© 2018 by Randiga Huset

Kallelse till extra kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantings

Tid: 24 mars 2020 klockan 

Enligt Randiga Husets stadgar ska stadgeändring ske antingen medtvå tredjedels majoritet vid ordinarie kongress eller med enkel majoritet id två på varandra följande kongresser varav en ska vara ordinarie.

 

Ärenden

 

1. Extra kongressens upprop och fastställande av röstlängd

2. Fråga om extra kongressen blivit behörigt utlyst

3. Godkännande av dagordning

4. Val av presidium

5. Val av två justeringsmän

6. Genomgång och antagande av nya stadgar

7. Förklara punkt 6 omedelbart justerad.

8. Extra kongressens avslutande

Hjärtligt välkommen!

Stockholm den 6 februari 2020

Styrelsen

Kallelse till kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantingsgatan 40, nb i Stockholm

Tid: 24 mars 2020 klockan 18.00

ÄRENDEN VID KONGRESS

1. Kongressens upprop och fastställande av röstlängd  
2. Fråga om kongressen blivit behörigt utlyst
3. Val av presidium
4. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare
5. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
6. Revisorernas berättelse
7. Fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av resultatet
8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för föregående verksamhetsperiods förvaltning 
9. Fastställande av verksamhetsriktlinjer för kommande verksamhetsperiod
10. Val av förbundsordförande
11. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i förbundsstyrelsen.
12. Val av förbundskassör
13. Val av ordinarie ledamöter och suppleanter till förbundsstyrelsen
14. Fastställande av arvode för förbundsstyrelsen
15. Val av revisorer, varav minst en auktoriserad revisor, samt revisorssuppleant
16. Fastställande av antalet ledamöter i valberedning
17. Val av valberedning och sammankallande
18. Fastställande av medlemsavgift
19. Ärenden som förelagts kongressen av styrelsen. Stadgerevision
20. Ärenden som väckts genom motioner
21. Kongressens avslutande

 

Tillsammans stärker vi förutsättningarna

November 23, 2017

En viktig del i Randiga Husets arbete är att skapa förutsättningar att underlätta i vardagen för barn och ungdomar som har eller kommer att förlora en viktig person i dödsfall. Det gör vi genom att öka kunskapen och förståelsen hos dem som i sin yrkesroll möter vår målgrupp. 2017 har hittills varit ett fantastiskt år sett till hur många människor vi har haft möjligheten att möta under våra föreläsningar och utbildningar.

 

Stort tack till personal och beslutsfattare på:

 

Onkologen avdelning 54 och utvecklingsenheten Neurosjukvård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Linköpings Universitets sjukhus, läkarutbildningen Termin 11
Linköpings Universitetssjukhus, barnkliniken
Barncancerfonden
Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga
Kulturskolan 
Rotary
Tjejzonen
Härryda kommun - Sjuksköterskeenheten, sektorn för Socialtjänst
VSFB i Vagnsjuhärad, Örebro, Vänersborg, Kristianstad
FEBE
SAMS
Gryning vård AB
Arrangörerna av och deltagare vid ”Cancer och livskvalitet”
Mölndals Sjukhus
Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus.
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 

Tack också till samverkansgruppen i Göteborg, inte minst för det arbete vi gjorde i samband med vår gemensamma utbildningsdag på temat ensamkommande flyktingbarn.

 

 

Ni gör alla ett fantastiskt arbete. Det är en glädje för oss att få arbeta tillsammans med er för att synliggöra alla randiga barn, och ungdomar! Tillsammans kan vi göra skillnad både i närtid och på sikt.

Please reload

Featured Posts

Välkommen till Randiga Husets Blogg LIVSVIKTIGT. En kunskapsblogg som handlar om livet i utsatta livssituationer ur ett barn och ungdomsperspektiv.

LIVSVIKTIGT

November 1, 2016

1/1
Please reload

Recent Posts

August 13, 2019

February 13, 2019

January 30, 2019

December 6, 2018

October 9, 2018

Please reload

Archive