© 2018 by Randiga Huset

 

Kallelse till extra kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantingsgatan 40, nb i Stockholm

Tid: 24 mars 2020 klockan 

Enligt Randiga Husets stadgar ska stadgeändring ske antingen medtvå tredjedels majoritet vid ordinarie kongress eller med enkel majoritet id två på varandra följande kongresser varav en ska vara ordinarie.

 

Ärenden

 

1. Extra kongressens upprop och fastställande av röstlängd

2. Fråga om extra kongressen blivit behörigt utlyst

3. Godkännande av dagordning

4. Val av presidium

5. Val av två justeringsmän

6. Genomgång och antagande av nya stadgar

7. Förklara punkt 6 omedelbart justerad.

8. Extra kongressens avslutande

Hjärtligt välkommen!

Stockholm den 6 februari 2020

Styrelsen

Kallelse till kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantingsgatan 40, nb i Stockholm

Tid: 24 mars 2020 klockan 18.00

ÄRENDEN VID KONGRESS

1. Kongressens upprop och fastställande av röstlängd  
2. Fråga om kongressen blivit behörigt utlyst
3. Val av presidium
4. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare
5. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
6. Revisorernas berättelse
7. Fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av resultatet
8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för föregående verksamhetsperiods förvaltning 
9. Fastställande av verksamhetsriktlinjer för kommande verksamhetsperiod
10. Val av förbundsordförande
11. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i förbundsstyrelsen.
12. Val av förbundskassör
13. Val av ordinarie ledamöter och suppleanter till förbundsstyrelsen
14. Fastställande av arvode för förbundsstyrelsen
15. Val av revisorer, varav minst en auktoriserad revisor, samt revisorssuppleant
16. Fastställande av antalet ledamöter i valberedning
17. Val av valberedning och sammankallande
18. Fastställande av medlemsavgift
19. Ärenden som förelagts kongressen av styrelsen. Stadgerevision
20. Ärenden som väckts genom motioner
21. Kongressens avslutande

 

Randiga Barn

June 6, 2017

Hej!
 

Ni som följer oss i sociala medier vet att vi är ute och jobbar i skolklasser för att möta barn i deras tankar kring livet, döden, sjukdomar och andra frågor som tillhör livets grubblerier. Det är en viktig del av vårt arbete eftersom det påverkar deras vardag på ett positivt sätt och ger dem redskap att hantera livets motgångar både som individer och som grupp.

 

Tänk om var och en av er kunde få sitta som en fluga på väggen och lyssna till dessa fantastiska barn som delar med sig av sina tankar och funderingar. Många vuxna tvekar inför dessa samtal (inget konstigt med det, bakgrunden till tvekan kan nästan alltid härledas till en tanke om omtanke). Vi möter ofta en rädsla för att dra igång något, en osäkerhet inför hur man gör och vad man säger.

 

Det vi märker när vi kommer ut i klasserna är att denna rädsla ofta är obefogad. Barnen tar emot oss med glädje och nyfikenhet och de har inga svårigheter att närma sig dessa ämnen.

 

Vi tror att hemligheten är kunskap. När vi förstår vår omvärld, dess reaktioner och handlande ökar försutsättningarna att kunna mötas. Det tror vi gäller ung som gammal. Men sorgen ser olika ut i olika åldrar. Som du säkert redan förstått är Randiga Huset en plats där barnen har en självklar plats på scenen och vår önskan är att öka kunskapen bland vuxna om hur deras sorg ser ut och vilka behov de behöver få tillgodosedda. Här kommer därför några rader om varför vi kallar barnen för randiga och hur det hjälper dem att vi som är vuxna förstår det.

 

Randiga Huset har fått sitt namn för att man i psykologiska termer brukar beskriva barns och ungas sorg som randig. De växlar fort mellan olika sinnesstämningar och deras ränder präglas av hög närvaro. Det är något du nog kan känna igen från alla barn. Till vardags är det kanske inget vi tänker på. När det gäller barn i sorg blir detta naturliga en viktig sak att förstå. Ena stunden kan barnet vara helt otröstligt för att i nästa stund leka och skratta till synes oberörd. Det kan skapa förvirring hos vuxna som ofta upplever sorgens närvaro mer konstant. Barns och ungas sorg följer inte vuxen logik. Tyvärr leder det ibland till att vuxna tror att barnen mår bättre än de i realiteten gör. För att hjälpa barnen leva med sina förluster behöver vuxna förstå hur barnens sorg ser ut.

 

Det vi vet genom forskning är att redan mycket små barn har en förståelse för den förändring som döden innebär och att det är viktigt att inkludera barnen i sorgen redan från början. I takt med den intellektuella och känslomässiga mognaden utvecklas barnens förståelse för vad döden är och vad den innebär i ett mer långtgående perspektiv.

 

Att sorgen är randig är naturens sätt att skydda barnen. Med begränsade förutsättningar att hantera en så stor påfrestning är det kroppens och själens sätt att hjälpa barnen att hantera sin förlust. Randigheten är ett tecken på att allt fungerar som det skall. Det är viktigt att vuxna förstår det så de inte tror att barnen har glömt eller att de inte förstår och lämnar dem ensamma i sin sorg.


Med omtanke
Randiga Huset

Please reload

Featured Posts

Välkommen till Randiga Husets Blogg LIVSVIKTIGT. En kunskapsblogg som handlar om livet i utsatta livssituationer ur ett barn och ungdomsperspektiv.

LIVSVIKTIGT

November 1, 2016

1/1
Please reload

Recent Posts

August 13, 2019

February 13, 2019

January 30, 2019

December 6, 2018

October 9, 2018

Please reload

Archive