© 2018 by Randiga Huset

 

Kallelse till extra kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantingsgatan 40, nb i Stockholm

Tid: 24 mars 2020 klockan 

Enligt Randiga Husets stadgar ska stadgeändring ske antingen medtvå tredjedels majoritet vid ordinarie kongress eller med enkel majoritet id två på varandra följande kongresser varav en ska vara ordinarie.

 

Ärenden

 

1. Extra kongressens upprop och fastställande av röstlängd

2. Fråga om extra kongressen blivit behörigt utlyst

3. Godkännande av dagordning

4. Val av presidium

5. Val av två justeringsmän

6. Genomgång och antagande av nya stadgar

7. Förklara punkt 6 omedelbart justerad.

8. Extra kongressens avslutande

Hjärtligt välkommen!

Stockholm den 6 februari 2020

Styrelsen

Kallelse till kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantingsgatan 40, nb i Stockholm

Tid: 24 mars 2020 klockan 18.00

ÄRENDEN VID KONGRESS

1. Kongressens upprop och fastställande av röstlängd  
2. Fråga om kongressen blivit behörigt utlyst
3. Val av presidium
4. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare
5. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
6. Revisorernas berättelse
7. Fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av resultatet
8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för föregående verksamhetsperiods förvaltning 
9. Fastställande av verksamhetsriktlinjer för kommande verksamhetsperiod
10. Val av förbundsordförande
11. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i förbundsstyrelsen.
12. Val av förbundskassör
13. Val av ordinarie ledamöter och suppleanter till förbundsstyrelsen
14. Fastställande av arvode för förbundsstyrelsen
15. Val av revisorer, varav minst en auktoriserad revisor, samt revisorssuppleant
16. Fastställande av antalet ledamöter i valberedning
17. Val av valberedning och sammankallande
18. Fastställande av medlemsavgift
19. Ärenden som förelagts kongressen av styrelsen. Stadgerevision
20. Ärenden som väckts genom motioner
21. Kongressens avslutande

 

LIVSVIKTIGT - Inkludera

September 18, 2017

 

Idag fortsätter vi med vår LIVSVIKTIGT lista. Förra veckans ord var Lyssna och handlade om vikten av att lyssna till barnets tankar och berättelse. 
 

Idag är det vårt första I som står i fokus. Det står för att inkludera.
 

INKLUDERA

En viktig dela i att lära sig leva med en förlust är att göra den verklig. När man står inför en svår livshändelse är det inte konstigt att man som förälder har en naturlig instinkt att skydda sitt barn så mycket som det bara är möjligt. Skulle vi fördjupa oss i anledningarna skulle vi sannolikt få många evolutionära förklaringar till detta och det är gott att man som vuxen vill skydda ett barn. Men vad händer i de fall då det faktiskt inte är det bästa? När man behöver hitta en balansgång mellan att skydda och att inkludera. Var hittar vi modet att gå emot denna instinkt?
 

Vi tror att kunskap är en viktigt för att våga. Om vi förstår varför något är viktigt ligger det nog närmare till hands att vi vågar gå emot grundtanken och prova en ny tanke. Både forskning och erfarenhet visar att när det gäller svåra livshändelser hjälper det barnet att få vara delaktig. Det är såklart viktigt att vi anpassar förutsättningarna efter barnets ålder och mognad men att få vara delaktig är viktigt oavsett ålder. Riter och ceremonier är en viktig del av att förstå vad som hänt och skapa en gemenskap förståelse för det inträffade. Barn är uppmärksamma på sin omgivning och förstår när något inte är som det skall. Då är det viktigt att vi sätter ord på deras upplevelse och inte lämnar dem ensamma att fantisera om varför världen ter sig så märkligt.


Med omtanke
Randiga Huset

Please reload

Featured Posts

Välkommen till Randiga Husets Blogg LIVSVIKTIGT. En kunskapsblogg som handlar om livet i utsatta livssituationer ur ett barn och ungdomsperspektiv.

LIVSVIKTIGT

November 1, 2016

1/1
Please reload

Recent Posts

August 13, 2019

February 13, 2019

January 30, 2019

December 6, 2018

October 9, 2018

Please reload

Archive