© 2018 by Randiga Huset

Kallelse till extra kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantings

Tid: 24 mars 2020 klockan 

Enligt Randiga Husets stadgar ska stadgeändring ske antingen medtvå tredjedels majoritet vid ordinarie kongress eller med enkel majoritet id två på varandra följande kongresser varav en ska vara ordinarie.

 

Ärenden

 

1. Extra kongressens upprop och fastställande av röstlängd

2. Fråga om extra kongressen blivit behörigt utlyst

3. Godkännande av dagordning

4. Val av presidium

5. Val av två justeringsmän

6. Genomgång och antagande av nya stadgar

7. Förklara punkt 6 omedelbart justerad.

8. Extra kongressens avslutande

Hjärtligt välkommen!

Stockholm den 6 februari 2020

Styrelsen

Kallelse till kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantingsgatan 40, nb i Stockholm

Tid: 24 mars 2020 klockan 18.00

ÄRENDEN VID KONGRESS

1. Kongressens upprop och fastställande av röstlängd  
2. Fråga om kongressen blivit behörigt utlyst
3. Val av presidium
4. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare
5. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
6. Revisorernas berättelse
7. Fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av resultatet
8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för föregående verksamhetsperiods förvaltning 
9. Fastställande av verksamhetsriktlinjer för kommande verksamhetsperiod
10. Val av förbundsordförande
11. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i förbundsstyrelsen.
12. Val av förbundskassör
13. Val av ordinarie ledamöter och suppleanter till förbundsstyrelsen
14. Fastställande av arvode för förbundsstyrelsen
15. Val av revisorer, varav minst en auktoriserad revisor, samt revisorssuppleant
16. Fastställande av antalet ledamöter i valberedning
17. Val av valberedning och sammankallande
18. Fastställande av medlemsavgift
19. Ärenden som förelagts kongressen av styrelsen. Stadgerevision
20. Ärenden som väckts genom motioner
21. Kongressens avslutande

 

Om att be om hjälp och att hjälpa

December 11, 2017

 

I vårt arbete möter vi många sörjande och många medmänniskor.  Vi ser att det finns en tillgång och en efterfrågan. Ändå är det så svårt. För den som är i sorg att sträcka ut sin hand och be om hjälp. För den som står vid sidan om att veta på vilket sätt man kan underlätta.

 

Den som är i sorg vill inte vara till belastning. Den som står vid sidan om vill inte störa. Den som sörjer orkar inte med ännu ett projekt som skall ledas och den som står vid sidan vill vara finkänslig och inte för drivande.
 

En svårighet med att vara sörjande i Sverige är att vi är ett lösningsorienterat folk. Tyvärr är sorg inget problem att lösa utan en mödosam resa mot att skapa en ny fungerande vardag och så småningom ett nytt ”vanligt”. Med det sagt känns det ändå ganska trist att tillgång och efterfrågan har så svårt att mötas, så vi ger oss på ett försöka att hjälpa till på traven.

 

Här kommer en lista på några av de saker som utmattade föräldrar uttalar att de skulle uppskatta att få hjälp med. Kanske har du någon i din närhet som du kan hjälpa med något utav det.

 

Städa
Tvätta
Laga mat
Skjutsa barn till träning
Baka och fixa inför julen
Handla
Sortera papper
Gå ut med hunden, städa kattlådan, akvariet eller kanin-/fågelburen….
Stryka
Ta ut grovsoporna
Panta burkar
Namnmärka kläder
Laga kläder

 

Listan kan göras lång. Här är bara några förslag, du kan säkert komma på fler saker.

Något som kan vara bra att tänka på är att förutom att det är svårt att be om hjälp uppger många av de sörjande föräldrar vi möter att en av anledningarna till att de inte ber om mer hjälp är att de inte orkar med ansträngningen att vara projektledare. I deras liv är det redan så mycket som måste ordnas. Så om du vill städa din väns kök och hen tackar ja, ta med dig fika och var så självgående du kan.

 

Det vore naivt att tro att en lista på sysslor skulle revolutionera världen. Våra mönster sitter så djupt men kanske kan de starta en långsam förändring.  Kanske hjälper det om du som skulle vilja be om hjälp tänker att dina medmänniskor gärna vill hjälpa till men inte vet hur de kan göra det. Genom att faktiskt be dem om något så ger du dem en möjlighet att finnas där för dig. Och du som står där och vill hjälpa till, de flesta vi möter berättar att tystnaden och ensamheten är det svåraste. Så ta dig mod att lyfta luren, sannolikheten är stor att ditt samtal blir uppskattat.

 

Med omtanke

Randiga Huset

Please reload

Featured Posts

Välkommen till Randiga Husets Blogg LIVSVIKTIGT. En kunskapsblogg som handlar om livet i utsatta livssituationer ur ett barn och ungdomsperspektiv.

LIVSVIKTIGT

November 1, 2016

1/1
Please reload

Recent Posts

August 13, 2019

February 13, 2019

January 30, 2019

December 6, 2018

October 9, 2018

Please reload

Archive