© 2018 by Randiga Huset

Kallelse till extra kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantings

Tid: 24 mars 2020 klockan 

Enligt Randiga Husets stadgar ska stadgeändring ske antingen medtvå tredjedels majoritet vid ordinarie kongress eller med enkel majoritet id två på varandra följande kongresser varav en ska vara ordinarie.

 

Ärenden

 

1. Extra kongressens upprop och fastställande av röstlängd

2. Fråga om extra kongressen blivit behörigt utlyst

3. Godkännande av dagordning

4. Val av presidium

5. Val av två justeringsmän

6. Genomgång och antagande av nya stadgar

7. Förklara punkt 6 omedelbart justerad.

8. Extra kongressens avslutande

Hjärtligt välkommen!

Stockholm den 6 februari 2020

Styrelsen

Kallelse till kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantingsgatan 40, nb i Stockholm

Tid: 24 mars 2020 klockan 18.00

ÄRENDEN VID KONGRESS

1. Kongressens upprop och fastställande av röstlängd  
2. Fråga om kongressen blivit behörigt utlyst
3. Val av presidium
4. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare
5. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
6. Revisorernas berättelse
7. Fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av resultatet
8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för föregående verksamhetsperiods förvaltning 
9. Fastställande av verksamhetsriktlinjer för kommande verksamhetsperiod
10. Val av förbundsordförande
11. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i förbundsstyrelsen.
12. Val av förbundskassör
13. Val av ordinarie ledamöter och suppleanter till förbundsstyrelsen
14. Fastställande av arvode för förbundsstyrelsen
15. Val av revisorer, varav minst en auktoriserad revisor, samt revisorssuppleant
16. Fastställande av antalet ledamöter i valberedning
17. Val av valberedning och sammankallande
18. Fastställande av medlemsavgift
19. Ärenden som förelagts kongressen av styrelsen. Stadgerevision
20. Ärenden som väckts genom motioner
21. Kongressens avslutande

 

Vad säger man när någon dör?

January 8, 2018

När katastrofer inträffar sträcker världen ut en hand och hjälper den som är nödställd. Det är helt fantastiskt. Men varje dag sker katastrofer i det tysta. Var tredje timme förlorar ett barn under 18 år i Sverige en förälder i dödsfall. Minst två barn förlorar varje dag ett syskon. Någon förlorar sin bästa vän. En bänk i ett klassrum står tom. För de efterlevande barnen är förlusten lika stor. Lika verklig. Borde det då inte vara lika naturligt att räcka ut en hand till dessa barn och hjälpa dem?
 

Vi tror att viljan finns men kanske sviktar modet. Av rädsla att göra fel? Säga fel saker? Vår egen rädsla för döden? Svaren varierar nog eftersom vi alla är olika och våra erfarenheter skiljer sig åt. Oavsett anledning är det är mänskligt att känna sig handfallen. På Randiga Huset tror vi att ett sätt att närma sig den som sörjer är att veta mer om sorg och bemötande. Det är hela tanken bakom denna blogg. . Idag i form av ett boktips (de kommer säkerligen bli fler…!)
 

Det finns en mycket bra bok som heter ”När en förälder plötsligt dör”. Den är skriven av man som heter Ken Chesterson. Han arbetade fram till sin död 2009 vid Barntraumateamet i Norrköping som är ett av landets främsta när det gäller att hjälpa familjer i sorg. Det är ingen kioskvältare. Ingen bok som man kanske egentligen ”vill” läsa. För vem vill förbereda sig inför möjligheten att det värsta kan hända? Ändå är det en bok som vi varmt vill rekommendera, inte bara till dig som befinner dig i en situation där boken kan göra skillnad i stunden, utan till alla som möter dessa barn och deras familjer. I boken delar han på ett lättillgängligt sätt med sig av sin kunskap och sina erfarenheter.
 

Jag är inte rädd för att möta andras sorg. Jag vet hur den känns.
Jag kan förstå något om hur andra som har sorg känner sig och
även om jag har förstånd att tiga ibland så blir jag inte förstummad
av deras tårar. Vi kan tala med varandra genom tårarna. Jag kan
också förmedla hopp: Jag vet att sorgen går över
.”

Ken Chesterton

 

Med omtanke

Randiga Huset

 

Please reload

Featured Posts

Välkommen till Randiga Husets Blogg LIVSVIKTIGT. En kunskapsblogg som handlar om livet i utsatta livssituationer ur ett barn och ungdomsperspektiv.

LIVSVIKTIGT

November 1, 2016

1/1
Please reload

Recent Posts

August 13, 2019

February 13, 2019

January 30, 2019

December 6, 2018