© 2018 by Randiga Huset

 

Kallelse till extra kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantingsgatan 40, nb i Stockholm

Tid: 24 mars 2020 klockan 

Enligt Randiga Husets stadgar ska stadgeändring ske antingen medtvå tredjedels majoritet vid ordinarie kongress eller med enkel majoritet id två på varandra följande kongresser varav en ska vara ordinarie.

 

Ärenden

 

1. Extra kongressens upprop och fastställande av röstlängd

2. Fråga om extra kongressen blivit behörigt utlyst

3. Godkännande av dagordning

4. Val av presidium

5. Val av två justeringsmän

6. Genomgång och antagande av nya stadgar

7. Förklara punkt 6 omedelbart justerad.

8. Extra kongressens avslutande

Hjärtligt välkommen!

Stockholm den 6 februari 2020

Styrelsen

Kallelse till kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantingsgatan 40, nb i Stockholm

Tid: 24 mars 2020 klockan 18.00

ÄRENDEN VID KONGRESS

1. Kongressens upprop och fastställande av röstlängd  
2. Fråga om kongressen blivit behörigt utlyst
3. Val av presidium
4. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare
5. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
6. Revisorernas berättelse
7. Fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av resultatet
8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för föregående verksamhetsperiods förvaltning 
9. Fastställande av verksamhetsriktlinjer för kommande verksamhetsperiod
10. Val av förbundsordförande
11. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i förbundsstyrelsen.
12. Val av förbundskassör
13. Val av ordinarie ledamöter och suppleanter till förbundsstyrelsen
14. Fastställande av arvode för förbundsstyrelsen
15. Val av revisorer, varav minst en auktoriserad revisor, samt revisorssuppleant
16. Fastställande av antalet ledamöter i valberedning
17. Val av valberedning och sammankallande
18. Fastställande av medlemsavgift
19. Ärenden som förelagts kongressen av styrelsen. Stadgerevision
20. Ärenden som väckts genom motioner
21. Kongressens avslutande

 

Barns förståelse för döden, del 2

November 28, 2016

Idag tänkte vi skriva om hur förståelsen för döden ser ut för barn i låg-/tidig mellanstadieålder. Eftersom utvecklingstakten är väldigt individuell är denna beskrivning generell men mönstren finns väl dokumenterade och ger oss en bild av den utveckling som barn följer.
 

Under de första skolåren utvecklar barnen gradvis en förståelse för dödens innebörd och för sambandet mellan orsak och verkan. De förstår att döden är oåterkallelig ”slut = slut = för alltid” och att våra kroppsfunktioner upphör.  Förståelsen är dock fortfarande främst fysiologisk, dvs barnet förstår de konkreta omständigheterna kring vad döden innebär men kan fortfarande inte sätta in dess inverkan på livet i ett långsiktigt perspektiv. Döden blir ett konkret begrepp och är något som kan drabba alla vilket kan leda till en känsla av maktlöshet och ångest. Detta är något som vi kan se även hos barn som drabbas indirekt (t.ex. vänner, klasskamrater) “Om hans mamma kan dö kan min det också?!…”


Barn i denna ålder har behov av konkreta uttryck och stöd. Många barn har ett stort behov av detaljerad information. De försöker förstå. Precis som förra veckan hänvisar vi till avsnittet om vad som är viktigt att tänka på när du pratar med barn. Det hittar du här.

I denna ålder kan tankar kring orättvisa vara centrala liksom tankar kring skuld och magi (dvs. att barnet skulle kunna ha påverkat situationen genom tanke och/eller handling). Från ca 8 års ålder kan barn ha sk. räddningsfantasier. Dessa kan delas upp i två huvudkategorier. Den ena delen utgör tankar kring hur barnet genom tanke och/eller handling hade kunnat påverka den inträffade situationen, ”om jag bara”, ”om jag inte” och förändra utgången. Dessa tankar kan följas av känslor som skam och skuld. Den andra delen handlar om den egna förmågan att hantera situationen där en form av räddningsfantasi kan bestå av att uttrycka döden som utväg. I dessa fall kan barnet säga att det vill dö, vill vara tillsammans med den som är död eller varianter på samma tema. Detta är en signal som bör tas på allvar. Oftast är den endast ett uttryck för att situationen är barnet övermäktig och ett kraftfullt uttryck för att barnet behöver hjälp att hantera situationen. Lyssna till barnet och fråga hur det tänker. För ett barn är det ofta lättare att svara på frågan hur de tänker än hur de känner. Det brukar därför vara bättre att ställa frågor kring hur de tänker. Känslorna brukar komma av sig själv när barnet känner sig trygg i samtalet. Förklara för barnet att du vill försöka förstå. Kontakta gärna Randiga Huset så hjälper vi er att hitta det stöd som barnet och familjen behöver.
 

Från förskoleålder ökar barnens förmåga till empati och medkänsla. Skillnader börjar uppstå mellan pojkar och flickor (detta är en generell bild och avvikelser från denna är inget ”fel”). Pojkar kan börja undertrycka sina känslor. I denna ålder kan barn utveckla en oberördhet som ett skydd och kan behöva mycket lång tid på sig för att ta in och förstå vad som skett. Hela deras existens är i gungning.

Barnen kan ha svårt att “placera” den döde och rädslan att tappa kontakten kan vara stor. Ofta tror de att den döde lever någon annanstans, exempelvis i himlen. Detta beror lite på hur ni talat kring livet efter döden i familjen. På Randiga Huset brukar vi försöka hjälpa barnen att hitta ett sätt att bära den döde i sitt hjärta.
 

Din viktigaste uppgift som närstående är att visa barnet omvårdnad och trygghet. Det viktigaste är inte vad du säger till barnet. Ställ frågor så att du som vuxen kan förstå hur barnet tänker. Det minskar risken för att de går omkring med skuldkänslor eller felaktiga fantasier.
 

Vanliga reaktioner:
- Mörkerrädsla
- Ont i magen
- Huvudvärk
- Sömnsvårigheter
 

Nästa vecka fortsätter vår vandring uppåt i åldrarna. Glöm inte att maila dina frågor och förslag på teman till catharina.richter@randigahuset.se.

 

Med omtanke
Randiga Huset

Please reload

Featured Posts

Välkommen till Randiga Husets Blogg LIVSVIKTIGT. En kunskapsblogg som handlar om livet i utsatta livssituationer ur ett barn och ungdomsperspektiv.

LIVSVIKTIGT

November 1, 2016

1/1
Please reload

Recent Posts

August 13, 2019

February 13, 2019

January 30, 2019

December 6, 2018