© 2018 by Randiga Huset

 

Kallelse till extra kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantingsgatan 40, nb i Stockholm

Tid: 24 mars 2020 klockan 

Enligt Randiga Husets stadgar ska stadgeändring ske antingen medtvå tredjedels majoritet vid ordinarie kongress eller med enkel majoritet id två på varandra följande kongresser varav en ska vara ordinarie.

 

Ärenden

 

1. Extra kongressens upprop och fastställande av röstlängd

2. Fråga om extra kongressen blivit behörigt utlyst

3. Godkännande av dagordning

4. Val av presidium

5. Val av två justeringsmän

6. Genomgång och antagande av nya stadgar

7. Förklara punkt 6 omedelbart justerad.

8. Extra kongressens avslutande

Hjärtligt välkommen!

Stockholm den 6 februari 2020

Styrelsen

Kallelse till kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantingsgatan 40, nb i Stockholm

Tid: 24 mars 2020 klockan 18.00

ÄRENDEN VID KONGRESS

1. Kongressens upprop och fastställande av röstlängd  
2. Fråga om kongressen blivit behörigt utlyst
3. Val av presidium
4. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare
5. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
6. Revisorernas berättelse
7. Fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av resultatet
8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för föregående verksamhetsperiods förvaltning 
9. Fastställande av verksamhetsriktlinjer för kommande verksamhetsperiod
10. Val av förbundsordförande
11. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i förbundsstyrelsen.
12. Val av förbundskassör
13. Val av ordinarie ledamöter och suppleanter till förbundsstyrelsen
14. Fastställande av arvode för förbundsstyrelsen
15. Val av revisorer, varav minst en auktoriserad revisor, samt revisorssuppleant
16. Fastställande av antalet ledamöter i valberedning
17. Val av valberedning och sammankallande
18. Fastställande av medlemsavgift
19. Ärenden som förelagts kongressen av styrelsen. Stadgerevision
20. Ärenden som väckts genom motioner
21. Kongressens avslutande

 

När en viktig person blir sjuk- del 1: När skall man berätta?

April 24, 2017

I varje människas liv finns det många människor som är viktiga. Vem eller vilka som är viktigast för dig vet bara du. Därför har vi valt att använda uttrycket en viktig person istället för mamma, pappa, syster, bror, vän…
 

Att ta emot beskedet att man själv eller en älskad är svårt sjuk är svårt, oavsett ålder. I vårt arbete möter vi ofta föreställningen att det bästa man kan göra är att inte oroa barnen genom att berätta. I denna blogg har vi skrivit mycket om hur man kan prata med barn om döden, när man bör göra det och vad som kan vara bra att tänka på. När det gäller sjukdom är grundtanken densamma, inkludera barnet! Dock är det inte alltid lika tydligt när det är rätt tillfälle att berätta och hur mycket. Det tänkte vi börja titta lite närmare på idag.
 

Som vanligt har vi inga givna svar. Det är svårt att råda när det är så många olika faktorer som spelar in. En bra grundtanke är att barn i alla åldrar behöver saklig, åldersanpassad information och stöd så snart som möjligt (och har rätt till det, enligt lag till och med – det kan vara bra att veta i era kontakter med sjukvården). Självklart kan du som vuxen behöva samla dina tankar innan du berättar. Men vänta inte för länge. Barn är känsliga för sinnesstämningar och förstår snart att något har hänt. Det är viktigt att inkludera dem i situationen för att undvika att de målar upp en egen bild av vad som händer. Ofta är barnens egna bilder värre än den verklighet som pågår. Om det är något man inte pratar om lämnas de ensamma med dessa tankar. När vi pratar om det ger vi dem möjlighet att ställa frågor och vi kan hjälpa dem att försöka förstå det som sker.
 

Så här skriver Cancerfonden på din hemsida:
”Om det finns barn i familjen är det viktigt att tala öppet med dem om mammas, pappas eller annan viktig vuxens cancer. Att försöka hålla barnen utanför är missriktad omtanke. Barn känner på sig när något händer i familjen och blir mer trygga om de får vara delaktiga. Berätta på ett enkelt och tydligt sätt om vilken sjukdom föräldern har och vad som kommer att hända. Svara på barnets frågor”

Vi skulle vilja ändra ”annan viktig vuxen” till ”annan viktig person”.

Sjukdomar har ju tyvärr ingen nedre åldersgräns. Likaså vill vi i sammanhanget poängtera att även om cancer är en av våra största folksjukdomar och därför omnämns i detta sammanhang så är behoven desamma när det gäller andra livshotande sjukdomar.
 

Innan vi avslutar dagens inlägg vill vi poängtera vikten av att vara tydlig när man förklarar att en person är svårt sjuk för ett barn. Det är viktigt att barnet förstår skillnaden mellan en livshotande sjukdom och exempelvis en förkylning. I barnens värld är det inte självklart och vi kan bespara dem mycket oro genom att förklara skillnaden.
 

Kommande veckor kommer vi titta närmare bland annat på hur man berättar, barns reaktioner och hur man ger barn och ungdomar det stöd de behöver. Vi vill även gärna ta emot era frågor. Maila till catharina.richter@randigahuset.se
 

Med omtanke
Randiga Huset

Please reload

Featured Posts

Välkommen till Randiga Husets Blogg LIVSVIKTIGT. En kunskapsblogg som handlar om livet i utsatta livssituationer ur ett barn och ungdomsperspektiv.

LIVSVIKTIGT

November 1, 2016

1/1
Please reload

Recent Posts

August 13, 2019

February 13, 2019

January 30, 2019

December 6, 2018

October 9, 2018

Please reload

Archive