© 2018 by Randiga Huset

 

Kallelse till extra kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantingsgatan 40, nb i Stockholm

Tid: 24 mars 2020 klockan 

Enligt Randiga Husets stadgar ska stadgeändring ske antingen medtvå tredjedels majoritet vid ordinarie kongress eller med enkel majoritet id två på varandra följande kongresser varav en ska vara ordinarie.

 

Ärenden

 

1. Extra kongressens upprop och fastställande av röstlängd

2. Fråga om extra kongressen blivit behörigt utlyst

3. Godkännande av dagordning

4. Val av presidium

5. Val av två justeringsmän

6. Genomgång och antagande av nya stadgar

7. Förklara punkt 6 omedelbart justerad.

8. Extra kongressens avslutande

Hjärtligt välkommen!

Stockholm den 6 februari 2020

Styrelsen

Kallelse till kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantingsgatan 40, nb i Stockholm

Tid: 24 mars 2020 klockan 18.00

ÄRENDEN VID KONGRESS

1. Kongressens upprop och fastställande av röstlängd  
2. Fråga om kongressen blivit behörigt utlyst
3. Val av presidium
4. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare
5. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
6. Revisorernas berättelse
7. Fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av resultatet
8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för föregående verksamhetsperiods förvaltning 
9. Fastställande av verksamhetsriktlinjer för kommande verksamhetsperiod
10. Val av förbundsordförande
11. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i förbundsstyrelsen.
12. Val av förbundskassör
13. Val av ordinarie ledamöter och suppleanter till förbundsstyrelsen
14. Fastställande av arvode för förbundsstyrelsen
15. Val av revisorer, varav minst en auktoriserad revisor, samt revisorssuppleant
16. Fastställande av antalet ledamöter i valberedning
17. Val av valberedning och sammankallande
18. Fastställande av medlemsavgift
19. Ärenden som förelagts kongressen av styrelsen. Stadgerevision
20. Ärenden som väckts genom motioner
21. Kongressens avslutande

 

Livet efter döden kan se olika ut

January 23, 2017

Denna vecka tänkte vi skriva några rader om hur processer kring döden kan se olika ut beroende på vad som orsakat dödsfallet.


I mitten av tjugohundratalet (2006-2009) inledde flera av dem som idag står bakom Randiga Huset med stöd från Allmänna Arvsfonen ett projekt, ´Familjer i sorg´, som gick ut på att ta reda på hur vi på bästa sätt kan utforma det stöd som erbjuds familjer i sorg för att ur ett långsiktigt helhetsperspektiv förbättra förutsättningarna att hantera förlusten. I en familj som drabbats av en förlust är dynamiken förändrad och ofta uppstår problem att prata med varandra. Därför var en viktig del av arbetet att se hur man kunde förbättra kommunikationen inom den sörjande familjen.


De som jobbade med projektet hade alla erfarenheter av förluster i plötsliga dödsfall. Till en början förundrades de över hur olika det såg ut i olika familjer. I vissa rådde struktur i andra kaos. Efter en tid började man se vissa mönster. Som vanligt vill vi poängtera att det inte finns några rätt och fel, bara vissa likheter vi kan känna igen.


I familjer där dödsfallet föregåtts av en längre tids sjukdom var det ofta ganska kaotiskt. Familjerna saknade ofta rutiner. Många av frågeställningarna och det stöd som sattes in initialt handlade om att hjälpa familjen att hitta tillbaka till rutiner i vardagen. Under sjukdomsperioden hade familjens struktur ofta tappat sina ramar och schemat anpassats efter omständigheter dikterade av sjukdomen. Familjerna hade levt under lång psykisk stress och dödsfallen möttes ofta, till en början, med viss lättnad. En känsla som är svår att acceptera men väldigt naturlig. Bara den som vet hur det är att vänta på att en älskad kommer att dö kan förstår den anspänning på kroppens system, fysiskt och mentalt, som det innebär.


I de familjer som drabbats av ett plötsligt dödsfall kunde vi se att rutiner var det enda som fanns att bygga sin tillvaro kring. Fram till beskedet hade ju livet pågått som vanligt. Beskedet om ett dödsfall skakar om tillvaron. Den trygghet kring vilken vi bygger våra liv raseras och vi blir medvetna om att vad som helst kan hända. Utan möjlighet till mental förberedelse eller möjlighet att ta farväl handlade vårt initiala arbete i dessa familjer mycket om att återskapa tilltron till livet. Tryggheten hade plötsligt ryckts undan och upplevelsen att någon plötsligt kan dö låg alldeles under ytan. Uttrycket “att leva i nuet” fick sin alldeles speciella innebörd. Hade det hänt en gång kunde det hända igen lika snabbt. Katastrofberedskapen fanns vanligtvis kvar mycket länge.


Så vad är värdet för dig som läsare att känna till detta? Vår förhoppning är att det skall hjälpa dig som sörjer att förstå det normala i den situation du befinner dig i och för dig som står vid sidan om att ha en förståelse för hur det kan se ut så att du på bästa sätt kan vara ett bra stöd.


Projektet ´Familjer i sorg´ resulterade i att man kom fram till en arbetsmetod som används i Randiga Huset. Om den tänkte vi berätta mer nästa vecka. Andra ämnen som vi kommer ta upp under våren är syskonsorg och hur det är att leva med en livshotande sjukdom i familjen. Som alltid har du som läsare en möjlighet att påverka innehållet. Skicka ett mail till Catharina.richter@randigahuset.se om du har en fråga eller förslag på ett ämne som du vill att vi tar upp. Din fråga kommer att tas upp ur ett allmängiltigt perspektiv och som frågans avsändare är du anonym.


Med omtanke
Randiga Huset

Please reload

Featured Posts

Välkommen till Randiga Husets Blogg LIVSVIKTIGT. En kunskapsblogg som handlar om livet i utsatta livssituationer ur ett barn och ungdomsperspektiv.

LIVSVIKTIGT

November 1, 2016

1/1
Please reload

Recent Posts

August 13, 2019

February 13, 2019

January 30, 2019

December 6, 2018