© 2018 by Randiga Huset

 

Kallelse till extra kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantingsgatan 40, nb i Stockholm

Tid: 24 mars 2020 klockan 

Enligt Randiga Husets stadgar ska stadgeändring ske antingen medtvå tredjedels majoritet vid ordinarie kongress eller med enkel majoritet id två på varandra följande kongresser varav en ska vara ordinarie.

 

Ärenden

 

1. Extra kongressens upprop och fastställande av röstlängd

2. Fråga om extra kongressen blivit behörigt utlyst

3. Godkännande av dagordning

4. Val av presidium

5. Val av två justeringsmän

6. Genomgång och antagande av nya stadgar

7. Förklara punkt 6 omedelbart justerad.

8. Extra kongressens avslutande

Hjärtligt välkommen!

Stockholm den 6 februari 2020

Styrelsen

Kallelse till kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantingsgatan 40, nb i Stockholm

Tid: 24 mars 2020 klockan 18.00

ÄRENDEN VID KONGRESS

1. Kongressens upprop och fastställande av röstlängd  
2. Fråga om kongressen blivit behörigt utlyst
3. Val av presidium
4. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare
5. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
6. Revisorernas berättelse
7. Fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av resultatet
8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för föregående verksamhetsperiods förvaltning 
9. Fastställande av verksamhetsriktlinjer för kommande verksamhetsperiod
10. Val av förbundsordförande
11. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i förbundsstyrelsen.
12. Val av förbundskassör
13. Val av ordinarie ledamöter och suppleanter till förbundsstyrelsen
14. Fastställande av arvode för förbundsstyrelsen
15. Val av revisorer, varav minst en auktoriserad revisor, samt revisorssuppleant
16. Fastställande av antalet ledamöter i valberedning
17. Val av valberedning och sammankallande
18. Fastställande av medlemsavgift
19. Ärenden som förelagts kongressen av styrelsen. Stadgerevision
20. Ärenden som väckts genom motioner
21. Kongressens avslutande

 

LIVSVIKTIGT - Lyssna

September 11, 2017

 

Under året har du kunnat följa oss i vår blogg. Varje tisdag har vi delat med oss av kunskap, tips och råd för att du som läsare skall kunna hitta verktyg för att hantera en utmanande livssituation.

Många av dem vi möter är i sorg och som en naturlig konsekvens är orken mycket begränsad liksom förmågan att koncentrera sig. Frågorna är många och oron ofta stor för hur man på bästa sätt kan finnas där för sitt/sina barn.

 

Vi tror att lite kunskap kan göra stor skillnad. Därför har vi sammanställt en lista på det viktigaste en vuxen behöver veta för att kunna vara till stöd för ett barn i sorg.  Liksom bloggen kallar vi den för LIVSVIKTIGT. Många av de råd den innehåller kan appliceras på olika livshändelser och vår förhoppning är att den skall vara till stöd för dig som lever med saknaden av en älskad och för dig som är medmänniska till den som går igenom en svår tid.

Under kommande veckor kommer vi att presentera denna lista. En bokstav i taget. Varje tisdag. Följ med!

 

L står för LYSSNA
Lyssna till barnets tankar och berättelse. Att få sätta ord på sin upplevelse är en viktig del av att bearbeta det som inträffat och skapa ett nytt språk. Låt barnet ställa frågor och svara så ärligt som du kan. Var inte rädd för att säga att du inte vet. Ni kan hitta svaren tillsammans. En bra sak att tänka på när det gäller just frågor är att svara på frågan. Inte mer, inte mindre. Var nyfiken!

 

Med omtanke
Randiga Huset

 

Please reload

Featured Posts

Välkommen till Randiga Husets Blogg LIVSVIKTIGT. En kunskapsblogg som handlar om livet i utsatta livssituationer ur ett barn och ungdomsperspektiv.

LIVSVIKTIGT

November 1, 2016

1/1
Please reload

Recent Posts

August 13, 2019

February 13, 2019

January 30, 2019

December 6, 2018

October 9, 2018

Please reload

Archive