top of page

Barns förståelse för döden, del 1

En viktig del i att förstår hur vi på bästa sätt kan hjälpa barn och ungdomar är att förstå det ni går igenom ur deras perspektiv. Därför kommer vi under de närmaste veckorna att fokusera på att beskriva barns/undgdomars förståelse för döden i olika åldrar lite närmare. Idag kommer vi att fokusera på små barn.

Barnens förståelse för döden utvecklas i takt med deras intellektuella förmåga. Liksom andra förmågor utvecklas den olika snabbt men utvecklingen följer samma mönster.

Under småbarnsåren (till ca 6-7 års ålder) har barn inte någon sammanhängande förståelse för livet och döden. Barn under fem år kan därför inte förstå vad döden innebär i ett långsiktigt perspektiv. De kan inte relatera till begreppet ”för alltid”. I den värld som utgör deras referensramar är tiden cirkulär och präglas av upprepningar dvs. man vaknar, äter, leker, sover, vaknar igen osv. Det samma gäller deras tankar kring döden. Man lever, dör och lever igen. Det gör att de tror att döden är ett övergående tillstånd. Det är inte ovanligt att små barn undrar när den döde skall komma tillbaka eller har praktiska funderingar kring döden så som; vem ger den döde mat i graven? Den senare frågan beror på att barnet ännu inte har en utvecklad förståelse för kroppens funktioner och att dessa upphör när en person dör. De har heller inte utvecklat förståelsen för att döden är universell.

På grund av barnens ännu inte utvecklade tankemönster är det viktigt att vi är konkreta och undviker abstrakta eller förskönande omskrivningar. Annars finns risken att barnen tolkar dessa bokstavning. Om detta kan du läsa mer här Det kan vara bra att veta att små barn kan använda sig av ordet död/döden utan att förstå dess verkliga innebörd.

Trots att små barns förståelse för döden inte är till fullo utvecklat påverkas de starkt av döden. Det är inte givet hur de reagerar. Ibland är styrkan i reaktionen fördröjd på grund av oförståelsen av dödens omfattning. De har ännu inte utvecklat förmågan att förmedla tankar och känslor och har färre färdigheter att styra eller dämpa sina känslor. Att förståelsen för det långsiktiga perspektivet av en människas död ökar i takt med att barnets intellektuella och känslomässiga mognad skyddar till viss del barnet från tankar och känslor de i sina unga år annars skulle ha svårt att härbärgera.

Tänk på att det lilla barnet saknar orden och förmågan att förstå och uttrycka sina känslor och tankar men sorgen och saknaden finns där ändå.

Nästa vecka går vi upp en åldersklass men innan vi rundar av för dagen tänkte vi lista några av de reaktioner som du kan möta hos barn och unga som drabbas av en förlust. Reaktionerna kan skilja sig beroende på omständigheterna kring dödsfallet men också på grund av tidigare erfarenheter, personlighet och en rad andra omständigheter. De nedan listade reaktionerna hör dock till de vanligare.

Direkta sorgereaktioner hos barn: - Chock, tvivel, misstro - Fruktan, protest - Apati, förlamande tillstånd - Fortsätter som vanligt till synes oberörd

Vanliga reaktioner: - Ångest - Starka minnen - Sömnrubbningar - Ledsenhet, längtan och saknad - Vrede och uppmärksamhetskrävande beteenden - Skuld, självförebråelser och skam - Skolsvårigheter - Kroppsliga smärtor

Det är svårt att säga vad som är vanliga reaktioner i dessa samanhang. De ovan uppräknade är reaktioner som vi ofta möter men det finns även andra reaktioner som är lika normala men inte lika vanligt förekommande. Dem kan man kalla möjliga reaktioner.

Möjliga reaktioner: - Regressivt beteende - Undvikande av kontakt - Fantasier - Personlighetsförändringar - Pessimism inför framtiden - Grubblerier över orsak och mening - Tidig utveckling och mognad

Materialet är i huvudsak hämtat ut Atle Dyregrovs bok Sorg hos barn, en handledning för vuxna. En mycket bra bok för dig som vill lära dig mer om barns och ungas sorg.

Med omtanke Randiga Huset PS. Glöm inte att maila dina frågor och förslag på teman till catharina.richter@randigahuset.se.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page