© 2018 by Randiga Huset

 

Kallelse till extra kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantingsgatan 40, nb i Stockholm

Tid: 24 mars 2020 klockan 

Enligt Randiga Husets stadgar ska stadgeändring ske antingen medtvå tredjedels majoritet vid ordinarie kongress eller med enkel majoritet id två på varandra följande kongresser varav en ska vara ordinarie.

 

Ärenden

 

1. Extra kongressens upprop och fastställande av röstlängd

2. Fråga om extra kongressen blivit behörigt utlyst

3. Godkännande av dagordning

4. Val av presidium

5. Val av två justeringsmän

6. Genomgång och antagande av nya stadgar

7. Förklara punkt 6 omedelbart justerad.

8. Extra kongressens avslutande

Hjärtligt välkommen!

Stockholm den 6 februari 2020

Styrelsen

Kallelse till kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantingsgatan 40, nb i Stockholm

Tid: 24 mars 2020 klockan 18.00

ÄRENDEN VID KONGRESS

1. Kongressens upprop och fastställande av röstlängd  
2. Fråga om kongressen blivit behörigt utlyst
3. Val av presidium
4. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare
5. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
6. Revisorernas berättelse
7. Fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av resultatet
8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för föregående verksamhetsperiods förvaltning 
9. Fastställande av verksamhetsriktlinjer för kommande verksamhetsperiod
10. Val av förbundsordförande
11. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i förbundsstyrelsen.
12. Val av förbundskassör
13. Val av ordinarie ledamöter och suppleanter till förbundsstyrelsen
14. Fastställande av arvode för förbundsstyrelsen
15. Val av revisorer, varav minst en auktoriserad revisor, samt revisorssuppleant
16. Fastställande av antalet ledamöter i valberedning
17. Val av valberedning och sammankallande
18. Fastställande av medlemsavgift
19. Ärenden som förelagts kongressen av styrelsen. Stadgerevision
20. Ärenden som väckts genom motioner
21. Kongressens avslutande

 

Vad vet vi egentligen?

April 3, 2017

Oavsett vem du är och av vilken anledning du läser detta inlägg vill vi ge dig en fråga att reflektera över. På din kammare, tillsammans med barnen, i familjen. Med de allra närmaste och de som representerar en annan en generation. De som delar ditt kött och blod och de som tillkommit som en bonus. Tillsammans med vänner, i klassrummet, i personalrummet eller kanske på bussen…
 

Under de kommande veckorna tänkte vi ställa frågor som ger dig en möjlighet att formulera dina egna tankar kring döden och hitta de svar som är sanna för dig. Vår förhoppning är att de skall leda till intressanta samtal och ökad kunskap. Eftersom barnen ligger oss närmast hjärtat vill vi understryka hur viktigt det är att lyssna på deras svar på dessa frågor. Lyssna nyfiket och du kommer att få en tydligare bild kring hur de tänker. Det är viktigt. Då blir det lättare att förstå dem och tillgodose deras behov.
 

Veckans samtalsämne är:  DET HÄR VET JAG OM DÖDEN.

OBS! Döden kan bytas ut mot andra ord som kanske passar bättre i det sammanhang där du befinner dig just nu. Kanske skall det stå cancer, hjärtinfarkt, ALS… Eller så kan man använda övningen på andra kriser och förluster som en familj kan gå igenom. Vad vet du och dina barn om skilsmässa till exempel?
 

Kom ihåg! Det finns inga svar som är rätt eller fel. Däremot kommer det kanske finnas tillfällen då förklaringar blir nödvändiga så även de yngsta förstår. För dem är döden ännu inget färdigutvecklat begrepp och det gör att deras syn på vad döden är kan se annorlunda ut. Att förstå förändrar inte faktum men det gör verkligheten mer begriplig.

Vill du läsa mer om barns och ungas förståelse för döden och om hur man pratar med barn om döden kan du läsa våra inlägg i LIVSVIKTIGT, en kunskapsblogg i utsatta livssituationer.
 

Nästa tisdag återkommer vi med ny viktiga fråga.


Med omtanke
Randiga Huset

Please reload

Featured Posts

Välkommen till Randiga Husets Blogg LIVSVIKTIGT. En kunskapsblogg som handlar om livet i utsatta livssituationer ur ett barn och ungdomsperspektiv.

LIVSVIKTIGT

November 1, 2016

1/1
Please reload

Recent Posts

August 13, 2019

February 13, 2019

January 30, 2019

December 6, 2018

October 9, 2018

Please reload

Archive