© 2018 by Randiga Huset

 

Kallelse till extra kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantingsgatan 40, nb i Stockholm

Tid: 24 mars 2020 klockan 

Enligt Randiga Husets stadgar ska stadgeändring ske antingen medtvå tredjedels majoritet vid ordinarie kongress eller med enkel majoritet id två på varandra följande kongresser varav en ska vara ordinarie.

 

Ärenden

 

1. Extra kongressens upprop och fastställande av röstlängd

2. Fråga om extra kongressen blivit behörigt utlyst

3. Godkännande av dagordning

4. Val av presidium

5. Val av två justeringsmän

6. Genomgång och antagande av nya stadgar

7. Förklara punkt 6 omedelbart justerad.

8. Extra kongressens avslutande

Hjärtligt välkommen!

Stockholm den 6 februari 2020

Styrelsen

Kallelse till kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantingsgatan 40, nb i Stockholm

Tid: 24 mars 2020 klockan 18.00

ÄRENDEN VID KONGRESS

1. Kongressens upprop och fastställande av röstlängd  
2. Fråga om kongressen blivit behörigt utlyst
3. Val av presidium
4. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare
5. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
6. Revisorernas berättelse
7. Fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av resultatet
8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för föregående verksamhetsperiods förvaltning 
9. Fastställande av verksamhetsriktlinjer för kommande verksamhetsperiod
10. Val av förbundsordförande
11. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i förbundsstyrelsen.
12. Val av förbundskassör
13. Val av ordinarie ledamöter och suppleanter till förbundsstyrelsen
14. Fastställande av arvode för förbundsstyrelsen
15. Val av revisorer, varav minst en auktoriserad revisor, samt revisorssuppleant
16. Fastställande av antalet ledamöter i valberedning
17. Val av valberedning och sammankallande
18. Fastställande av medlemsavgift
19. Ärenden som förelagts kongressen av styrelsen. Stadgerevision
20. Ärenden som väckts genom motioner
21. Kongressens avslutande

 

Hur kan man förklara mekanismerna bakom ett självmord?

July 17, 2017

Idag är det vårt tredje avsnitt på temat självmord.  Vi har sett på det ur ett professionellt perspektiv och ett mer personligt. Idag tänkte vi ge er ett tips på hur man kan förklara mekanismerna som ligger bakom ett självmord.
 

Vi vet att många som drabbats tampas med frågan varför och att den är inte sällan är kopplad till skuld. Lotta Polfeldt som under många år arbetat med barn i sorg har berättat för oss om en teknik hon har använt sig av för att hjälpa den som är drabbad. Den fungerar både på barn och vuxna.

För att göra det tydligt tänkte vi berätta om Jonathan.  Både Jonathan och hans historia är påhittad men bygger på verkliga erfarenheter och teorin, dvs metoden vi presenterar har använts i liknande situationer.
 

Jonathan är 12 år. Hans bror tog sitt liv för några år sedan. I samtal kommer det fram att han känner skuld över det inträffade. De hade bråkat på morgonen innan han gick till skolan och Jonathan tror att det är därför brodern har tagit sitt liv.
 

Lotta tog fram ett Jenga spel och byggde ett torn. Sen använde hon tornet för att på ett pedagogiskt sätt kunna förklara för Jonathan att det inte är en enstaka händelse som ligger bakom ett självmord. Hon tog bort den översta klossen och sa att ”detta är ert gräl”. Jonathan kunde se att tornet fortfarande stod stadigt.  Faktum var att det nästan inte märktes att en kloss saknades. Sen gick de gemensamt igenom historien och plockade bort kloss för kloss tills tornet till slut rasade.

Med denna till synes enkla övning kunde hon hjälpa honom att förstå att deras gräl inte var anledningen till broderns död.  För Jonathan innebar det en stor lättnad och insikten kommer med största sannolikhet att underlätta det fortsatta sorgearbetet då han nu kan närma sig sin förlust utan skuld.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack Lotta för att du delade med dig av denna övning! Vår förhoppning är att den kan vara till hjälp för den som tampas med skuldkänslor efter ett självmord.
 

Nästa vecka skall ni få läsa en krönika skriven av Elin Mårtenson. Hennes mamma tog sitt liv. Idag är hon en uppskattad föreläsare som reser runt och föreläser om självmord. Det finns även en teateruppsättning som delvis bygger på hennes historia. Men mer om det nästa vecka.

 

Med omtanke
Randiga Huset

PS. För dig som precis hittat hit vill vi bara kort berätta om vår blogg. Här skriver vi om sorg ur ett barn- och ungdomsperspektiv. Utgångspunkten när vi väljer ämne är en förhoppning att det skall ge dig som läsare viktig kunskap om hur du kan stödja ett barn i sorg. Vi tar gärna emot frågor och förslag på vad du vill att vi skall skriva om. Maila till catharina.richter@randigahuset.se.

Please reload

Featured Posts

Välkommen till Randiga Husets Blogg LIVSVIKTIGT. En kunskapsblogg som handlar om livet i utsatta livssituationer ur ett barn och ungdomsperspektiv.

LIVSVIKTIGT

November 1, 2016

1/1
Please reload

Recent Posts

August 13, 2019

February 13, 2019

January 30, 2019

December 6, 2018

October 9, 2018

Please reload

Archive