top of page

Att stötta en drabbad elev


I veckan är det upprop i många av landets skolor. En dag som en del längtat efter andra fasat inför. För den som är randig kan skolan vara en tudelad plats. En plats där man vill få förståelse för sin situation men också en plats där många av dem barn vi möter önskar att allt skall vara “som vanligt” eller i alla fall så vanligt som livet kan bli när livsvillkoren förändrats.

Som pedagog ställs du inför nya utmaningar när du har en elev som kommer tillbaks från ett sommarlov där en viktig person varit svårt sjuk och/eller dött av sjukdom eller av andra orsaker. Under de närmaste veckorna tänka vi i våra blogginlägg fokusera på hur du kan underlätta situationen för den drabbade eleven, klassen och för dig som pedagog. Även om det är främst de närmaste som drabbas av en förlust så är det en situation som påverkar hela klassen mer eller mindre. Denna vecka tänkte vi fokusera på behoven hos den elev som drabbats. Nästa vecka handlar LIVSVIKTIGT om hur man kan hantera situationen i klassen. Eftersom det är viktigt att denna information når så många som möjligt blir vi glada om du vill hjälpa oss att sprida budskapet. Dela gärna inlägget på Facebook eller Twitter. Eller tipsa lärarna på dina barns skola om att läsa detta. Många barn som drabbas av en förlust mår bra av att komma tillbaka till sin vardag så snart som möjligt. Men det är en situation som kräver eftertanke. Första dagen i skolan är ofta svår för alla. Ofta är det bra om familjen i samtal med läraren kommer fram till hur de vill berätta för kamraterna. Glöm inte att lyssna till barnet/barnens önskemål. Äldre barn föredrar ibland att berätta själva men de flesta vill att läraren berättar antingen innan de kommer tillbaka eller när de är på närvarande. Att vara den som är drabbad är svårt men att vara vän eller klasskamrat är heller inte lätt. Ofta kan man underlätta genom att vännerna får reda på vad deras kompis vill att de skall säga och göra. Det är också viktigt att skapa en förståelse för att det som inträffat är något som kommer att påverka eleven under lång tid. För vännerna återgår livet snabbt till det normala vilket gör att det barn som drabbats kan känna sig ensam och oförstådd. Nästa vecka kommer vi att skriva lite om hur vi kan hjälpa barnen hantera denna situation. Sorg påverkar nästan utan undantag elevens förmåga att prestera i skolan. Förståelsen för detta är viktig även på lång sikt. Här känns det viktigt att poängtera att några månader inte är lång tid!! Vi möter barn som efter flera år fortfarande är märkbart påverkade av sin förlust. Det är normalt och med enkla medel kan man hjälpa barn och ungdomar att hitta sätt att framgångsrikt hantera detta. Det första vi måste göra är att tro på dem! Undersökningar visar att många elever upplever att man inte tror på dem när de försöker berätta att det inträffade gör det svårt att hänga med. Många försöker prestera på sin tidigare nivå men sömnsvårigheter, somatiska besvär och koncentrationssvårigheter försvårar arbetet med risk för sänkt självkänsla och depressiva tankar som följd. Det finns även elever som börjar överprestera, ett effektivt (och långsiktigt inte speciellt hälsosamt) sätt att fly undan smärta.

Att hantera dessa frågor är ett stort och omfattande ämne. I detta inlägg vill vi belysa några av de saker som kan underlätta elevens möjligheter att tillgodogöra sig sin utbildning. I grunden handlar det om att stärka elevens självkänsla och tron på den egna förmågan genom att se och bekräfta det som eleven presterar. Inte i relation till tidigare prestation utan i förhållande till elevens inlärningskapacitet för stunden. För många barn/unga är det en sorg i sig att inte ha tillgång till sin tidigare kapacitet och att bli påmind om detta genom negativ feedback hjälper inte eleven att acceptera sin situation. För den överpresterande eleven kan det vara en god idé att försöka nå fram och erbjuda olika former av stöd att hantera den sorg de genom sitt beteende önskar fly ifrån samt hjälpa eleven minska kraven på den egna prestationen.

Här är några av de saker som kan kan vara bra att tänka på: - Barn och ungdomar vill vara som alla andra det är därför viktigt att inte tydligt särbehandla eleven inför klassen. Visa hänsyn och omtanke utan att eleven får en känsla av att bli behandlad annorlunda. - Lägg upp en plan för pedagogisk uppföljning som med jämna mellanrum utvärderas. Kanske behöver eleven tillgång till extra stöd. Lärarna bör samordna sina insatser så att eleven kan se ett sammanhang i deras omtanke och beteende. - Se till att det finns ett psykologiskt stöd kring eleven och hans eller hennes familj. Efter ett dödsfall är det sannorlikt att eleven har en påverkad familjesituation. Att ha en löpande dialog med familjen är viktig. Dels för att få en förståelse för hemsituationen men också för att gemensamt kunna komma fram till hur man på bästa sätt tillgodoser elevens behov. Randiga Huset bistår gärna med information om det stöd som finns på orten samt erbjuder mötesplatser, stödgrupper och enskilda samtal. - Ge eleven möjlighet att ta en ”time out”. Låt eleven vid behov, utan förklaring, lämna klassrummet. Förklara i samtal med klassen varför eleven tillåts göra detta och låt det bli en naturlig del av dagen. Det är bra om eleven har en plats där hon eller han kan gå undan och vara ifred. Vid behov i sällskap av en vän (som också ges tillåtelse att lämna klassrummet). Det är också viktigt att eleven vet vart den kan vända sig för stöd (t.ex. skolkurator, sjuksköterska). Läraren bör ta kontakt med eleven efter lektionen och lyssna till hur han eller hon mår. - Eleven bör tillåtas att vara mer passiv under lektionen under en tid utan att betygen påverkas. Likaså kan han eller hon befrias helt eller delvis från vissa uppgifter. Eleven kan behöva få längre tid och/eller en lugn miljö när han/hon skall skriva prov. Självklart är det inte alltid lätt att veta vad som är sorg och vad som är ”annat”. Det är en komplex situation och det finns inga enkla svar. Visst kan det finnas andra orsaker till förändrade beteenden och prestationer men med ökad kunskap om hur sorg påverkar ökar förutsättningarna att hjälpa eleven anpassa sig till sin nya situation. Beteenden som avviker från den tidigare personligheten kan vara uttryck på att eleven behöver stöd. Barn som förlorar en nära anhörig under uppväxten löper till exempel ökad risk för att utveckla självskadebeteenden. Osunda förhållningsätt till mat och träning förekommer också. Som när det gäller allt i livet är vårt sätt att reagera på stress individuellt och dialog det viktigaste. Kom ihåg att lyssna! Det är så mycket viktigare än vad du säger. Ta hjälp! Att vara lärare under dessa omständigheter är svårt. Det är många behov som skall tillgodoses (glöm inte dina egna!). Vi på Randiga Huset bidrar gärna som stöd och bollplank, med utbildning och råd. Mental förberedelse och planering är viktig när det gäller denna svåra bit av läraryrket. Det brukar generellt leda till en bättre hantering när det väl händer. Se till att ha en uppdaterad beredskapsplan och öka personalens kunskap på olika sätt, genom temadagar, utbildning, litteratur m.m. Randiga Huset erbjuder workshops och har på uppdrag av Socialstyrelsen tagit fram ett handledningsmaterial som heter Du är en viktig vuxen. Läs mer om materialet och hur du beställer det här: www.randigahuset.se/shop.

Nästa vecka vidgar vi cirkeln och tar upp situationen i klassen.Med omtankeRandiga Huset

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page