© 2018 by Randiga Huset

 

Kallelse till extra kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantingsgatan 40, nb i Stockholm

Tid: 24 mars 2020 klockan 

Enligt Randiga Husets stadgar ska stadgeändring ske antingen medtvå tredjedels majoritet vid ordinarie kongress eller med enkel majoritet id två på varandra följande kongresser varav en ska vara ordinarie.

 

Ärenden

 

1. Extra kongressens upprop och fastställande av röstlängd

2. Fråga om extra kongressen blivit behörigt utlyst

3. Godkännande av dagordning

4. Val av presidium

5. Val av två justeringsmän

6. Genomgång och antagande av nya stadgar

7. Förklara punkt 6 omedelbart justerad.

8. Extra kongressens avslutande

Hjärtligt välkommen!

Stockholm den 6 februari 2020

Styrelsen

Kallelse till kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantingsgatan 40, nb i Stockholm

Tid: 24 mars 2020 klockan 18.00

ÄRENDEN VID KONGRESS

1. Kongressens upprop och fastställande av röstlängd  
2. Fråga om kongressen blivit behörigt utlyst
3. Val av presidium
4. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare
5. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
6. Revisorernas berättelse
7. Fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av resultatet
8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för föregående verksamhetsperiods förvaltning 
9. Fastställande av verksamhetsriktlinjer för kommande verksamhetsperiod
10. Val av förbundsordförande
11. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i förbundsstyrelsen.
12. Val av förbundskassör
13. Val av ordinarie ledamöter och suppleanter till förbundsstyrelsen
14. Fastställande av arvode för förbundsstyrelsen
15. Val av revisorer, varav minst en auktoriserad revisor, samt revisorssuppleant
16. Fastställande av antalet ledamöter i valberedning
17. Val av valberedning och sammankallande
18. Fastställande av medlemsavgift
19. Ärenden som förelagts kongressen av styrelsen. Stadgerevision
20. Ärenden som väckts genom motioner
21. Kongressens avslutande

 

Barns förståelse för döden, del 5 – Unga vuxna

December 19, 2016

Med tonåren bakom sig börjar vuxenlivet sakta ta form. Det är inte ovanligt att tiden kommer i kapp och för den som förlorat en anhörig under sin uppväxt kan detta vara en tid för reflektion. Hur har det som inträffade påverkat min uppväxt? Hur har det påverkat mig som person? Hur kommer det att påverka min framtid?


Kanske är det först nu som den verkliga insikten av förlustens innebörd blir tydlig. Förlusten sätts i relation till det egna liv som man sakta bygger upp. Sorgen över att inte få dela många av livets stora händelser kan vara stor. Förmågan att etablera relationer kan påverkas. Någon kan tycka det är svårt att släppa en människa nära medan andra kan tycka det är svårt att vara själv.  En händelse som framförallt kan väcka tankar är att få egna barn. Saknaden av en länk som kan berätta den egna historien, kan dela glädjen och vara ett stöd.


Att förlora en närstående under uppväxten kommer att påverka livet. Det kommer vara tungt under perioder, lättare under andra. Innan vi avslutar sommarens miniserie om barns förståelse för döden vill vi skicka med lite hopp.


Vi som arbetar i Randiga Huset bär alla med oss minnet av en eller flera personer som vi förlorat. Några av oss var unga när det hände andra lite äldre. Vi saknar dem och livet blev inte som vi tänkt oss men livet är bra=)!


För mer kunskap och stöd är du välkommen att kontakta oss. Vi erbjuder kostnadsfritt stöd i form av mötesplatser, stödgrupper och enskilda samtal. Vi föreläser på skolor och arbetsplatser om barns och ungas sorg och bemötande samt fortbildar personal som i sitt arbete möter människor som har eller kommer att förlora en närstående i dödsfall. För kontaktuppgifter, besök vår hemsida på www.randigahuset.se.

 

Med omtanke
Randiga Huset

 

PS. Har du frågor eller förslag på teman? Maila oss på catharina.richter@randigahuset.se

Please reload

Featured Posts

Välkommen till Randiga Husets Blogg LIVSVIKTIGT. En kunskapsblogg som handlar om livet i utsatta livssituationer ur ett barn och ungdomsperspektiv.

LIVSVIKTIGT

November 1, 2016

1/1
Please reload

Recent Posts

August 13, 2019

February 13, 2019

January 30, 2019

December 6, 2018

October 9, 2018

Please reload

Archive