© 2018 by Randiga Huset

 

Kallelse till extra kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantingsgatan 40, nb i Stockholm

Tid: 24 mars 2020 klockan 

Enligt Randiga Husets stadgar ska stadgeändring ske antingen medtvå tredjedels majoritet vid ordinarie kongress eller med enkel majoritet id två på varandra följande kongresser varav en ska vara ordinarie.

 

Ärenden

 

1. Extra kongressens upprop och fastställande av röstlängd

2. Fråga om extra kongressen blivit behörigt utlyst

3. Godkännande av dagordning

4. Val av presidium

5. Val av två justeringsmän

6. Genomgång och antagande av nya stadgar

7. Förklara punkt 6 omedelbart justerad.

8. Extra kongressens avslutande

Hjärtligt välkommen!

Stockholm den 6 februari 2020

Styrelsen

Kallelse till kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantingsgatan 40, nb i Stockholm

Tid: 24 mars 2020 klockan 18.00

ÄRENDEN VID KONGRESS

1. Kongressens upprop och fastställande av röstlängd  
2. Fråga om kongressen blivit behörigt utlyst
3. Val av presidium
4. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare
5. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
6. Revisorernas berättelse
7. Fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av resultatet
8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för föregående verksamhetsperiods förvaltning 
9. Fastställande av verksamhetsriktlinjer för kommande verksamhetsperiod
10. Val av förbundsordförande
11. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i förbundsstyrelsen.
12. Val av förbundskassör
13. Val av ordinarie ledamöter och suppleanter till förbundsstyrelsen
14. Fastställande av arvode för förbundsstyrelsen
15. Val av revisorer, varav minst en auktoriserad revisor, samt revisorssuppleant
16. Fastställande av antalet ledamöter i valberedning
17. Val av valberedning och sammankallande
18. Fastställande av medlemsavgift
19. Ärenden som förelagts kongressen av styrelsen. Stadgerevision
20. Ärenden som väckts genom motioner
21. Kongressens avslutande

 

Om att samla mod att gå emot sina instinkter

March 13, 2017

 

Instinkten att skydda sina barn är ett återkommande tema i dessa inlägg och det mest naturliga i världen. Den starka viljan att skydda dem från oro och smärta är en del av föräldraskapet.
 

Ibland händer det saker i livet som vi inte kan skydda dem ifrån (exempelvis besked om en svår sjukdom eller ett dödsfall). Då är det viktigt att hantera situationen så bra som möjligt.
 

Du som följt oss har säkert läst om hur du på bästa sätt kan underlätta för barn om/när döden blir en del av era liv. Om är ett ord vi ogärna använder när det gäller döden eftersom det enda vi med säkerhet vet är att vi skall dö, men i denna mening finns det ändå utrymme för ett om, för förhoppningsvis hinner barnen växa upp och bli stora innan döden blir en del av deras liv.
 

För dig som är ny följare på vår blogg vill vi berätta att det finns det en serie inlägg i en blogg som vi har döpt till LIVSVIKTIGT. Här har vi samlat information om vad som är viktigt att tänka på, om barns utveckling och förståelse för döden o.s.v. Dessa inlägg publiceras varje tisdag och har du förslag på teman eller frågor du vill att vi tar upp (du kan vara anonym och vi formulerar frågeställningar och teman så de blir allmänna) kan du maila till Catharina.richter@randigahuset.se.

Tillbaka till instinkten att skydda. För att våga gå emot sin instinkt kan man behöva veta mer. Kanske kan denna artikel vara steg på vägen och hjälpa dig som måste berätta något svårt att hitta modet att göra det.
 

www.svt.se/nyheter/sverige/barn-vill-veta-om-foraldern-kommer-att-do-1

 

Med omtanke
Randiga Huset

Please reload

Featured Posts

Välkommen till Randiga Husets Blogg LIVSVIKTIGT. En kunskapsblogg som handlar om livet i utsatta livssituationer ur ett barn och ungdomsperspektiv.

LIVSVIKTIGT

November 1, 2016

1/1
Please reload

Recent Posts

August 13, 2019

February 13, 2019

January 30, 2019

December 6, 2018

October 9, 2018

Please reload

Archive