© 2018 by Randiga Huset

 

Kallelse till extra kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantingsgatan 40, nb i Stockholm

Tid: 24 mars 2020 klockan 

Enligt Randiga Husets stadgar ska stadgeändring ske antingen medtvå tredjedels majoritet vid ordinarie kongress eller med enkel majoritet id två på varandra följande kongresser varav en ska vara ordinarie.

 

Ärenden

 

1. Extra kongressens upprop och fastställande av röstlängd

2. Fråga om extra kongressen blivit behörigt utlyst

3. Godkännande av dagordning

4. Val av presidium

5. Val av två justeringsmän

6. Genomgång och antagande av nya stadgar

7. Förklara punkt 6 omedelbart justerad.

8. Extra kongressens avslutande

Hjärtligt välkommen!

Stockholm den 6 februari 2020

Styrelsen

Kallelse till kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantingsgatan 40, nb i Stockholm

Tid: 24 mars 2020 klockan 18.00

ÄRENDEN VID KONGRESS

1. Kongressens upprop och fastställande av röstlängd  
2. Fråga om kongressen blivit behörigt utlyst
3. Val av presidium
4. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare
5. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
6. Revisorernas berättelse
7. Fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av resultatet
8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för föregående verksamhetsperiods förvaltning 
9. Fastställande av verksamhetsriktlinjer för kommande verksamhetsperiod
10. Val av förbundsordförande
11. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i förbundsstyrelsen.
12. Val av förbundskassör
13. Val av ordinarie ledamöter och suppleanter till förbundsstyrelsen
14. Fastställande av arvode för förbundsstyrelsen
15. Val av revisorer, varav minst en auktoriserad revisor, samt revisorssuppleant
16. Fastställande av antalet ledamöter i valberedning
17. Val av valberedning och sammankallande
18. Fastställande av medlemsavgift
19. Ärenden som förelagts kongressen av styrelsen. Stadgerevision
20. Ärenden som väckts genom motioner
21. Kongressens avslutande

 

När en viktig person blir sjuk, del 4 – Att leva med det

May 15, 2017

Att leva med en allvarlig sjukdom i familjen är en stor påfrestning oavsett ålder. Den emotionella påfrestning det innebär kan bara den som själv upplevt det förstå. Att hitta ett sätta att leva i denna situation är en utmaning och lösningen ser naturligtvis olika ut från fall till fall. Här är några förslag på saker som kanske kan underlätta.
 

1) Inventera ditt nätverk.
Det kommer sannorlikt att behövas. Både för emotionell och praktisk avlastning.
 

TIPS till FÖRÄLDRAR!
Genom att göra vad du kan för att vardagen skall fungera så väl som möjligt skapar du trygghet och utrymme för ditt barn att leva så normalt som möjligt. Genom att ha emotionellt stöd av vänner och andra vuxna signalerar du till barnet att du har stöd i dina funderingar och avlastar på så sätt barnet i sin oro.
 

TIPS till SKOLAN!
Hjälp familjen/eleven att se hur deras nätverk ser ut, både i skolan och runt familjen. Se över vilken kunskap ni har på er skola att stötta elever som har en allvarlig sjukdomsbild i hemmet. Hör gärna av er till oss om ni vill veta mer om de föreläsningar och utbildningar vi kan erbjuda. I vår webbshop kan du köpa materialet Du är en viktig Vuxen, en handledning som riktar sig till personal i förskola och skola.
 

TIPS till MEDMÄNNISKOR!
Tänk på att inte lägga över ansvaret att ta initiativ på familjen. ”Ring om det är något” sägs ofta i stor välmening men sanningen är den att den som kämpar i sin vardag oftast inte orkar höra av sig och inte sällan får vi höra att de inte vill vara till besvär. Så medmänniska, ta initiativ (men glöm inte att vara lyhörd och låta det vara familjens behov som styr)!

2) Tala öppet om det som sker (glöm inte att ta hänsyn till barnets ålder, läs mer på vår blogg om vad som är viktigt att tänka på).

Som vi varit inne på tidigare är det viktigt att inkludera barnen.

Så här skriver Cancerfonden på sin hemsida:
• Ett barn som får vara delaktigt tränas i att visa känslor, lyssna på andra och att handskas med förändringar i tillvaron.
• När barn känner sig delaktiga och kan lita på informationen de får om den vuxnes sjukdom blir de trygga.
• Genom att säga sanningen visar du att du litar på barnet och att det klarar situationen. Det stärker barnets självkänsla.
• Den sjuka behöver inte spela ett spel och låtsas må bättre än hon gör. Han eller hon kan i stället få känna sin familjs stöd.
• Barn kan också trösta vuxna. Plötsligt och spontant kommer några ord som vänder upp och ned på perspektiven och får oss att skratta eller åtminstone bli mindre allvarstyngda för en stund. Du pappa, det finns bra saker med cancer också, sade en femårig pojke till sin far som hade en form av lymfkörtelcancer, man får ju väldigt mycket blommor och godis. Skrattet och leendet är starka krafter!

Genom att dela glädje och sorg med varandra stärker man samhörigheten i en familj. Hur har ni gjort i er familj? Vad har fungerat bra och mindre bra? Dela gärna mer er av era erfarenheter.
 

Nästa vecka bjuder vi på fler tips. Tills dess, glöm inte bort barns fantastiska förmåga att genom sin randighet och sin nyfikenhet klara av även mycket svåra livssituationer. Med rätt stöd har de goda förutsättningar att klara sig bra.


Med omtanke
Randiga Huset


PS. Du vet väl att Randiga Huset erbjuder stöd till familjer som drabbats av en allvarlig sjukdom?

Please reload

Featured Posts

Välkommen till Randiga Husets Blogg LIVSVIKTIGT. En kunskapsblogg som handlar om livet i utsatta livssituationer ur ett barn och ungdomsperspektiv.

LIVSVIKTIGT

November 1, 2016

1/1
Please reload

Recent Posts

August 13, 2019

February 13, 2019

January 30, 2019

December 6, 2018

October 9, 2018

Please reload

Archive