© 2018 by Randiga Huset

 

Kallelse till extra kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantingsgatan 40, nb i Stockholm

Tid: 24 mars 2020 klockan 

Enligt Randiga Husets stadgar ska stadgeändring ske antingen medtvå tredjedels majoritet vid ordinarie kongress eller med enkel majoritet id två på varandra följande kongresser varav en ska vara ordinarie.

 

Ärenden

 

1. Extra kongressens upprop och fastställande av röstlängd

2. Fråga om extra kongressen blivit behörigt utlyst

3. Godkännande av dagordning

4. Val av presidium

5. Val av två justeringsmän

6. Genomgång och antagande av nya stadgar

7. Förklara punkt 6 omedelbart justerad.

8. Extra kongressens avslutande

Hjärtligt välkommen!

Stockholm den 6 februari 2020

Styrelsen

Kallelse till kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantingsgatan 40, nb i Stockholm

Tid: 24 mars 2020 klockan 18.00

ÄRENDEN VID KONGRESS

1. Kongressens upprop och fastställande av röstlängd  
2. Fråga om kongressen blivit behörigt utlyst
3. Val av presidium
4. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare
5. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
6. Revisorernas berättelse
7. Fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av resultatet
8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för föregående verksamhetsperiods förvaltning 
9. Fastställande av verksamhetsriktlinjer för kommande verksamhetsperiod
10. Val av förbundsordförande
11. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i förbundsstyrelsen.
12. Val av förbundskassör
13. Val av ordinarie ledamöter och suppleanter till förbundsstyrelsen
14. Fastställande av arvode för förbundsstyrelsen
15. Val av revisorer, varav minst en auktoriserad revisor, samt revisorssuppleant
16. Fastställande av antalet ledamöter i valberedning
17. Val av valberedning och sammankallande
18. Fastställande av medlemsavgift
19. Ärenden som förelagts kongressen av styrelsen. Stadgerevision
20. Ärenden som väckts genom motioner
21. Kongressens avslutande

 

Ett före och ett efter

August 14, 2017

Alla kan vi nog hitta tillfällen i livet som utgör en skiljelinje mellan före och efter. Den kan vara mer eller mindre tydlig och dess påverkan på livet kan variera. Ibland är det härliga saker som händer och ger oss ett nytt avstamp. Ibland händer det som inte får hända och vägen tillbaka blir lång och krokig.
 

Ibland kommer döden snabbt och oväntat. Brutalt slås tryggheten i spillror och inget blir sig likt. Andra gånger kommer den mer smygande. En dans mellan hopp och förtvivlan, mellan stor glädje och livsnärvaro och en situation som är tärande, hjärtskärande. Då kan det här med att hitta livskraften och våga livet igen under långa perioder kännas näst intill omöjligt. Men trots att livet ibland prövar oss hårt så går det att finna vägar till ett bra liv. Men hur gör man?

Det finns ingen quickfix. Det tar tid. Lång tid. Men det finns verktyg som gör att man kan leva med sin förlust och sakta hitta tillbaks till livsglädjen.
 

När en människa dör är det viktigt för dem som sörjer att få bearbeta det som hänt. Det är först då det kan bli verkligt. Att få bearbeta den tid som man haft tillsammans och de förändringar som förlusten kommer att innebära för framtiden. Det är viktigt att få lägga hela pusslet. Att få bygga en minnesbank. Den hjälper oss att låta den döde vara en fortsatt viktig del i livet. I sin fysiska form finns den som dött inte längre hos oss men inom oss lever han eller hon kvar.


På Randiga Huset har vi valt att sätta de efterlevande barnens behov i fokus när vi byggt upp vår verksamhet. Barn tar ofta ansvar som inte står i relation till varken ålder eller mognad när en familjemedlem dör. De sörjer ofta i den vuxnes skugga. När alla ord gör ont är det lätt att tystnaden flyttar in i familjen. När det är mest synd om alla vänds taggarna utåt och tankarna inåt.

För att hjälpa dessa familjer erbjuder vi familjer i sorg bland annat att gå i våra stödgrupper. Syftet med stödet är att ge hela familjen redskap att bearbeta det som hänt, hitta ett nytt sätt att fungera väl tillsammans och bygga den viktiga minnesbanken för framtiden.


Läs mer om sorg och om våra stödgrupper på www.randigahuset.se. Grupper startas löpande och vi har plats för dig!

Please reload

Featured Posts

Välkommen till Randiga Husets Blogg LIVSVIKTIGT. En kunskapsblogg som handlar om livet i utsatta livssituationer ur ett barn och ungdomsperspektiv.

LIVSVIKTIGT

November 1, 2016

1/1
Please reload

Recent Posts

August 13, 2019

February 13, 2019

January 30, 2019

December 6, 2018

October 9, 2018

Please reload

Archive