© 2018 by Randiga Huset

Kallelse till extra kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantings

Tid: 24 mars 2020 klockan 

Enligt Randiga Husets stadgar ska stadgeändring ske antingen medtvå tredjedels majoritet vid ordinarie kongress eller med enkel majoritet id två på varandra följande kongresser varav en ska vara ordinarie.

 

Ärenden

 

1. Extra kongressens upprop och fastställande av röstlängd

2. Fråga om extra kongressen blivit behörigt utlyst

3. Godkännande av dagordning

4. Val av presidium

5. Val av två justeringsmän

6. Genomgång och antagande av nya stadgar

7. Förklara punkt 6 omedelbart justerad.

8. Extra kongressens avslutande

Hjärtligt välkommen!

Stockholm den 6 februari 2020

Styrelsen

Kallelse till kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantingsgatan 40, nb i Stockholm

Tid: 24 mars 2020 klockan 18.00

ÄRENDEN VID KONGRESS

1. Kongressens upprop och fastställande av röstlängd  
2. Fråga om kongressen blivit behörigt utlyst
3. Val av presidium
4. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare
5. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
6. Revisorernas berättelse
7. Fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av resultatet
8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för föregående verksamhetsperiods förvaltning 
9. Fastställande av verksamhetsriktlinjer för kommande verksamhetsperiod
10. Val av förbundsordförande
11. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i förbundsstyrelsen.
12. Val av förbundskassör
13. Val av ordinarie ledamöter och suppleanter till förbundsstyrelsen
14. Fastställande av arvode för förbundsstyrelsen
15. Val av revisorer, varav minst en auktoriserad revisor, samt revisorssuppleant
16. Fastställande av antalet ledamöter i valberedning
17. Val av valberedning och sammankallande
18. Fastställande av medlemsavgift
19. Ärenden som förelagts kongressen av styrelsen. Stadgerevision
20. Ärenden som väckts genom motioner
21. Kongressens avslutande

 

LIVSVIKTIGT - Inge hopp

November 6, 2017

Idag är det tisdag och dags för en ny bokstav i LIVSVIKTIGT.  Innan vi berättar om dagens bokstav kommer här en sammanfattning från tidigare veckor.

 

Lyssna
Inkludera
Var ärlig
Skapa struktur
Våga fråga
Inge trygghet
Kreativitet
Ta hand om dig
Inge hopp
 

 

Dagens bokstav är ett I och står för något mycket viktigt. Att inge hopp. Det är ingen lätt uppgift men så otroligt viktigt. Att inge hopp är att förmedla att det kommer att bli bättre. Hopp om att ni kommer att kunna lära er leva med det inträffade och skapa livskvalitet i er nya vardag. Hopp om att, i sitt hjärta, kunna bära med sig den saknade in i framtiden
 

Du behöver inte veta hur det skall gå till eller när hoppet återvänder. Att förmedla en känsla av hopp handlar mycket om att försöka känna tillit till att hoppet kommer att komma tillbaka, ett steg i taget, en stund i taget. Kanske börjar det men en förhoppning om att solen skall skina imorgon eller en förnimmelse av förväntan inför något som är inplanerat i kalendern.
 

Vi som arbetar i Randiga Huset ser det hända, till en början är hoppet svagt men det växer sig starkare med tiden. Vi möter familjer som sakta men säkert känner hoppet komma tillbaka. Det betyder inte att de glömmer det som varit eller att värdet av det som gått förlorat minskar men med tiden skapar de en ny vardag med plats för både minnen och drömmar.

 

 


 

Nästa veckas LIVSVIKTIGT får du inte missa, då berättar vi om en viktig pusselbit för att hjälpa barnet i nuet och i framtiden.


Ha en fin vecka!
 

Med omtanke
Randiga Huset

Please reload

Featured Posts

Välkommen till Randiga Husets Blogg LIVSVIKTIGT. En kunskapsblogg som handlar om livet i utsatta livssituationer ur ett barn och ungdomsperspektiv.

LIVSVIKTIGT

November 1, 2016

1/1
Please reload

Recent Posts

August 13, 2019

February 13, 2019

January 30, 2019

December 6, 2018

October 9, 2018

Please reload

Archive