© 2018 by Randiga Huset

Kallelse till extra kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantings

Tid: 24 mars 2020 klockan 

Enligt Randiga Husets stadgar ska stadgeändring ske antingen medtvå tredjedels majoritet vid ordinarie kongress eller med enkel majoritet id två på varandra följande kongresser varav en ska vara ordinarie.

 

Ärenden

 

1. Extra kongressens upprop och fastställande av röstlängd

2. Fråga om extra kongressen blivit behörigt utlyst

3. Godkännande av dagordning

4. Val av presidium

5. Val av två justeringsmän

6. Genomgång och antagande av nya stadgar

7. Förklara punkt 6 omedelbart justerad.

8. Extra kongressens avslutande

Hjärtligt välkommen!

Stockholm den 6 februari 2020

Styrelsen

Kallelse till kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantingsgatan 40, nb i Stockholm

Tid: 24 mars 2020 klockan 18.00

ÄRENDEN VID KONGRESS

1. Kongressens upprop och fastställande av röstlängd  
2. Fråga om kongressen blivit behörigt utlyst
3. Val av presidium
4. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare
5. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
6. Revisorernas berättelse
7. Fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av resultatet
8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för föregående verksamhetsperiods förvaltning 
9. Fastställande av verksamhetsriktlinjer för kommande verksamhetsperiod
10. Val av förbundsordförande
11. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i förbundsstyrelsen.
12. Val av förbundskassör
13. Val av ordinarie ledamöter och suppleanter till förbundsstyrelsen
14. Fastställande av arvode för förbundsstyrelsen
15. Val av revisorer, varav minst en auktoriserad revisor, samt revisorssuppleant
16. Fastställande av antalet ledamöter i valberedning
17. Val av valberedning och sammankallande
18. Fastställande av medlemsavgift
19. Ärenden som förelagts kongressen av styrelsen. Stadgerevision
20. Ärenden som väckts genom motioner
21. Kongressens avslutande

 

Vad vill vi veta?

April 17, 2017

Om du har följt oss de senaste veckorna så har ni kanske reflekterat över frågorna vad ni VET om döden och vad ni TROR om döden.

 

Vår förhoppning är att det har lett fram till givande samtal. Döden är ett tungt ämne. Men det är viktigt, speciellt i situationer då den drabbar oss eller dem vi bryr oss om. Då kan det vara viktigt att försöka förstå vad döden är och hur den påverkar oss.

 

Denna veckas samtalsämne är: Det här vill jag veta (mer) om döden.
 

Lyssna nyfiket. Det gör inget om du inte har alla svar. Det är ju lite det som är grejen, att utforska det vi inte vet men vill veta. Kanske handlar det som själva döden. Kanske handlar det om livet efter döden, för oss som blir kvar.
 

Några av svaren hittar du förhoppningsvis i vår blogg. Andra kan vara svårare att besvara. Vi på Randiga Huset blir jätteglada om ni vill skicka in de frågor som ni skulle vilja ha besvarade. Den här bloggen är till för er och genom att få ta del av era funderingar kan vi bidra till att försöka ge svar. Vi kan inte lova att vi har svar på allt (en del frågor går inte att besvara…) men eftersom vi har läst många hyllmeter med litteratur och har arbetat med sorg och bemötande i många år så kanske vi kan hjälpa er att hitta svar på några av era frågor.
 

OBS! Döden kan bytas ut mot andra ord som kanske passar bättre i det sammanhang där du befinner dig just nu, kanske skall det stå cancer, hjärtinfarkt, ALS… eller så kan man använda övningen på andra kriser och förluster som en familj kan gå igenom.
 

Med omtanke
Randiga Huse

Please reload

Featured Posts

Välkommen till Randiga Husets Blogg LIVSVIKTIGT. En kunskapsblogg som handlar om livet i utsatta livssituationer ur ett barn och ungdomsperspektiv.

LIVSVIKTIGT

November 1, 2016

1/1
Please reload

Recent Posts

August 13, 2019

February 13, 2019

January 30, 2019

December 6, 2018

October 9, 2018

Please reload

Archive