© 2018 by Randiga Huset

Kallelse till extra kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantings

Tid: 24 mars 2020 klockan 

Enligt Randiga Husets stadgar ska stadgeändring ske antingen medtvå tredjedels majoritet vid ordinarie kongress eller med enkel majoritet id två på varandra följande kongresser varav en ska vara ordinarie.

 

Ärenden

 

1. Extra kongressens upprop och fastställande av röstlängd

2. Fråga om extra kongressen blivit behörigt utlyst

3. Godkännande av dagordning

4. Val av presidium

5. Val av två justeringsmän

6. Genomgång och antagande av nya stadgar

7. Förklara punkt 6 omedelbart justerad.

8. Extra kongressens avslutande

Hjärtligt välkommen!

Stockholm den 6 februari 2020

Styrelsen

Kallelse till kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantingsgatan 40, nb i Stockholm

Tid: 24 mars 2020 klockan 18.00

ÄRENDEN VID KONGRESS

1. Kongressens upprop och fastställande av röstlängd  
2. Fråga om kongressen blivit behörigt utlyst
3. Val av presidium
4. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare
5. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
6. Revisorernas berättelse
7. Fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av resultatet
8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för föregående verksamhetsperiods förvaltning 
9. Fastställande av verksamhetsriktlinjer för kommande verksamhetsperiod
10. Val av förbundsordförande
11. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i förbundsstyrelsen.
12. Val av förbundskassör
13. Val av ordinarie ledamöter och suppleanter till förbundsstyrelsen
14. Fastställande av arvode för förbundsstyrelsen
15. Val av revisorer, varav minst en auktoriserad revisor, samt revisorssuppleant
16. Fastställande av antalet ledamöter i valberedning
17. Val av valberedning och sammankallande
18. Fastställande av medlemsavgift
19. Ärenden som förelagts kongressen av styrelsen. Stadgerevision
20. Ärenden som väckts genom motioner
21. Kongressens avslutande

 

Är det okej att vara glad?

February 12, 2018

Härom dagen träffade vi en flicka som nyss fyllt åtta. Om sin födelsedag hade hon inget att berätta. Det där med att fylla år är ju ofta något att se fram emot, i alla fall som liten. Men vad händer med glädjen och firandet när det är någon som saknas? Är det okej att vara glad?

 

I många av de familjer vi möter är det en del av ´ja må hen leva´. Som vanligt finns det inga enkla svar på hur man på bästa sätt hanterar situationen. Eller rättare sagt, det finns nog lika många svar som det finns personer som lever med en saknad. Så det är där vi får börja. Genom att ställa frågan; Hur tänker du? Hur skulle du vilja fira? Vad känns viktigt för dig idag? Hur kan vi bära med oss minnet av den som är saknad idag? Kanske hittar du svaret genom att formulera vad du inte vill göra.
 

En viktig del i att lära sig leva med sina förluster är att skapa nya rutiner och ritualer. Oavsett om det är vardag eller fest. Det tar tid och vägen dit kan vara krokig. Det som är viktigt att tänka på när man har barnens perspektiv är att låta dem vara delaktiga i att skapa nya traditioner.


Innan vi avrundar detta inlägg skulle vi vilja komma tillbaka till vår fråga; Vad händer med glädjen och firandet? och påminna dig som läser detta om att det är okej att känna glädje. Det är okej att fira. Det betyder inte att din saknad är mindre. Det betyder att du just nu upplever en stund då dina batterier laddas så att du har ork att hantera de där dagarna då livet går på sparlåga. Eller som en annan flicka som vi träffat på våra mötesplatser brukar säga "När jag är ledsen är jag ledsen och när jag är glad är jag glad. Det får man. Det har dom sagt i Randiga Huset"

 

Med omtanke

Randiga Huset

Please reload

Featured Posts

Välkommen till Randiga Husets Blogg LIVSVIKTIGT. En kunskapsblogg som handlar om livet i utsatta livssituationer ur ett barn och ungdomsperspektiv.

LIVSVIKTIGT

November 1, 2016

1/1
Please reload

Recent Posts

August 13, 2019

February 13, 2019

January 30, 2019

December 6, 2018

October 9, 2018

Please reload

Archive