© 2018 by Randiga Huset

 

Kallelse till extra kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantingsgatan 40, nb i Stockholm

Tid: 24 mars 2020 klockan 

Enligt Randiga Husets stadgar ska stadgeändring ske antingen medtvå tredjedels majoritet vid ordinarie kongress eller med enkel majoritet id två på varandra följande kongresser varav en ska vara ordinarie.

 

Ärenden

 

1. Extra kongressens upprop och fastställande av röstlängd

2. Fråga om extra kongressen blivit behörigt utlyst

3. Godkännande av dagordning

4. Val av presidium

5. Val av två justeringsmän

6. Genomgång och antagande av nya stadgar

7. Förklara punkt 6 omedelbart justerad.

8. Extra kongressens avslutande

Hjärtligt välkommen!

Stockholm den 6 februari 2020

Styrelsen

Kallelse till kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantingsgatan 40, nb i Stockholm

Tid: 24 mars 2020 klockan 18.00

ÄRENDEN VID KONGRESS

1. Kongressens upprop och fastställande av röstlängd  
2. Fråga om kongressen blivit behörigt utlyst
3. Val av presidium
4. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare
5. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
6. Revisorernas berättelse
7. Fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av resultatet
8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för föregående verksamhetsperiods förvaltning 
9. Fastställande av verksamhetsriktlinjer för kommande verksamhetsperiod
10. Val av förbundsordförande
11. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i förbundsstyrelsen.
12. Val av förbundskassör
13. Val av ordinarie ledamöter och suppleanter till förbundsstyrelsen
14. Fastställande av arvode för förbundsstyrelsen
15. Val av revisorer, varav minst en auktoriserad revisor, samt revisorssuppleant
16. Fastställande av antalet ledamöter i valberedning
17. Val av valberedning och sammankallande
18. Fastställande av medlemsavgift
19. Ärenden som förelagts kongressen av styrelsen. Stadgerevision
20. Ärenden som väckts genom motioner
21. Kongressens avslutande

 

1 av 3 får cancer. Men alla drabbas

February 3, 2017

Det är en rubrik vi sett förut. Cancerfonden använder den i sina kampanjer och inget kunde vara mer sant. De gör ett fantastiskt arbete att förändra dessa siffror. Men oavsett hur statistiken kommer att se ut i framtiden är rubrikens andra halva alltid lika sann. Alla drabbas.
 

Idag är det världscancerdagen lite längre fram i vår kommer vi att publicera en serie inlägg om att leva i en familj som drabbats av svår sjukdom. Ni som följer oss vet att vårt arbete främst fokuserar på att hjälpa barn och ungdomar. Att berätta om deras behov och hur det som händer i deras värld påverkar dem. Till stor del handlar vårt arbete om att få vuxna runt omkring dem att förstå.
 

Vi vet att var och en av er gör ert allra bästa för att finnas där för barnen när livet är svårt. Vi tror att det ibland kan vara svårt. Vi hoppas att vi genom att dela med oss av vår kunskap kan ge er de verktyg ni behöver.

Idag vill vi lämna över ordet till barnen. Under 25 minuter får tre unga dela med sig av sin berättelse. Vi rekommenderar varmt att du tar dig tid. Vi kan lära oss så mycket av alla fantastiskt kloka och modiga barn.
 

Länken hittar du här.


Med omtanke
Randiga Huset

Please reload

Featured Posts

Välkommen till Randiga Husets Blogg LIVSVIKTIGT. En kunskapsblogg som handlar om livet i utsatta livssituationer ur ett barn och ungdomsperspektiv.

LIVSVIKTIGT

November 1, 2016

1/1
Please reload

Recent Posts

August 13, 2019

February 13, 2019

January 30, 2019

December 6, 2018

October 9, 2018

Please reload

Archive