© 2018 by Randiga Huset

Kallelse till extra kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantings

Tid: 24 mars 2020 klockan 

Enligt Randiga Husets stadgar ska stadgeändring ske antingen medtvå tredjedels majoritet vid ordinarie kongress eller med enkel majoritet id två på varandra följande kongresser varav en ska vara ordinarie.

 

Ärenden

 

1. Extra kongressens upprop och fastställande av röstlängd

2. Fråga om extra kongressen blivit behörigt utlyst

3. Godkännande av dagordning

4. Val av presidium

5. Val av två justeringsmän

6. Genomgång och antagande av nya stadgar

7. Förklara punkt 6 omedelbart justerad.

8. Extra kongressens avslutande

Hjärtligt välkommen!

Stockholm den 6 februari 2020

Styrelsen

Kallelse till kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantingsgatan 40, nb i Stockholm

Tid: 24 mars 2020 klockan 18.00

ÄRENDEN VID KONGRESS

1. Kongressens upprop och fastställande av röstlängd  
2. Fråga om kongressen blivit behörigt utlyst
3. Val av presidium
4. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare
5. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
6. Revisorernas berättelse
7. Fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av resultatet
8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för föregående verksamhetsperiods förvaltning 
9. Fastställande av verksamhetsriktlinjer för kommande verksamhetsperiod
10. Val av förbundsordförande
11. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i förbundsstyrelsen.
12. Val av förbundskassör
13. Val av ordinarie ledamöter och suppleanter till förbundsstyrelsen
14. Fastställande av arvode för förbundsstyrelsen
15. Val av revisorer, varav minst en auktoriserad revisor, samt revisorssuppleant
16. Fastställande av antalet ledamöter i valberedning
17. Val av valberedning och sammankallande
18. Fastställande av medlemsavgift
19. Ärenden som förelagts kongressen av styrelsen. Stadgerevision
20. Ärenden som väckts genom motioner
21. Kongressens avslutande

 

Alla dessa känslor

January 1, 2018

Vid svåra livshändelser är det inte ovanligt att tankar och känslor blir ett enda kaos och det är svårt att sortera ut vad man känner och varför. Situationen kompliceras ofta av att man försöker ta hänsyn till varandra. Oron kan vara stor både för de egna och andras reaktioner om man stannar upp och känner efter eftersom de känslor man upplever kan vara mycket starka.

 

Idag tänkte vi presentera en övning som handlar om känslor. Genom att lära sig känna igen olika känslor och hitta mönster kan man på sikt lära sig att förstå vad man känner och varför. Då är det lättare att hitta strategier för att hantera och uttrycka sina känslor. Både för egen del och när det gäller andra. Genom att se sammanhangen kan man även förstå att det man upplever är normalt utifrån den situation man befinner sig i.

 

Eftersom smilisar är ett utbrett fenomen och för många en del av vardagen kan denna metod med lite tanke bakom bli ett användbart redskap i kommunikationen.

 

Det här behöver du:
Papper
Penna
Ett litet glas
 

Så här gör du:
Förberedelser:

1) Använd glaset som mall för att rita runda cirklar på ett papper. Rita 8 cirklar.

2) Under respektive cirkel skriver du följande meningar. En under varje cirkel.
När jag vaknar
När jag är i skolan
När jag är ensam
När jag tänker på den som dog
När jag är tillsammans med kompisar
Innan jag somnar

Under de två cirklar som blir kvar kan du välja att skriva något som passar in i ditt liv.


3) Kopiera gärna pappret och gör det till en vana att använda det när behovet finns.


Genomförande:
Använd pappret både när livet känns ganska bra och när det är jobbigt. Tanken med cirklarna är att kunna rita smilisar som berättar hur man känner i de olika situationerna. Använd gärna färgpennor om du ytterligare vill förstärka din känsla genom att använda en speciell färg.
 

Liksom många av de övningar vi beskriver är den ganska enkel i sin utformning men genom att använda den regelbundet bidrar den till att kartlägga tidpunkter och situationer som är bra och dåliga. Då blir det lättare att identifiera när och var man behöver mest stöd och hur detta bör se ut. Övningen ger er något att utgå ifrån i era samtal. Exempel på frågor som kan passa bra är (men här får du känna dig fram): När känns livet lite lättare? När är det som tyngst? Vad behöver jag få göra när livet är bra, dåligt eller mittemellan? Vilka människor vill jag ha i min närhet vid olika tillfällen? Vad behöver jag när jag känner si eller så? Som vanligt gäller det att vara lyhörd för barnets ork att delta i samtalet. Att prata om känslor är svårt speciellt när det handla om starka känslor. Ibland kanske det är lättare att lämna en gubbe på kylskåpsdörren eller spegeln i badrummet som berättar det man kanske inte kan eller vill säga…

 

Med omtanke
Randiga Huset

PS. Glöm inte att maila dina frågor och förslag på teman till catharina.richter@randigahuset.se.

Please reload

Featured Posts

Välkommen till Randiga Husets Blogg LIVSVIKTIGT. En kunskapsblogg som handlar om livet i utsatta livssituationer ur ett barn och ungdomsperspektiv.

LIVSVIKTIGT

November 1, 2016

1/1
Please reload

Recent Posts

August 13, 2019

February 13, 2019

January 30, 2019

December 6, 2018