© 2018 by Randiga Huset

 

Kallelse till extra kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantingsgatan 40, nb i Stockholm

Tid: 24 mars 2020 klockan 

Enligt Randiga Husets stadgar ska stadgeändring ske antingen medtvå tredjedels majoritet vid ordinarie kongress eller med enkel majoritet id två på varandra följande kongresser varav en ska vara ordinarie.

 

Ärenden

 

1. Extra kongressens upprop och fastställande av röstlängd

2. Fråga om extra kongressen blivit behörigt utlyst

3. Godkännande av dagordning

4. Val av presidium

5. Val av två justeringsmän

6. Genomgång och antagande av nya stadgar

7. Förklara punkt 6 omedelbart justerad.

8. Extra kongressens avslutande

Hjärtligt välkommen!

Stockholm den 6 februari 2020

Styrelsen

Kallelse till kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantingsgatan 40, nb i Stockholm

Tid: 24 mars 2020 klockan 18.00

ÄRENDEN VID KONGRESS

1. Kongressens upprop och fastställande av röstlängd  
2. Fråga om kongressen blivit behörigt utlyst
3. Val av presidium
4. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare
5. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
6. Revisorernas berättelse
7. Fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av resultatet
8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för föregående verksamhetsperiods förvaltning 
9. Fastställande av verksamhetsriktlinjer för kommande verksamhetsperiod
10. Val av förbundsordförande
11. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i förbundsstyrelsen.
12. Val av förbundskassör
13. Val av ordinarie ledamöter och suppleanter till förbundsstyrelsen
14. Fastställande av arvode för förbundsstyrelsen
15. Val av revisorer, varav minst en auktoriserad revisor, samt revisorssuppleant
16. Fastställande av antalet ledamöter i valberedning
17. Val av valberedning och sammankallande
18. Fastställande av medlemsavgift
19. Ärenden som förelagts kongressen av styrelsen. Stadgerevision
20. Ärenden som väckts genom motioner
21. Kongressens avslutande

 

Den svåra balansen mellan integritet och förståelse

June 26, 2017

 

Stort tack för era förslag på ämnen =) Det känns viktigt att denna serie handlar om det som våra läsare funderar över. Skicka gärna in fler idéer!
 

En återkommande fundering som vi möter är tankar kring hur mycket man skall dela med sig av sin historia och till vem. Skiljer sig svaren åt om det är damen i kassan som frågar hur jag mår eller min bästa vän? I teorin känns svaret säkert självklart men i praktiken är det inte alltid lika lätt.

När man har förlorat en närstående befinner man sig ofta i en känsla av utsatthet. Man kan känna sig hudlös och naken. Behovet av att få berätta om det som hänt är ofta stort. Det är en del av den bearbetning som bidrar till att göra det inträffande verkligt. Kanske är det ett sätt att försöka förklara varför saker och ting inte fungerar som de skall och/eller en önskan att få förståelse för sin situation. Med det utgångsläget är det inte alltid lätt att avgöra hur mycket man vill/kan/bör berätta och vem som faktiskt värdesätter att få ta del av det man går igenom. Det gäller både vuxna och barn.

Med tiden lär man sig ofta uppfatta nyanserna hos den som frågar och man hittar tillbaks sina egna konturer men på vägen dit kan det vara bra att i lugn och ro fundera över vad man vill berätta och för vem. På Randiga Huset brukar vi använda av oss en övning som vi tänkte dela med oss av här. En ”piltavla” som hjälper oss att sortera bland våra tankar och känslor.

 

Om du tänker dig en piltavla som är indelad i olika fält. Föreställ dig att den är en slags karta över de människor du möter i ditt liv. Allra innerst finns dem som står dig nära. Dem som du vill dela dina tankar och känslor med, även de svåraste. Du vet att deras frågor är av omtanke. Du vet att de finns där för dig och att de lyssnar och försöker förstå. I nästa fält återfinns kanske vänner som står dig nära. Därefter följer kanske ett fält med bekanta, lärare eller kollegor. Ju längre ut från kärnan du kommer desto minde stark är personernas koppling till dig och ditt. I det yttersta fältet återfinns kanske damen i kassan eller busschauffören. Tänk på att varje piltavla är unik och bara du vet vilka människor som hör hemma i vilket fält.


När du har placerat de människor som utgör din vardag i sitt respektive fält kan du börja fundera på vad du vill berätta för personerna i de olika fälten. Vad svarar du till exempel på frågan om hur du mår? För dem som står dig närmast delar du kanske med dig av det mesta medan du kanske nöjer dig med ett ”Fint, visst ha det varit en härlig sommar?” till dem som befinner sig längst ut.

Vår erfarenhet är att denna övning kan göra det lite lättare att finna sig i olika situationer och känna att man värnar om sin integritet samtidigt som man får det stöd man behöver.


Med omtanke
Randiga Huset

Please reload

Featured Posts

Välkommen till Randiga Husets Blogg LIVSVIKTIGT. En kunskapsblogg som handlar om livet i utsatta livssituationer ur ett barn och ungdomsperspektiv.

LIVSVIKTIGT

November 1, 2016

1/1
Please reload

Recent Posts

August 13, 2019

February 13, 2019

January 30, 2019

December 6, 2018