© 2018 by Randiga Huset

 

Kallelse till extra kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantingsgatan 40, nb i Stockholm

Tid: 24 mars 2020 klockan 

Enligt Randiga Husets stadgar ska stadgeändring ske antingen medtvå tredjedels majoritet vid ordinarie kongress eller med enkel majoritet id två på varandra följande kongresser varav en ska vara ordinarie.

 

Ärenden

 

1. Extra kongressens upprop och fastställande av röstlängd

2. Fråga om extra kongressen blivit behörigt utlyst

3. Godkännande av dagordning

4. Val av presidium

5. Val av två justeringsmän

6. Genomgång och antagande av nya stadgar

7. Förklara punkt 6 omedelbart justerad.

8. Extra kongressens avslutande

Hjärtligt välkommen!

Stockholm den 6 februari 2020

Styrelsen

Kallelse till kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantingsgatan 40, nb i Stockholm

Tid: 24 mars 2020 klockan 18.00

ÄRENDEN VID KONGRESS

1. Kongressens upprop och fastställande av röstlängd  
2. Fråga om kongressen blivit behörigt utlyst
3. Val av presidium
4. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare
5. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
6. Revisorernas berättelse
7. Fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av resultatet
8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för föregående verksamhetsperiods förvaltning 
9. Fastställande av verksamhetsriktlinjer för kommande verksamhetsperiod
10. Val av förbundsordförande
11. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i förbundsstyrelsen.
12. Val av förbundskassör
13. Val av ordinarie ledamöter och suppleanter till förbundsstyrelsen
14. Fastställande av arvode för förbundsstyrelsen
15. Val av revisorer, varav minst en auktoriserad revisor, samt revisorssuppleant
16. Fastställande av antalet ledamöter i valberedning
17. Val av valberedning och sammankallande
18. Fastställande av medlemsavgift
19. Ärenden som förelagts kongressen av styrelsen. Stadgerevision
20. Ärenden som väckts genom motioner
21. Kongressens avslutande

 

Vad tror vi egentligen?

April 10, 2017

I förra veckan uppmuntrade vi till samtal kring var vi egentligen vet om döden. Vad kom ni fram till i era samtal? Lärde du dig något nytt?
 

Denna vecka funderar vi vidare. Samtalsämnet för denna vecka blir; DET HÄR TROR JAG OM DÖDEN
 

Här vill vi uppmuntra till att verkligen lyssna till barnen. Lyssna nyfiket och försök att inte skynda på deras svar eller påverka riktningen. Det är ju så lätt att man lägger in sin egen tolkning och avslutar påbörjade meningar med egna ord… Vi gör det alla, mer eller mindre, och ibland missar vi därför det viktigaste. I barnens egna ord finns viktiga nycklar till hur de tänker. Så sätt på dig dina största öron och låt nyfikenheten ta plats. Du kommer sannorlikt att bjudas in till en spännande värld av funderingar och föreställningar.
 

När det gäller döden är det mycket vi faktiskt inte vet. Det är okej. Ett sätt att samtala med barn kring de frågor som saknar svar är att svara på deras frågor med en motfråga.
 

Här kommer ett exempel:
- Vad händer när man dör (en, av många, vanlig fråga från många barn)?
När vi får den frågan brukar vi svara:
- Jag vet inte. Vad tror du händer?
 

Genom att vända på frågorna de ställer får vi tillgång till barnens tankar och ger dem en möjlighet att formulera en tanke som de kan bära med sig. Ju mer nyfiken och intresserad du är, desto mer kommer samtalet att ge.
 

OBS! Döden kan bytas ut mot andra ord som kanske passar bättre i det sammanhang där du befinner dig just nu, kanske skall det stå cancer, hjärtinfarkt, ALS… eller så kan man använda övningen på andra kriser och förluster som en familj kan gå igenom. Det finns många ord och uttryck som vid första anblick kan te sig självklara men som inte alls far illa av en närmare granskning.

 

Nästa vecka fortsätter vår upptäcktsfärd!

 

Med omtanke
Randiga Huset

Please reload

Featured Posts

Välkommen till Randiga Husets Blogg LIVSVIKTIGT. En kunskapsblogg som handlar om livet i utsatta livssituationer ur ett barn och ungdomsperspektiv.

LIVSVIKTIGT

November 1, 2016

1/1
Please reload

Recent Posts

August 13, 2019

February 13, 2019

January 30, 2019

December 6, 2018

October 9, 2018

Please reload

Archive