© 2018 by Randiga Huset

 

Kallelse till extra kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantingsgatan 40, nb i Stockholm

Tid: 24 mars 2020 klockan 

Enligt Randiga Husets stadgar ska stadgeändring ske antingen medtvå tredjedels majoritet vid ordinarie kongress eller med enkel majoritet id två på varandra följande kongresser varav en ska vara ordinarie.

 

Ärenden

 

1. Extra kongressens upprop och fastställande av röstlängd

2. Fråga om extra kongressen blivit behörigt utlyst

3. Godkännande av dagordning

4. Val av presidium

5. Val av två justeringsmän

6. Genomgång och antagande av nya stadgar

7. Förklara punkt 6 omedelbart justerad.

8. Extra kongressens avslutande

Hjärtligt välkommen!

Stockholm den 6 februari 2020

Styrelsen

Kallelse till kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantingsgatan 40, nb i Stockholm

Tid: 24 mars 2020 klockan 18.00

ÄRENDEN VID KONGRESS

1. Kongressens upprop och fastställande av röstlängd  
2. Fråga om kongressen blivit behörigt utlyst
3. Val av presidium
4. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare
5. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
6. Revisorernas berättelse
7. Fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av resultatet
8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för föregående verksamhetsperiods förvaltning 
9. Fastställande av verksamhetsriktlinjer för kommande verksamhetsperiod
10. Val av förbundsordförande
11. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i förbundsstyrelsen.
12. Val av förbundskassör
13. Val av ordinarie ledamöter och suppleanter till förbundsstyrelsen
14. Fastställande av arvode för förbundsstyrelsen
15. Val av revisorer, varav minst en auktoriserad revisor, samt revisorssuppleant
16. Fastställande av antalet ledamöter i valberedning
17. Val av valberedning och sammankallande
18. Fastställande av medlemsavgift
19. Ärenden som förelagts kongressen av styrelsen. Stadgerevision
20. Ärenden som väckts genom motioner
21. Kongressens avslutande

 

"Jag är rädd att gömma bort"

November 16, 2016

Livet stryker både med- och mothårs och vår minnesbank fylls av olika typer av minnen. Beroende på vad vi upplevt kan det vara mer eller mindre svårt att närma sig dem.


Minnen är viktiga för att knyta samman livsberättelsen. Rädslan att våga minnas kan vara stor (medvetet och omedvetet) eftersom minnen ibland gör ont. Även de som är fina, eftersom de kan väcka saknad. Ibland gömmer sig ett fint minne bakom ett som är svårt. Ibland är det tvärtom. Minnena berättar vår historia och genom att ta väl vara på dem lever de vidare i vår framtid. När vi hittar sätt att dela dem med varandra får vi inte bara fler minnen att bevara utan en möjlighet att tala om dem.


Vi möter ofta en rädsla hos både barn och vuxna att glömma. Idag tänkte vi presentera en övning som du/ni kan göra i familjen, i klassrummet eller tillsammans med vänner. Syftet med övningen är att fånga upp minnen och vara rädd om dem. Övningen är enkel i sin inramning och det är meningen. Det är inte övningen i sig som är viktig utan det utrymme den skapar för att minnas, bevara och prata med varandra. Ni kan göra varsin burk eller en gemensam.


Minnesövningar kan kännas tunga att göra. Tänk på att barn kanske bara orkar beröra ett minne mycket kort. Låt dem välja hur mycket de vill berätta om sitt minne. Samma sak gäller när de lyssnar till andras. Övningen fyller sin funktion även om de inte säger så mycket och koncentrationen flackar. Ni kan alltid återkomma till minnena en annan gång och fortsätta samtalet. Vår erfarenhet är att barnen uppskattar att prata minnen och att minnesövningar bidrar till att man på sikt mår bättre både som individ och som familj/klass/grupp.

 

Det här behöver du:
- 1 liten glasburk med lock
- Salt (Hur mycket beror på burkarnas storlek och hur många ni är. Burkarna skall fyllas till           bredden.)
- Gladpack/plastfolie
- Skolkritor i olika färger. Den sor man använder för att rita på asfalt. De finns i leksaksaffärer,
  är tjocka och har mycket färgpignemt.
- Filtpennor i samma färger som kritorna
- Vita pappersark
(Material till dekoration, exempelvis lim, pärlor, snäckor…)


Så här gör du:

1)      Fyll burken med salt tills den är helt full. Skaka den hårt ett par gånger så saltet packas
         ordentligt. Fyllt på med mer salt om det skulle behövas. Ända upp till kanten.
2)      Tänk på 3-5 minnen som du vill bevara.
3)      Skriv ner dem på ett papper. Välj olika färger till dina minnen. Om du inte själv kan skriva, be
         någon om hjälp. Du behöver inte skriva mycket. Använd gärna olika färger.
4)      Häll ut salt på 3-5 pappersark (ett för varje minne)
5)      Börja med att tänka på ett av dina minnen. Tag en krita och gnid den mot saltet så att detta tar
         färg. När saltet fått den färg du önskar häller du det i burken. Ditt minne finns nu bevarat i
         burken.
6)      Tänk på ett nytt minne och gör om moment 4 och 5.
7)      När du har gjort detta med de minnen du valt är burken full med både salt och minnen i olika
         lager. Skulle burken inte vara helt full kan du avsluta med ett lager vitt salt upp till kanten.
8)      Lägg försiktigt ett lager gladpack över burkens öppning innan du sätter på locket (detta för att
         förhindra läckage). Om du vill kan du dekorera locket innan du sätter det på burken.
9)      Dela med dig av de minnen du valt till dem andra och få möjlighet att ta del av deras.
10)    Välj en plats där burken kan stå och hjälpa dig att minnas. Förvara lappen där du skrivit ner
         dina minnen nära burken så finns de alltid kvar.


Med enkla övningar och tekniker kan vi göra skillnad. De är metoder för att komma åt det viktiga samtalet. Det inre och det som sker i sällskap med andra.

 

Med omtanke
Randiga Huset

 

 

 

Please reload

Featured Posts

Välkommen till Randiga Husets Blogg LIVSVIKTIGT. En kunskapsblogg som handlar om livet i utsatta livssituationer ur ett barn och ungdomsperspektiv.

LIVSVIKTIGT

November 1, 2016

1/1
Please reload

Recent Posts

August 13, 2019

February 13, 2019

January 30, 2019

December 6, 2018

October 9, 2018

Please reload

Archive