revisor, samt revisorssuppleant
16. Fastställande av antalet ledamöter i valberedning
17. Val av valberedning och sammankallande
18. Fastställande av medlemsavgift
19. Ärenden som förelagts kongressen av styrelsen. Stadgerevision
20. Ärenden som väckts genom motioner
21. Kongressens avslutande

 

Ny forskning visar att det effektivaste stödet finns i den sörjandes omgivning.

February 27, 2018

När livet ställs på ända är det förståeligt att bära på en känsla av att förlorat kontrollen. Det är normalt att konfronteras med en rädsla för framtiden och en oro att göra fel med stora konsekvenser som följd.

 

De föräldrar vi möter berättar alla sin historia. De bär på sina utmaningar och sitt förflutna. Två saker har de nästan alla gemensamt. Känslan av ensamhet i sin situation och rädslan att inte göra tillräckligt för sina barn och därmed riskera att framtidsnotan för barnens förlust skall bli stor. Det är mänskligt. Det skapar stress. Det skapar oro.

 

Vi möter många som tidigt vill koppla in experter med en önskan att skona sina barn framtida smärta. Det är också mänskligt. Men innan man låter oron skjuta i taket kan det vara bra att veta att det finns forskning som visar att det effektivaste stödet finns i den sörjandes omgivning och stärks genom kunskap som hjälper oss att hantera situationerna i vardagen, kunskap som gör oss lyhörda för barnens behov och som hjälper oss att hantera nuet, en dag i taget.

 

Under 2015 presenterades två av varandra oberoende forskningsrapporter. Den ena är gjord på Irland och den andra i Australien. Båda kom fram till samma slutsats som enklast kan sammanfattas i triangeln nedan. Så låt din oro vila en stund i vetskapen att majoriteten av dem som drabbas av en förlust har goda förutsättningar att lära sig leva med den.

 

 
I Randiga Huset arbetar vi utifrån grundtanken att sorg är en sund reaktion på en oönskad förlust. Vi är främst verksamma inom segmenten låg- och medelstor risk* och vårt fokus är att genom information, råd och stöd stärka de naturliga förutsättningar som finns inom varje individ och i vårt samhälle för att hantera livskriser och skapa goda förutsättningar för god livskvalité.

 

Vill du veta mer om det stöd Randiga huset kan erbjuda dig och din familj, varmt välkommen att höra av dig på 0774-40 00 05.

 

 

Med omtanke
Randiga Huset

 

* Inom vårt nätverk har vi möjlighet att kunna hänvisa dem som bedöms vara i triangelns topp till psykologer med specialkompetens gällande sorgens komplexitet.

Please reload

Featured Posts

Välkommen till Randiga Husets Blogg LIVSVIKTIGT. En kunskapsblogg som handlar om livet i utsatta livssituationer ur ett barn och ungdomsperspektiv.

LIVSVIKTIGT

November 1, 2016

1/1
Please reload

Recent Posts

August 13, 2019

February 13, 2019

January 30, 2019

December 6, 2018

October 9, 2018

Please reload

Archive