© 2018 by Randiga Huset

 

Kallelse till extra kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantingsgatan 40, nb i Stockholm

Tid: 24 mars 2020 klockan 

Enligt Randiga Husets stadgar ska stadgeändring ske antingen medtvå tredjedels majoritet vid ordinarie kongress eller med enkel majoritet id två på varandra följande kongresser varav en ska vara ordinarie.

 

Ärenden

 

1. Extra kongressens upprop och fastställande av röstlängd

2. Fråga om extra kongressen blivit behörigt utlyst

3. Godkännande av dagordning

4. Val av presidium

5. Val av två justeringsmän

6. Genomgång och antagande av nya stadgar

7. Förklara punkt 6 omedelbart justerad.

8. Extra kongressens avslutande

Hjärtligt välkommen!

Stockholm den 6 februari 2020

Styrelsen

Kallelse till kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantingsgatan 40, nb i Stockholm

Tid: 24 mars 2020 klockan 18.00

ÄRENDEN VID KONGRESS

1. Kongressens upprop och fastställande av röstlängd  
2. Fråga om kongressen blivit behörigt utlyst
3. Val av presidium
4. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare
5. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
6. Revisorernas berättelse
7. Fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av resultatet
8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för föregående verksamhetsperiods förvaltning 
9. Fastställande av verksamhetsriktlinjer för kommande verksamhetsperiod
10. Val av förbundsordförande
11. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i förbundsstyrelsen.
12. Val av förbundskassör
13. Val av ordinarie ledamöter och suppleanter till förbundsstyrelsen
14. Fastställande av arvode för förbundsstyrelsen
15. Val av revisorer, varav minst en auktoriserad revisor, samt revisorssuppleant
16. Fastställande av antalet ledamöter i valberedning
17. Val av valberedning och sammankallande
18. Fastställande av medlemsavgift
19. Ärenden som förelagts kongressen av styrelsen. Stadgerevision
20. Ärenden som väckts genom motioner
21. Kongressens avslutande

 

LIVSVIKTIGT - Våga fråga

October 9, 2017

 

Idag har turen kommit till vårt andra V.


Vi är ofta ute och föreläser. På utvärderingarna får deltagarna svara på vad det viktigaste de lärt sig under dagen är. Nästan alla svarar samma sak. Våga fråga!


Med innan vi går in närmare på det kör vi en repetition från föregående veckor.


L står för Lyssna.
I för att Inkludera.
V står för att Vara ärlig.
S står för att Skapa Struktur.


Dagens V på LIVSVIKTIGT listan står alltså för Våga Fråga.

Barn funderar! Genom att ta reda på vad de tänker, hur de tänker, kan du som vuxen hjälpa barnet att förstå och sätta ord på sina upplevelser. Du kan hjälpa till att reda ut eventuella missuppfattningar. Den som är liten har begränsad förmåga att förstå hur världen fungerar men känner ändå. Genom att gemensamt sätta ord på lätt som svårt så skapar vi ett språk och gör världen begriplig. Om vi inte bjuder in till samtal lämnas barnen ensamma med sina tankar. Så våga fråga. Våga fråga igen och igen. Inte som i att tjata utan som i att vara nyfiket intresserad av att utforska deras värld.
 

Känns det svårt? Är det något i dig som vill protestera och tänker att hen verkar ju rätt okej? Då känns det dumt att börja prata om det svåra.  Det är lätt att förstå. Men kanske blir det lite lättare att våga fråga om vi berättar för dig att vi har träffat så många barn som går omkring och önskar mest av allt att någon skall fråga och lyssna. Barn som går och funderar över om det inträffade är deras fel eller undrar om alla som får cancer dör. I tystnaden där vi ”inte stör” finns ingen möjlighet att hjälpa barnet att sortera sina tankar och hitta svar. Låt oss hjälpas åt att inte lämna barnen ensamma med sina frågor.


TIPS 1!
När barnet ställer en fråga, svara på frågan varken mer eller mindre. Det ger barnen en känsla av kontroll över att de kan reglera hur mycket information de kan och vill ta del av. Barn frågar om det de vill veta och vill de veta mer så ställer de fler frågor. Var inte rädd för att svara att du inte vet. Vissa frågor har inga givna svar. Försök att hitta era svar tillsammans.
 

En fråga vi ofta får är ”Vad händer när man dör?”. När någon av oss får den frågan brukar vi svara: ”Jag vet inte, vad tror du?”. I barnets svar kan vi ofta lära oss mycket om hur barnet tänker.


TIPS 2!
Ofta är det mindre laddat för ett barn att svara på frågan ”Hur tänker du?” än på frågan ”Hur känner du?”. Ett bra tips är därför att börja med att fråga om barnets tankar.

Med omtanke
Randiga Huset

Please reload

Featured Posts

Välkommen till Randiga Husets Blogg LIVSVIKTIGT. En kunskapsblogg som handlar om livet i utsatta livssituationer ur ett barn och ungdomsperspektiv.

LIVSVIKTIGT

November 1, 2016

1/1
Please reload

Recent Posts

August 13, 2019

February 13, 2019

January 30, 2019

December 6, 2018

October 9, 2018

Please reload

Archive