© 2018 by Randiga Huset

Kallelse till extra kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantings

Tid: 24 mars 2020 klockan 

Enligt Randiga Husets stadgar ska stadgeändring ske antingen medtvå tredjedels majoritet vid ordinarie kongress eller med enkel majoritet id två på varandra följande kongresser varav en ska vara ordinarie.

 

Ärenden

 

1. Extra kongressens upprop och fastställande av röstlängd

2. Fråga om extra kongressen blivit behörigt utlyst

3. Godkännande av dagordning

4. Val av presidium

5. Val av två justeringsmän

6. Genomgång och antagande av nya stadgar

7. Förklara punkt 6 omedelbart justerad.

8. Extra kongressens avslutande

Hjärtligt välkommen!

Stockholm den 6 februari 2020

Styrelsen

Kallelse till kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantingsgatan 40, nb i Stockholm

Tid: 24 mars 2020 klockan 18.00

ÄRENDEN VID KONGRESS

1. Kongressens upprop och fastställande av röstlängd  
2. Fråga om kongressen blivit behörigt utlyst
3. Val av presidium
4. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare
5. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
6. Revisorernas berättelse
7. Fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av resultatet
8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för föregående verksamhetsperiods förvaltning 
9. Fastställande av verksamhetsriktlinjer för kommande verksamhetsperiod
10. Val av förbundsordförande
11. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i förbundsstyrelsen.
12. Val av förbundskassör
13. Val av ordinarie ledamöter och suppleanter till förbundsstyrelsen
14. Fastställande av arvode för förbundsstyrelsen
15. Val av revisorer, varav minst en auktoriserad revisor, samt revisorssuppleant
16. Fastställande av antalet ledamöter i valberedning
17. Val av valberedning och sammankallande
18. Fastställande av medlemsavgift
19. Ärenden som förelagts kongressen av styrelsen. Stadgerevision
20. Ärenden som väckts genom motioner
21. Kongressens avslutande

 

LIVSVIKTIGT - Ta hjälp

November 21, 2017

 

Vi har kommit fram till sista bokstaven i vår lista. Vi hoppas att du har användning av LIVSVIKTIGT och att den underlättar i vardagen. Idag vänder vi på ordningen och börjar med dagens bokstav för att därefter lista en sammanställning med länkar till alla inlägg.
 

Vårt sista T står för att TA HJÄLP. Låt ditt nätverk avlasta dig både praktiskt och mentalt. Vi vet att det är lättare sagt än gjort både att be om hjälp och att veta hur man som medmänniska kan underlätta, så här kommer länken till ett inlägg som handlar om just det.
 

http://blog.reachforchange.org/randiga-huset/2014/12/02/om-att-be-om-hjalp-och-att-hjalpa/


Att ta hjälp kan även handla om att hitta det stöd man behöver för att hitta ett sätt att leva med sin förlust. För en del finns detta stöd i den omgivning som omger familjen. Andra hittar det inom ideella organisationer, kyrkan eller hos professionen. Bara du och din familj vet hur det ser ut för er. På vår hemsida kan du läsa mer om vilket stöd Randiga Huset kan erbjuda (www.randigahuset.se).
 

För dig som i din profession möter barn och/eller familjer i sorg och känner att det är svårt erbjuder vi ett flertal utbildningar med fokus på barns sorg och hur man kan stärka stödet i och omkring barnet/familjen. De riktar sig till dig som arbetar inom kommun och landsting.

Välkommen att höra av dig på catharina.richter@randigahuset.se för mer information.


Ja, då är LIVSVIKTIGT listan komplett. Här kommer en sammanställning över hela listan med en förhoppning att den skall vara till hjälp i din vardag.


Lyssna


Inkludera


Var ärlig


Skapa struktur


Våga fråga


Inge trygghet


Kreativitet


Ta hand om dig


Inge hopp


Ge mandat


Ta hjälp
 

 

Vi tror att man med lite kunskap kan göra stor skillnad. Hjälp oss gärna att sprida LIVSVIKTIGT i ditt nätverk.


 

Med omtanke
Randiga Huset

PS. Glöm inte att du som läsare kan komma med önskemål om vad dig vill veta mer om. Din önskan formuleras om till en allmän frågeställning. Maila din önskan till catharina.richter@randigahuset.se

Please reload

Featured Posts

Välkommen till Randiga Husets Blogg LIVSVIKTIGT. En kunskapsblogg som handlar om livet i utsatta livssituationer ur ett barn och ungdomsperspektiv.

LIVSVIKTIGT

November 1, 2016

1/1
Please reload

Recent Posts

August 13, 2019

February 13, 2019

January 30, 2019

December 6, 2018