© 2018 by Randiga Huset

 

Kallelse till extra kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantingsgatan 40, nb i Stockholm

Tid: 24 mars 2020 klockan 

Enligt Randiga Husets stadgar ska stadgeändring ske antingen medtvå tredjedels majoritet vid ordinarie kongress eller med enkel majoritet id två på varandra följande kongresser varav en ska vara ordinarie.

 

Ärenden

 

1. Extra kongressens upprop och fastställande av röstlängd

2. Fråga om extra kongressen blivit behörigt utlyst

3. Godkännande av dagordning

4. Val av presidium

5. Val av två justeringsmän

6. Genomgång och antagande av nya stadgar

7. Förklara punkt 6 omedelbart justerad.

8. Extra kongressens avslutande

Hjärtligt välkommen!

Stockholm den 6 februari 2020

Styrelsen

Kallelse till kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantingsgatan 40, nb i Stockholm

Tid: 24 mars 2020 klockan 18.00

ÄRENDEN VID KONGRESS

1. Kongressens upprop och fastställande av röstlängd  
2. Fråga om kongressen blivit behörigt utlyst
3. Val av presidium
4. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare
5. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
6. Revisorernas berättelse
7. Fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av resultatet
8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för föregående verksamhetsperiods förvaltning 
9. Fastställande av verksamhetsriktlinjer för kommande verksamhetsperiod
10. Val av förbundsordförande
11. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i förbundsstyrelsen.
12. Val av förbundskassör
13. Val av ordinarie ledamöter och suppleanter till förbundsstyrelsen
14. Fastställande av arvode för förbundsstyrelsen
15. Val av revisorer, varav minst en auktoriserad revisor, samt revisorssuppleant
16. Fastställande av antalet ledamöter i valberedning
17. Val av valberedning och sammankallande
18. Fastställande av medlemsavgift
19. Ärenden som förelagts kongressen av styrelsen. Stadgerevision
20. Ärenden som väckts genom motioner
21. Kongressens avslutande

 

Att förlora ett syskon

February 20, 2017

Syskonförluster har under många år varit en förlust som hamnat i skuggan av andra. Det är något som är på väg att förändras och vi i Randiga Huset gör vad vi kan för att bidra till denna utveckling. Vår förhoppning med syskonavsnitten är att öka förståelsen för syskonsorg.
 

Att förlora ett barn är kanske en av de svåraste förluster en människa kan uppleva. Det strider mot alla våra föreställningar om livets gång. Det är en livsomställning som kommer att ta lång tid och mycket kraft att lära sig leva med.
 

I många av de familjer som drabbas finns det efterlevande syskon. De kommande veckorna tänkte vi titta lite på hur förlusten påverkar dem. Det är en händelse som kommer att påverka dem stort under lång tid. Det/de barn som blir kvar riskerar att hamna i föräldrarnas skugga om vi inte gör vad vi kan för att erkänna deras förlust och ta sorgen på allvar (när du läser denna mening kan det tyckas självklart men under de kommande veckorna kommer du förstå anledningarna bakom denna formulering).
 

Att vara ett barn i sorg kan vara en mycket ensam situation. Förutom förlusten av den som dör ”förlorar” barnet under kortare eller längre tid sin/sina förälder/föräldrar. Vi är många som kan identifiera oss med hur en enskild händelse i vårt liv skapar en tydlig gräns mellan före och efter. Vid förlust av en närstående kan det dessutom innebära klivet ut ur barndomen. De drabbade barnen tvingas många gånger växa upp allt för fort och ta ett ansvar som inte står i relation till deras ålder eller mognad. I föräldern/föräldrarnas smärta finns inte utrymme för det stöd som ett barn behöver för att tryggt kunna tillåta de tankar och känslor som en förlust innebär att få komma fram. Och för vännerna är det svårt att förstå hur mycket och hur länge livet kommer att påverkas.
 

Ett syskon är på många sätt vår närmaste relation under uppväxten. I den utvecklas vi, testar gränser, delar förtroligheter och drömmar. Att förlora ett syskon är att förlora en del av sig själv. Vem är jag utan min bror eller syster?
 


 

Med omtanke
Randiga Huset
 

PS. Glöm inte att du kan maila till Catharina.richter@randigahuset.se om du har frågor eller förslag på ämnen som du vill läsa om här. Självklart kan du vara anonym.

Please reload

Featured Posts

Välkommen till Randiga Husets Blogg LIVSVIKTIGT. En kunskapsblogg som handlar om livet i utsatta livssituationer ur ett barn och ungdomsperspektiv.

LIVSVIKTIGT

November 1, 2016

1/1
Please reload

Recent Posts

August 13, 2019

February 13, 2019

January 30, 2019

December 6, 2018

October 9, 2018

Please reload

Archive