© 2018 by Randiga Huset

 

Kallelse till extra kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantingsgatan 40, nb i Stockholm

Tid: 24 mars 2020 klockan 

Enligt Randiga Husets stadgar ska stadgeändring ske antingen medtvå tredjedels majoritet vid ordinarie kongress eller med enkel majoritet id två på varandra följande kongresser varav en ska vara ordinarie.

 

Ärenden

 

1. Extra kongressens upprop och fastställande av röstlängd

2. Fråga om extra kongressen blivit behörigt utlyst

3. Godkännande av dagordning

4. Val av presidium

5. Val av två justeringsmän

6. Genomgång och antagande av nya stadgar

7. Förklara punkt 6 omedelbart justerad.

8. Extra kongressens avslutande

Hjärtligt välkommen!

Stockholm den 6 februari 2020

Styrelsen

Kallelse till kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantingsgatan 40, nb i Stockholm

Tid: 24 mars 2020 klockan 18.00

ÄRENDEN VID KONGRESS

1. Kongressens upprop och fastställande av röstlängd  
2. Fråga om kongressen blivit behörigt utlyst
3. Val av presidium
4. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare
5. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
6. Revisorernas berättelse
7. Fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av resultatet
8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för föregående verksamhetsperiods förvaltning 
9. Fastställande av verksamhetsriktlinjer för kommande verksamhetsperiod
10. Val av förbundsordförande
11. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i förbundsstyrelsen.
12. Val av förbundskassör
13. Val av ordinarie ledamöter och suppleanter till förbundsstyrelsen
14. Fastställande av arvode för förbundsstyrelsen
15. Val av revisorer, varav minst en auktoriserad revisor, samt revisorssuppleant
16. Fastställande av antalet ledamöter i valberedning
17. Val av valberedning och sammankallande
18. Fastställande av medlemsavgift
19. Ärenden som förelagts kongressen av styrelsen. Stadgerevision
20. Ärenden som väckts genom motioner
21. Kongressens avslutande

 

Vad gör man med alla saker?

January 9, 2017

Förra veckan handlade vårt inlägg om ritualer och ceremonier. Denna vecka fortsätter vi på temat om att göra förlusten verklig.
 

När en människa dör lämnas de efterlevande med många minnen. En fråga som vi möter är vad man skall göra med de saker som den döde lämnar efter sig.
 

Vi reagerar alla olika i sorgen. En del av oss vill tidigt städa undan det som tillhört den döde. Andra har ett behov av att saker förblir oförändrade. Det finns inga enkla råd att ge men kanske kan dessa rader ge dig som befinner dig mitt upp i detta stöd i dina tankar.
 

En del i att göra förlusten verklig är att inte gömma undan minnen. Tiden efter ett dödsfall är ofta känslomässigt turbulent och det kan vara svårt att göra långsiktiga avvägningar av vad man vill behålla och vad man vill ge bort eller kasta.  Att gå igenom den avlidnes saker är en process som sker i många små steg och sträcker sig övertid. Tänk på att behoven kan se olika ut och att det som känns länge för en familjemedlem kanske känns kort för en annan. Ta det i er takt och försök att bortse från utomståendes tankar kring hur saken bör hanteras. Efterhand kan familjen gemensamt plocka undan de saker som inte längre känns naturliga att ha framme.
 

Det är viktigt att inkludera barnen i denna process. Det kan göra ont i stunden men det är en viktig del av sorgearbetet. Att gå igenom den dödes tillhörigheter kan vara en källa till konflikt då det är många känslor involverade. Det är viktigt att prata om hur man vill höra med sakerna innan man skrider till handling. Framförallt syskon kan reagera starkt om något från den döda brodern eller systern ges till någon som står ”lägre” i sorgehierarkin.
 

Nästa vecka tänkte vi dela med oss av en metod som man kan använda för att prata om det som känns svårt.

 

Med omtanke

 

Randiga huset

PS Har du frågor eller förslag på teman? Maila oss på catharina.richter@randigahuset.se

Please reload

Featured Posts

Välkommen till Randiga Husets Blogg LIVSVIKTIGT. En kunskapsblogg som handlar om livet i utsatta livssituationer ur ett barn och ungdomsperspektiv.

LIVSVIKTIGT

November 1, 2016

1/1
Please reload

Recent Posts

August 13, 2019

February 13, 2019

January 30, 2019

December 6, 2018

October 9, 2018

Please reload

Archive