© 2018 by Randiga Huset

 

Kallelse till extra kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantingsgatan 40, nb i Stockholm

Tid: 24 mars 2020 klockan 

Enligt Randiga Husets stadgar ska stadgeändring ske antingen medtvå tredjedels majoritet vid ordinarie kongress eller med enkel majoritet id två på varandra följande kongresser varav en ska vara ordinarie.

 

Ärenden

 

1. Extra kongressens upprop och fastställande av röstlängd

2. Fråga om extra kongressen blivit behörigt utlyst

3. Godkännande av dagordning

4. Val av presidium

5. Val av två justeringsmän

6. Genomgång och antagande av nya stadgar

7. Förklara punkt 6 omedelbart justerad.

8. Extra kongressens avslutande

Hjärtligt välkommen!

Stockholm den 6 februari 2020

Styrelsen

Kallelse till kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantingsgatan 40, nb i Stockholm

Tid: 24 mars 2020 klockan 18.00

ÄRENDEN VID KONGRESS

1. Kongressens upprop och fastställande av röstlängd  
2. Fråga om kongressen blivit behörigt utlyst
3. Val av presidium
4. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare
5. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
6. Revisorernas berättelse
7. Fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av resultatet
8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för föregående verksamhetsperiods förvaltning 
9. Fastställande av verksamhetsriktlinjer för kommande verksamhetsperiod
10. Val av förbundsordförande
11. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i förbundsstyrelsen.
12. Val av förbundskassör
13. Val av ordinarie ledamöter och suppleanter till förbundsstyrelsen
14. Fastställande av arvode för förbundsstyrelsen
15. Val av revisorer, varav minst en auktoriserad revisor, samt revisorssuppleant
16. Fastställande av antalet ledamöter i valberedning
17. Val av valberedning och sammankallande
18. Fastställande av medlemsavgift
19. Ärenden som förelagts kongressen av styrelsen. Stadgerevision
20. Ärenden som väckts genom motioner
21. Kongressens avslutande

 

Barns förståelse för döden, del 3

December 5, 2016

Vi närmar oss tidiga tonår. En omtumlande tid oavsett livets förutsättningar. Förståelsen för det abstrakta i döden utvecklas och insikten om de långtgående konsekvenserna av en förlust blir tydligare. Många funderar mycket över livets orättvisa och ödet. Den kognitiva förmågan är nu tillräckligt utvecklad för att ungdomarna skall kunna reflektera över mer existentiella frågor kring livet och döden . Den ökade känslomässiga och intellektuella mognaden kan utlösa starka reaktioner men också undvikande då förståelsen för dödens innebörd gör den personlig och svår att hantera.

Ungdomar granskar kritiskt den information som ges kring omständigheter. De kan uppfatta brister i en icke sammanhängande berättelse. Det är därför ytterst viktigt att ge dem korrekt information om det som inträffat. Läs mer om vad som kan vara bra att tänka på här. Situationen blir känslig om det framkommer att den information de fått är inkorrekt och förtroendet mycket sårbart. De räddningsfantasier som beskrivs i förra veckans avsnitt är ett närvarande inslag även hos äldre barn.

 

Under denna period påbörjar barn sin frigörelseprocess. Detta står i konflikt med behovet att bli sedd. Som närstående gör du klokt i att visa närvaro men respektera den utveckling som sker och ”knacka först”. Ungdomar i denna ålder är ofta mycket känsliga för motgångar och tillrättavisningar.

 

Under tidiga tonår börjar jaget i gruppen bli allt viktigare. Ungdomar är i och med det mer sårbara för annorlundaskap. Livet tenderar att vara svart eller vitt och rymmer ofta starka känslor. Om förmågan att hantera detta brister finns risk för isolering. Det gäller naturligtvis inte bara för ungdomar i sorg men en förlust kan ytterligare förstärka och komplicera de utmaningar som hör ungdomsåren till. Att ha en upplevelse som andra inte kan relatera till kan försvåra etablerandet av jaget i gruppen.

 

Nästa vecka handlar LIVSVIKTIGT om ungdomar i de övre tonåren.

Har du frågor eller förslag på teman? Maila oss på catharina.richter@randigahuset.se

 

Vi ses om en vecka!

Med omtanke
Randiga Huset

Please reload

Featured Posts

Välkommen till Randiga Husets Blogg LIVSVIKTIGT. En kunskapsblogg som handlar om livet i utsatta livssituationer ur ett barn och ungdomsperspektiv.

LIVSVIKTIGT

November 1, 2016

1/1
Please reload

Recent Posts

August 13, 2019

February 13, 2019

January 30, 2019

December 6, 2018

October 9, 2018

Please reload