© 2018 by Randiga Huset

 

Kallelse till extra kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantingsgatan 40, nb i Stockholm

Tid: 24 mars 2020 klockan 

Enligt Randiga Husets stadgar ska stadgeändring ske antingen medtvå tredjedels majoritet vid ordinarie kongress eller med enkel majoritet id två på varandra följande kongresser varav en ska vara ordinarie.

 

Ärenden

 

1. Extra kongressens upprop och fastställande av röstlängd

2. Fråga om extra kongressen blivit behörigt utlyst

3. Godkännande av dagordning

4. Val av presidium

5. Val av två justeringsmän

6. Genomgång och antagande av nya stadgar

7. Förklara punkt 6 omedelbart justerad.

8. Extra kongressens avslutande

Hjärtligt välkommen!

Stockholm den 6 februari 2020

Styrelsen

Kallelse till kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantingsgatan 40, nb i Stockholm

Tid: 24 mars 2020 klockan 18.00

ÄRENDEN VID KONGRESS

1. Kongressens upprop och fastställande av röstlängd  
2. Fråga om kongressen blivit behörigt utlyst
3. Val av presidium
4. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare
5. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
6. Revisorernas berättelse
7. Fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av resultatet
8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för föregående verksamhetsperiods förvaltning 
9. Fastställande av verksamhetsriktlinjer för kommande verksamhetsperiod
10. Val av förbundsordförande
11. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i förbundsstyrelsen.
12. Val av förbundskassör
13. Val av ordinarie ledamöter och suppleanter till förbundsstyrelsen
14. Fastställande av arvode för förbundsstyrelsen
15. Val av revisorer, varav minst en auktoriserad revisor, samt revisorssuppleant
16. Fastställande av antalet ledamöter i valberedning
17. Val av valberedning och sammankallande
18. Fastställande av medlemsavgift
19. Ärenden som förelagts kongressen av styrelsen. Stadgerevision
20. Ärenden som väckts genom motioner
21. Kongressens avslutande

 

Glass, snabba bilar och tv-spel. Ett inlägg om annorlundaskap och gemenskap

May 22, 2017

 

Ett ord vi ofta kommer tillbaks till är ordet annorlundaskap. Svenska akademins ordlista har inte angett någon betydelse för detta ord, och vilken innebörd vi fyller det med varierar nog från fall till fall. Men en gemensam nämnare vi ofta möter är upplevelsen av att man som randig ser på världen med andra referensramar. Det kan göra det svårt att hitta känslan av sammanhang. Det är inte helt lätt för någon. För den som är randig kan det vara den egna händelsen som ger liv åt denna känsla. För den som står bredvid är det kanske svårigheten att sätta sig in i situationen som kan skapa en distans.

 

Som ni nog redan förstått tror vi inte på quickfixar. Däremot kan det vara bra att hitta verktyg i vardagen som kan hjälpa till. Ett sådant verktyg kan vara att sätta sig ner en stund och fundera över allt det vi fortfarande har gemensamt trots att en livshändelse och erfarenhet skiljer oss åt. Speciellt viktigt kan detta vara när vi vill hjälpa barnen att känna tillhörighet och skapa band inom en grupp. Både för den som är randig och den som är vän.
 

Så dagens övning består av att försöka hitta saker ni har gemensamt. Eftersom vi utgår från ett barnperspektiv kommer här förslag på ett upplägg som passar exempelvis i klassummet eller bland vänner så får ni som är vuxna hitta en vuxenvariant på samma tema.
 

Sätt er i en ring. Börja leken med att säga exempelvis; alla som gillar glass ställer sig upp. Sen är det nästa persons tur att säga något och nästa. På så låter man ordet gå runt tills det känns lagom att avrunda.
 

När vi har gjort detta tillsammans med barnen i Randiga Huset har det ibland gått lite trögt till en början men efter en stund brukar idéerna komma av sig själv och det blir en härlig stund som förenar lek och skratt samtidigt som man skapar den gemenskap när man ser hur mycket vi faktiskt har gemensamt.


Med omtanke
Randiga Huset

Please reload

Featured Posts

Välkommen till Randiga Husets Blogg LIVSVIKTIGT. En kunskapsblogg som handlar om livet i utsatta livssituationer ur ett barn och ungdomsperspektiv.

LIVSVIKTIGT

November 1, 2016

1/1
Please reload

Recent Posts

August 13, 2019

February 13, 2019

January 30, 2019

December 6, 2018

October 9, 2018

Please reload

Archive